Työelämän supervoima Toni Hinkka kolumni Keski-Uusimaa 6.2.2018

Työelämän supervoima — Keski-Uusimaa 6.2.2018

Jos sai­sit itsel­lesi jon­kin super­san­ka­rin poik­keus­ky­vyn, minkä haluai­sit? Millä sai­sit ihmeitä aikaan työ­elä­mässä? Toni poh­tii ja löy­tää yhden maa­gi­sen voi­man. Kai­ken lisäksi tuota voi­maa voi itse kukin kas­vat­taa. Ei hel­posti, mutta mitään suurta har­voin hel­polla saa­vut­taa­kaan

Tekaistut kiireet — kiire, kiire, kiire

Tekais­tut kii­reet — Tekaistu kiire   Pitääkö kii­reitä? Onko kiire? Kii­reetkö päi­vääsi mää­rit­tä­vät? Ei, kyllä minä hom­mani hal­lit­sen. Teke­mistä riit­tää, mutta hosu­malla ei hyvää synny. Kii­reet tun­tu­vat ole­van sta­tus­sym­boli. Kii­rei­nen on tär­keä, ahkera ja haluttu. Kii­reitä kysyvä yrit­tää olla koh­te­lias.

Mitä itsetunto teettää?

Oletko tavan­nut ihmi­siä, jolla on jat­kuva tarve päteä? Sel­lai­sia, joilla tun­tuu ole­van tarve nos­taa itsensä ja teke­mi­sensä esille joka kään­teessä? Toden­nä­köi­sesti olet — minä aina­kin olen. Vai­keampi kysy­mys on: Mistä näitä tulee? Karisma perus­tuu itse­luot­ta­muk­seen. Karis­maat­ti­set ihmi­set luot­ta­vat aina­kin esiin­ty­mis­het­kellä

Mitä miettiä jos ratkaisu on jo valmiina?

Edel­li­seen blo­gi­kir­joi­tuk­seeni vii­ta­ten parin viime vuo­den aikana on tul­lut vas­taan toi­nen­kin muu­tos­tarve Kehi­tys­han­ke­mal­liimme. Se kon­kre­ti­soi­tui viime jou­lu­kuussa, kun IT Foru­min tilai­suu­dessa Turun Yli­opis­ton pro­fes­sori Jukka “Jups” Heik­kilä sanoi, että kehit­tä­mi­seen men­nään liian usein rat­kaisu edellä. Ei mei­dän van­hassa mal­lis­sa­kaan stra­te­giasta

Kumpaan suuntaan käy tiesi, kilpailukyky?

Sen jäl­keen, kun kir­joi­timme kir­jat Miksi tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti epäon­nis­tuu? ja Onnis­tu­nut tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti vuo­sina 2010–2011, on saat­ta­nut tun­tua siltä, että jäimme lepää­mään laa­ke­reil­lemme tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tien onnis­tu­mi­sen suh­teen. Näin ei ole onneksi laita. Jat­koimme tari­noi­den kerää­mistä sekä epä­on­nis­tu­neista että onnis­tu­neista tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­teista. Samalla huo­ma­simme, että

Työnantajien arvostettava kokeneiden ammattitaitoa

Ura­val­men­nus­vas­taa­no­tol­leni saa­pui 48-vuo­­tias kaup­pa­tie­tei­den mais­teri. Ensim­mäi­senä hän tokaisi: ”Enhän minä enää mitään työtä saa, kun olen näin vanha. Olen lähet­tä­nyt yli 100 hake­musta eikä minua ole kut­suttu yhteen­kään haas­tat­te­luun.” Toi­nen val­men­net­ta­vani on 35-vuo­­tias hyvin kou­lu­tettu kol­men lap­sen äiti. Hän on

Digitalisaatio tulee — voiko kukaan olla valmis?

Tele­vi­sios­sa­kin pyö­rii päi­vit­täin mai­nos — en muista minkä IT-pal­­ve­­lu­­ta­­lon — joka ker­too, että digi­ta­li­saa­tio on tulossa. Mutta mistä on kysy­mys? Digi­ta­li­saa­tiossa tieto muut­tuu digi­taa­li­seksi. His­to­rial­li­nen, usein eri­lai­sissa kir­joissa ja kan­sissa oleva, tieto muut­tuu digi­taa­li­seksi hitaasti mutta var­masti eri­lais­ten digi­toin­ti­pro­ses­sien seu­rauk­sena.

CxO Professional Oy
Valikko