Vaikutusvoimakoulutus 23.11.2017

Innostava vaikutusvoimakoulutus 23.11.

Inten­sii­vi­nen ja kes­kus­te­leva vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tus tuotti osal­lis­tu­jille ahaa-elä­myk­siä oman vai­ku­tus­voi­man ilme­ne­mi­sestä, sen vah­vuuk­sista ja kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sista. Vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tusta pidet­tiin roh­kai­se­vana ja innos­ta­vana, mikä todella moti­voi vai­kut­ta­vuu­den jat­ku­vaan havain­noin­tiin sekä har­joit­te­luun.

CxO tutki: Liiketoiminnan halu kyseenalaistaa vanhat toimintatavat kasvoi 2016

CxO Pro­fes­sio­nal Oy toteutti digi­ta­li­saa­tio­ba­ro­met­rin vuo­den­vaih­teessa 2016–2017 jär­jes­tyk­sessä toista ker­taa. Tällä ker­taa yhteis­työ­kump­pa­neina oli­vat IT Forum ja SME IT Forum. Vas­tauk­sia saa­tiin 33. Suu­ria muu­tok­sia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tuna ei tapah­tu­nut. Tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­sessä huo­mio on edel­leen sekä van­ho­jen toi­min­ta­ta­po­jen tehos­ta­mi­sessa että koko­naan

CxO aloitti uuden webinaarisarjan

  CxO Pro­fes­sio­nal Oy aloitti uuden webi­naa­ri­sar­jan tänään. Ensim­mäi­nen webi­naa­rin esiin­tyjä oli tuot­ta­vuusak­ti­visti Reino Myl­ly­mäki, joka esiin­tyi otsi­kolla Onnistu kehi­tys­hank­keen val­mis­te­lussa! Vaikka kysy­myk­sessä oli uuden toi­min­ta­ta­van ja uuden väli­neen tes­taus, kaikki meni tek­ni­sesti hyvin ja webi­naa­riin osal­lis­tu­neet ilmoit­ti­vat ole­vansa tyy­ty­väi­siä

Vuoden 2016 Nuori Johtaja on Miika Mäkitalo

Vuo­den Nuori Joh­taja jul­kis­tet­tiin maa­nan­taina 12.12.2016 Fin­lan­dia­ta­lolla jär­jes­te­tyssä tapah­tu­massa, jonka ava­si­vat Mer­vit, nimit­täin Suo­men Nuor­kaup­pa­ka­ma­rit ry:n kan­sal­li­nen joh­taja Mervi Vuo­ri­nen ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus ry:n apu­lais­joh­taja Mervi Kari­korpi. Vuo­den Nuo­ren Joh­ta­jan jul­kis­tusta edel­tä­neessä semi­naa­rio­suu­dessa puhui­vat joh­ta­mi­sak­ti­visti ja toi­mi­tus­joh­taja Toni Hinkka CxO Pro­fes­sio­nal

Kehityshankkeen valmistelun terveystarkastus -tutkimus päättyy 30.11.2016, vielä ehdit vaikuttaa!

  CxO Pro­fes­sio­nal Oy on tut­ki­nut kehi­tys­hank­kei­den onnis­tu­mista vuo­desta 2009 läh­tien ja tut­ki­mus­tu­los­ten perus­teella on jul­kaistu kaksi kir­jaa­kin. Käyn­nissä on tut­ki­mus, jossa kar­toi­te­taan suo­ma­lais­ten kehi­tys­hank­kei­den val­mis­te­lun tilaa. Ensim­mäi­siä väli­tu­lok­sia jul­kis­tet­tiin tänään jul­kais­tussa blo­gi­kir­joi­tuk­sessa. Kysely päät­tyy 30.11.2016. Vielä ehdit vas­tata. Vas­tan­nei­den

Helsingin Ekonomit CxO:n vieraana

Tiis­taina Hel­sin­gin Eko­no­mit ry:n (HEKO) jäse­niä oli tupa täynnä Van­taalla. Saimme kuulla, että Karisma Pääl­li­köstä joh­ta­jaksi -tilai­suu­temme oli yhdis­tyk­sen his­to­rian nopeim­min lop­puun­myyty tilai­suus. 70 ilmoit­tau­tu­nutta 50 hen­gen tilai­suu­teen alle kah­dessa tun­nissa. Vau! HEKO:n Kari Kivi­kos­ken aloi­tus­pu­heen­vuo­ron ja musiik­kie­si­tyk­sen jäl­keen oli

Tervetuloa Selviydy narsistista -kirjan julkistustilaisuuteen 12.11.2016!

Tut­ki­mus­ten mukaan suo­ma­lais­ten jou­kossa on pro­sentti nar­sis­tista per­soo­nal­li­suus­häi­riötä pote­via. Kuu­los­taa vähältä. Mutta kun litra öljyä pilaa mil­joona lit­raa vettä, pro­sentti nar­sis­teja onnis­tuu pilaa­maan tuhan­sien suo­ma­lais­ten elä­miä ja kiusaa­mi­nen kos­ket­taa jok­seen­kin jokaista suo­ma­laista per­hettä. Yhdis­tys­joh­ta­mi­sen opas -kir­jaa kir­joit­taes­samme kesällä 2016 pää­timme

Leila Luukkainen ja Sami Partanen Keski-Karjalan karismaattisimmat

Lähes 400 kes­ki­kar­ja­laista osal­lis­tui Koti-Kar­­jala-leh­­den CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n avus­tuk­sella jär­jes­tä­mään Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­pien hen­ki­lö­jen valin­taan. 15 % äänistä tuli Poh­­jois-Kar­­ja­­lan maa­kun­nan ulko­puo­lelta. Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi äänes­tet­tiin lau­­laja-lau­­lun­­te­­kijä Leila Luuk­kai­nen ja mie­heksi pesä­pal­loi­lija Sami Par­ta­nen. Keski-Kar­­ja­­lassa karis­man kol­meksi tär­keim­mäksi piir­teeksi kat­so­taan innoi­tus,

CxO Professional Oy
Valikko