Työelämän supervoima Toni Hinkka kolumni Keski-Uusimaa 6.2.2018

Työelämän supervoima — Keski-Uusimaa 6.2.2018

Jos sai­sit itsel­lesi jon­kin super­san­ka­rin poik­keus­ky­vyn, minkä haluai­sit? Millä sai­sit ihmeitä aikaan työ­elä­mässä? Toni poh­tii ja löy­tää yhden maa­gi­sen voi­man. Kai­ken lisäksi tuota voi­maa voi itse kukin kas­vat­taa. Ei hel­posti, mutta mitään suurta har­voin hel­polla saa­vut­taa­kaan

Tekaistut kiireet — kiire, kiire, kiire

Tekais­tut kii­reet — Tekaistu kiire   Pitääkö kii­reitä? Onko kiire? Kii­reetkö päi­vääsi mää­rit­tä­vät? Ei, kyllä minä hom­mani hal­lit­sen. Teke­mistä riit­tää, mutta hosu­malla ei hyvää synny. Kii­reet tun­tu­vat ole­van sta­tus­sym­boli. Kii­rei­nen on tär­keä, ahkera ja haluttu. Kii­reitä kysyvä yrit­tää olla koh­te­lias. Kii­rei­tään kehuva koros­taa tar­peel­li­suut­taan. Kii­reet ovat kulut­tava tunne tar­peesta toi­mia liian nopeasti. Se altis­taa vir­heille ja pit­kit­tyes­sään sillä on mer­kit­tä­viä hen­ki­siä ja fyy­si­siä hait­ta­vai­ku­tuk­sia. Kii­reet tap­pa­vat luo­vuu­den ja lopulta koko­naan. Se, että on nopea teke­mään, ei ole kii­reh­ti­mistä. Se on ammat­ti­tai­toa. Jos nopea jou­tuu tai yrit­tää tehdä kyky­jään nopeam­min, ajau­tuu

Mitä itsetunto teettää?

Oletko tavan­nut ihmi­siä, jolla on jat­kuva tarve päteä? Sel­lai­sia, joilla tun­tuu ole­van tarve nos­taa itsensä ja teke­mi­sensä esille joka kään­teessä? Toden­nä­köi­sesti olet — minä aina­kin olen. Vai­keampi kysy­mys on: Mistä näitä tulee? Karisma perus­tuu itse­luot­ta­muk­seen. Karis­maat­ti­set ihmi­set luot­ta­vat aina­kin esiin­ty­mis­het­kellä itseensä ja teke­mi­seensä. Itse­luot­ta­mus on kui­ten­kin tilan­ne­koh­taista; tilan­teessa jossa tun­net osaa­vasi asiasi ja hal­lit­se­vasi tilan­teen, tun­net itse­luot­ta­musta. Et aina ja se on luon­nol­lista. Itse­luot­ta­mus poh­jau­tuu itse­tun­toon, itse­tunto itse­tun­te­muk­seen. Itse­tun­te­mus läh­tee liik­keelle minä­ku­vasta, omien hen­ki­lö­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien hyväk­sy­mi­sestä. Kysy­myk­sen hen­ki­löillä ei itse­tunto ole kun­nossa. Kysy­mys voi olla itse­tun­te­muk­sen puut­teesta, jol­loin hen­ki­lön minä­kuva

Mitä miettiä jos ratkaisu on jo valmiina?

Edel­li­seen blo­gi­kir­joi­tuk­seeni vii­ta­ten parin viime vuo­den aikana on tul­lut vas­taan toi­nen­kin muu­tos­tarve Kehi­tys­han­ke­mal­liimme. Se kon­kre­ti­soi­tui viime jou­lu­kuussa, kun IT Foru­min tilai­suu­dessa Turun Yli­opis­ton pro­fes­sori Jukka “Jups” Heik­kilä sanoi, että kehit­tä­mi­seen men­nään liian usein rat­kaisu edellä. Ei mei­dän van­hassa mal­lis­sa­kaan stra­te­giasta suo­raan tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tiin mennä mutta sel­västi jotain vaih­toeh­tois­ten rat­kai­su­mal­lien tar­kas­te­lua se kai­pasi. Niinpä uudessa mal­lis­samme stra­te­gia­lin­kin jäl­keen tulee nyt “lii­ke­toi­min­nan muu­tos­tar­peen kuvaus” eli proo­saa siitä, mitä lii­ke­toi­minta haluaa toi­min­nois­saan, toi­min­ta­ta­vois­saan ja pro­ses­seis­saan muut­taa. Seu­raava vaihe on vaih­toeh­tois­ten rat­kai­su­kon­sep­tien luonti. Tähän voi­daan mennä tur­val­li­sesti IT-kulma edellä, sillä tavoit­teet on lii­ke­toi­min­nan näkö­kul­masta jo

Kumpaan suuntaan käy tiesi, kilpailukyky?

Sen jäl­keen, kun kir­joi­timme kir­jat Miksi tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti epäon­nis­tuu? ja Onnis­tu­nut tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti vuo­sina 2010–2011, on saat­ta­nut tun­tua siltä, että jäimme lepää­mään laa­ke­reil­lemme tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tien onnis­tu­mi­sen suh­teen. Näin ei ole onneksi laita. Jat­koimme tari­noi­den kerää­mistä sekä epä­on­nis­tu­neista että onnis­tu­neista tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­teista. Samalla huo­ma­simme, että epä­on­nis­tu­mi­sen juu­ri­syy saat­taa olla pro­jek­tin ulko­puo­lella. Kiin­ni­timme huo­miota eri­tyi­sesti vuo­sina 2013–2014 muu­tos­joh­ta­mi­seen ja kesästä 2014 alkaen mm. lii­ke­toi­min­nan ja tie­to­hal­lin­non yhteis­työ­hön tie­to­tek­nii­kan mah­dol­lis­ta­mien toi­min­ta­ta­pa­muu­tos­ten aikaan­saa­mi­seksi. Olemme edel­leen sitä mieltä, että pro­jek­tin val­mis­te­lu­vaihe on kehi­tys­pro­jek­tin onnis­tu­mi­sen kan­nalta ensiar­voi­sen tär­keä. Olemme teke­mässä omaan Kehi­tys­han­ke­mal­liimme suu­ria muu­tok­sia, jotka kos­ke­vat eri­tyi­sesti val­mis­te­lu­vai­hetta. Monien epä­on­nis­tu­mis­ten

Työnantajien arvostettava kokeneiden ammattitaitoa

Ura­val­men­nus­vas­taa­no­tol­leni saa­pui 48-vuo­­tias kaup­pa­tie­tei­den mais­teri. Ensim­mäi­senä hän tokaisi: ”Enhän minä enää mitään työtä saa, kun olen näin vanha. Olen lähet­tä­nyt yli 100 hake­musta eikä minua ole kut­suttu yhteen­kään haas­tat­te­luun.” Toi­nen val­men­net­ta­vani on 35-vuo­­tias hyvin kou­lu­tettu kol­men lap­sen äiti. Hän on tur­hau­tu­nut ja vihai­nen, sillä hän on hake­nut kou­lu­tus­taan ja työ­ko­ke­mus­taan vas­taa­vaa työtä usean vuo­den ajan ilman, että olisi onnis­tu­nut vakuut­ta­maan työ­nan­ta­jia erin­omai­suu­des­taan. Kol­mas val­men­net­ta­vani on 57-vuo­­tias aka­tee­mi­sesti kou­lu­tettu mies, joka on teh­nyt pit­kän uran pörs­siyh­tiöi­den joh­ta­jana. Hän on uransa aikana kar­tut­ta­nut laa­jasti omaa osaa­mis­taan eri­lais­ten orga­ni­saa­tioi­den stra­te­gioi­den kehit­tä­jänä. Myös hän

Digitalisaatio tulee — voiko kukaan olla valmis?

Tele­vi­sios­sa­kin pyö­rii päi­vit­täin mai­nos — en muista minkä IT-pal­­ve­­lu­­ta­­lon — joka ker­too, että digi­ta­li­saa­tio on tulossa. Mutta mistä on kysy­mys? Digi­ta­li­saa­tiossa tieto muut­tuu digi­taa­li­seksi. His­to­rial­li­nen, usein eri­lai­sissa kir­joissa ja kan­sissa oleva, tieto muut­tuu digi­taa­li­seksi hitaasti mutta var­masti eri­lais­ten digi­toin­ti­pro­ses­sien seu­rauk­sena. Kir­kon­kir­jat on aika­naan mik­ro­fil­mattu, myö­hem­min niitä on muu­tettu suo­raan digi­taa­li­seen muo­toon ihmis­sil­mien, -aivo­jen ja -sor­mien yhteis­pe­linä teh­dyn tulk­kauk­sen avulla tai yksin­ker­tai­sesti vain skan­naa­malla mik­ro­fil­mit digi­ku­viksi. Van­hoja kir­joja muu­te­taan säh­köi­seen muo­toon skan­naa­malla. Uutta digi­taa­lista tie­toa syn­tyy jat­ku­vasti kas­va­vassa mää­rin. Suu­rin osa ihmis­kun­nan kos­kaan tuot­ta­masta tie­dosta on jo digi­taa­lista. Eikä tässä vielä

CxO Professional Oy
MENU