Hanki neuvoja ja taitoja miten selviytyä narsismista työyhteisössä

Työ­paik­ka­kiusaa­mi­nen syö työyh­tei­sön tuot­ta­vuu­den ja aiheut­taa vaka­vaa inhi­mil­listä kär­si­mystä. Jos­kus vai­keim­pien tapaus­ten taus­talta pal­jas­tuu nar­sisti, jol­loin kes­kus­telu- ja sovit­te­lu­me­net­te­lyt ovat tehot­to­mia. Nar­sis­tin läs­nä­olo on uhka koko työyh­tei­sölle. CxO:n kou­lu­tus tar­jo­aaa esi­mie­hille ja HR-ammat­ti­lai­sille koke­muk­seen poh­jau­tu­via tehok­kaita rat­kai­su­kei­noja nar­sis­tin pysäyt­tä­mi­seen ja työil­ma­pii­rin ter­veh­dyt­tä­mi­seen sekä kiusaa­mi­sen ennal­taeh­käi­syyn.

Miten toimia narsistin kanssa - ingressi

Miten toimia narsistin kanssa? MIELI-lehti talvi 2016

Mie­let­tö­män tuho­voi­man tal­tut­ta­jat “Kat­ko­nai­nen yöuni. Mie­lessä pelko huo­mi­sesta. MIten se kiusaaja töl­väi­see? MItä vir­hei­täni nos­te­taan tikun nok­kaan seu­raa­vaksi? Tein mitä tein, saati sit­ten miten hyvin sen tein, aina vää­rin tein.” Näin luon­neh­tii eräs nar­sis­tin mie­li­val­lan uhri tun­nel­mi­aan. Ehkä sinä­kin olet jos­kus koke­nut vas­taa­vaa pimeyttä ja etsit vas­tausta sii­hen, miten oli­sit voi­nut toi­mia toi­sin? Ehkä olet koh­dan­nut ahdis­tu­neita ihmi­siä, joi­den itse­tunto näyt­tää muren­tu­neen etkä oikein tiedä miten voi­sit heitä aut­taa? Tämä kir­joi­tus aut­taa sinut alkuun. Lue koko juttu Toni Hinkka Miten toi­mia nar­sis­tin kanssa Mieli 2016 talvi

CxO Professional Oy
MENU