Olet saanut esimiehenä tiedon kiusaamisesta — miten ratkaiset tilanteen? Triblogi 3/3

Kir­joi­tin aikai­sem­min, miten kan­nat­taa toi­mia, kun sinulle tul­laan ker­to­maan kiusaa­mi­sesta (lue tästä). Sit­ten kir­joi­tin siitä, miten voit edetä asiassa eteen­päin (lue tästä). Tilanne on siis se, että olet vas­taa­not­ta­nut tie­don, tar­ken­ta­nut sitä kysy­myk­sillä, saa­nut lisäin­for­maa­tiota ja luvan­nut sel­vit­tää asian perin poh­jin ensi tilassa. Tämän jäl­keen olet teh­nyt tar­peel­li­set sel­vi­tyk­set riit­tä­vän oikeel­li­sen tilan­ne­ku­van luo­mi­seksi. Nyt siis tie­dät, kuka on teh­nyt mitä ja kenelle. Sinulla on ehkä käsi­tys myös siitä, miksi. Nyt on aika tehdä rat­kai­suja. Eihän tilan­netta voi jät­tää dan­te­lai­seen lim­boon – rat­kai­se­mat­to­maan väli­ti­laan, joka on pahempi kuin pahin­kaan lop­pu­tu­los. Ensin

Mitä tehdä narsistin hoville?

Nyt on työ­paik­ka­kiusaa­ja­nar­sisti saatu pois orga­ni­saa­tiosta. Ehkä hänet on kap­se­loitu sel­lai­seen teh­tä­vään, missä hän ei saa mit­ta­vaa hen­kistä kär­si­mystä aikai­seksi. Rauha maassa? Useim­milla koh­taa­mil­lani kiusaa­jilla on ollut oma hovinsa. Sel­lai­sia hen­ki­löitä, jotka ovat puo­lus­ta­neet nar­sis­tia, toi­mi­neet hänen sil­mi­nään, kor­vi­naan ja sanan­saat­ta­jina tai jopa tais­tel­leet hänen puo­les­taan. Mitä tehdä heille? Anne­taanko kaikki men­neet anteeksi? Läh­ti­sin pur­ka­maan tätä ana­ly­soi­malla mah­dol­li­sia syitä hovissa oloon. Osa on val­heel­li­sen tilan­ne­ku­van sokai­se­mia – tai­tava mani­pu­laat­tori on saa­nut maa­lail­tua tilan­teen täy­sin absur­diksi, jossa san­ka­rien ja kon­nien roo­lit ovat täy­sin sekai­sin. Nor­mi­si­ni­sil­mäi­nen kun ei osaa oikein muuta kuin

Miten toimia narsistin kanssa - ingressi

Miten toimia narsistin kanssa? MIELI-lehti talvi 2016

Mie­let­tö­män tuho­voi­man tal­tut­ta­jat “Kat­ko­nai­nen yöuni. Mie­lessä pelko huo­mi­sesta. MIten se kiusaaja töl­väi­see? MItä vir­hei­täni nos­te­taan tikun nok­kaan seu­raa­vaksi? Tein mitä tein, saati sit­ten miten hyvin sen tein, aina vää­rin tein.” Näin luon­neh­tii eräs nar­sis­tin mie­li­val­lan uhri tun­nel­mi­aan. Ehkä sinä­kin olet jos­kus koke­nut vas­taa­vaa pimeyttä ja etsit vas­tausta sii­hen, miten oli­sit voi­nut toi­mia toi­sin? Ehkä olet koh­dan­nut ahdis­tu­neita ihmi­siä, joi­den itse­tunto näyt­tää muren­tu­neen etkä oikein tiedä miten voi­sit heitä aut­taa? Tämä kir­joi­tus aut­taa sinut alkuun. Lue koko juttu Toni Hinkka Miten toi­mia nar­sis­tin kanssa Mieli 2016 talvi

No se oli nyt vain sellainen heitto!

Palk­ka­työssä käy­mi­sen pri­määri tavoite on niin ilmi­selvä, että kes­kus­telu ihmi­sen motii­veista ei ole ihan joka­päi­väistä. Toki sen lisäksi, että saamme työs­tämme palk­kaa, meitä työssä moti­voi muut­kin asiat, kuten vaik­kapa itsensä toteut­ta­mi­nen. Lisäksi on aina niitä val­lan­ve­toa­mia ja sta­tus­ha­kui­sia — kuten joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka viime tiis­taina kir­joitti — joita raha­pal­kan ohella moti­voi valta sinänsä, asema ja etuu­det. Yhdis­tyk­sissä ihmis­ten moti­vaa­tio­te­ki­jöitä epäil­lään huo­mat­ta­vasti useam­min. Kun vapaa­eh­tois­työssä ei ole juu­ri­kaan palk­kaa eikä luon­tai­se­tuuk­sia, on helppo kiin­nit­tää huo­mio mui­hin mah­dol­li­siin moti­vaa­tio­te­ki­jöitä. Ja aina löy­tyy niitä, joilla on kyky ja halu kysee­na­lais­taa yhdis­ty­sak­tii­vien perim­mäi­set tavoit­teet.

CxO Professional Oy
MENU