Olet saanut esimiehenä tiedon kiusaamisesta — miten ratkaiset tilanteen? Triblogi 3/3

Kir­joi­tin aikai­sem­min, miten kan­nat­taa toi­mia, kun sinulle tul­laan ker­to­maan kiusaa­mi­sesta (lue tästä). Sit­ten kir­joi­tin siitä, miten voit edetä asiassa eteen­päin (lue tästä). Tilanne on siis se, että olet vas­taa­not­ta­nut tie­don, tar­ken­ta­nut sitä kysy­myk­sillä, saa­nut lisäin­for­maa­tiota ja luvan­nut sel­vit­tää asian perin

Mitä tehdä narsistin hoville?

Nyt on työ­paik­ka­kiusaa­ja­nar­sisti saatu pois orga­ni­saa­tiosta. Ehkä hänet on kap­se­loitu sel­lai­seen teh­tä­vään, missä hän ei saa mit­ta­vaa hen­kistä kär­si­mystä aikai­seksi. Rauha maassa? Useim­milla koh­taa­mil­lani kiusaa­jilla on ollut oma hovinsa. Sel­lai­sia hen­ki­löitä, jotka ovat puo­lus­ta­neet nar­sis­tia, toi­mi­neet hänen sil­mi­nään, kor­vi­naan ja

Miten toimia narsistin kanssa - ingressi

Miten toimia narsistin kanssa? MIELI-lehti talvi 2016

Mie­let­tö­män tuho­voi­man tal­tut­ta­jat “Kat­ko­nai­nen yöuni. Mie­lessä pelko huo­mi­sesta. MIten se kiusaaja töl­väi­see? MItä vir­hei­täni nos­te­taan tikun nok­kaan seu­raa­vaksi? Tein mitä tein, saati sit­ten miten hyvin sen tein, aina vää­rin tein.” Näin luon­neh­tii eräs nar­sis­tin mie­li­val­lan uhri tun­nel­mi­aan. Ehkä sinä­kin olet

No se oli nyt vain sellainen heitto!

Palk­ka­työssä käy­mi­sen pri­määri tavoite on niin ilmi­selvä, että kes­kus­telu ihmi­sen motii­veista ei ole ihan joka­päi­väistä. Toki sen lisäksi, että saamme työs­tämme palk­kaa, meitä työssä moti­voi muut­kin asiat, kuten vaik­kapa itsensä toteut­ta­mi­nen. Lisäksi on aina niitä val­lan­ve­toa­mia ja sta­tus­ha­kui­sia — kuten

CxO Professional Oy
Valikko