Leila Luukkainen ja Sami Partanen Keski-Karjalan karismaattisimmat

Lähes 400 kes­ki­kar­ja­laista osal­lis­tui Koti-Kar­­jala-leh­­den CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n avus­tuk­sella jär­jes­tä­mään Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­pien hen­ki­lö­jen valin­taan. 15 % äänistä tuli Poh­­jois-Kar­­ja­­lan maa­kun­nan ulko­puo­lelta. Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi äänes­tet­tiin lau­­laja-lau­­lun­­te­­kijä Leila Luuk­kai­nen ja mie­heksi pesä­pal­loi­lija Sami Par­ta­nen. Keski-Kar­­ja­­lassa karis­man kol­meksi tär­keim­mäksi piir­teeksi kat­so­taan innoi­tus, aitous ja ole­mus. “Tämä innoit­ta­mi­sen kyky erot­taa Keski-Kar­­ja­­lan sel­keim­min muilla seu­duilla ja val­ta­kun­nal­li­sesti toteut­ta­mis­tamme tut­ki­muk­sista”, ker­too joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka. Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­mat jul­kis­tet­tiin Kuinka kehi­tät karis­maasi -tilai­suu­den päät­teeksi Kiteellä. Reino Myl­ly­mäki

Karismaattisimpien etsintä kiinnostaa ympäri Suomea

Suo­men karis­maat­ti­sim­man mies ja nai­nen jul­kis­tet­tiin 12.5.2016. Suo­men karis­maat­ti­sim­maksi valit­tiin pre­si­dentti Sauli Nii­nistö ja karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi tai­tei­lija Aira Samu­lin. Kyse­lyyn saa­tiin 1 049 vas­tausta. Suo­men karis­maat­ti­sim­pien jul­kis­tuk­sen jäl­keen on käyn­nis­ty­nyt useita alu­eel­li­sia karis­maat­ti­sim­pien hen­ki­löi­den etsin­tä­ki­soja. Iisal­men Sano­mien jär­jes­tä­mään kyse­lyyn saa­tiin peräti 1 623 vas­tausta ja niin Ylä-Savon karis­maat­ti­sim­miksi valit­tiin “upea mum­meli” Elvi Hak­ka­rai­nen ja Ponsse Oy:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja Juha Vidgrén. Tulok­set jul­kis­tet­tiin 30.8.2016. Seu­raa­vana ehti jul­kis­ta­maan tulok­sensa Kan­kaan­pään Seutu, jonka jär­jes­tä­mään äänes­tyk­seen osal­lis­tui 440 hen­ki­löä. Poh­­jois-Sata­­kun­­nan karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi valit­tiin Kan­kaan­pään Yrit­tä­jien puheen­joh­taja Pia Hir­vo­nen ja mie­heksi kalas­tus­tar­vik­keita val­mis­ta­man Eume­rin yrit­täjä

CxO Professional Oy
MENU