#businessfm vaikutusvoima, vakuuttavuus ja karisma

Kuuntele Business FM: Voiko ihminen vaikuttaa vaikuttavuuteensa?

Busi­ness FM otti aamus­hown aiheeksi vai­kut­ta­mis­tai­dot. Moni ajat­te­lee, että joku syn­tyy karis­maat­ti­seksi ja saa­duilla tai­doilla men­nään — läpi elä­män. Voiko omaan vai­kut­ta­vuu­teensa vai­kut­taa? Miksi pitäisi? Busi­ness FM:n juon­taja Roni Mali­nen kut­sui Toni Hin­kan ja Marja-Leena Tik­ka­sen vie­raaksi stu­dioon kes­kus­te­le­maan.

Miksi sinun kannattaa kiinnostua vaikutusvoimastasi?

Tie­dät miltä tun­tuu, kun vai­kut­tava hen­kilö astuu huo­nee­seen. Häntä kuun­nel­laan. Muut pysäh­ty­vät poh­ti­maan hänen aja­tuk­si­aan ja pyr­ki­vät löy­tä­mään hänen ideoi­densa par­haat puo­let tukien niitä. Läs­nä­oli­jat innos­tu­vat hänen esit­tä­mis­tään asioista, jotka läh­te­vät ete­ne­mään. Tämä vai­ku­tus­voi­mai­nen voit olla sinä. Tii­misi innos­tuu, esi­mie­hesi kiin­nos­tuu, joh­to­ryhmä vakuut­tuu.

Miika Mäkitalo oma vaikutusvoima kehittäminen kannattaa

Miika Mäkitalo: oman vaikutusvoiman kehittäminen kannattaa

Vuo­ro­vai­ku­tus­teh­tä­vissä vakuut­ta­vuu­tesi ja vai­kut­ta­vuu­tesi rat­kai­se­vat onnis­tu­mi­sen. Miksi et siis kehit­täisi niitä? Kyseessä ovat tai­dot jotka voit sisäis­tää ja har­joi­tella. Miika Mäki­talo osal­lis­tui kou­lu­tuk­seen ja totesi, että aika ei todel­la­kaan men­nyt huk­kaan.

Vaikutusvoima kurssi 11.1.2018 vakuuttaa ja vaikuttaa

Tunteella koskettaminen vakuutti

Vie­timme todella vuo­ro­vai­kut­tei­sen kou­lu­tus­päi­vän 11.1. Jo val­miiksi vai­ku­tus­voi­mai­sista naista koos­tuva ryhmä lait­toi mei­dät kou­lut­ta­jat­kin koville. Kyseessä oli CxO vai­ku­tus­voima™ -kou­lu­tus.

Vaikutusvoimakoulutus 23.11.2017

Innostava vaikutusvoimakoulutus 23.11.

Inten­sii­vi­nen ja kes­kus­te­leva vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tus tuotti osal­lis­tu­jille ahaa-elä­myk­siä oman vai­ku­tus­voi­man ilme­ne­mi­sestä, sen vah­vuuk­sista ja kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sista. Vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tusta pidet­tiin roh­kai­se­vana ja innos­ta­vana, mikä todella moti­voi vai­kut­ta­vuu­den jat­ku­vaan havain­noin­tiin sekä har­joit­te­luun.

Myyjän vakuuttava innoitus

CxO:n vakuut­ta­vuus­malli muo­dos­tuu kah­dek­sasta luo­kasta. Viime vii­kolla käsit­te­lin läs­nä­oloa (lue tästä). Tänään kes­ki­tyn innoi­tuk­seen. Siis sii­hen, että ”tär­keinä pitä­mäni asiat ja aja­tuk­set tart­tu­vat mui­hin”. Tässä tapauk­sessa saan asiak­kaan innos­tu­maan tuot­tees­tani tai pal­ve­lus­tani niin pal­jon, että hän sen ostaa. Ensin hänen tulee kui­ten­kin ostaa minut. Innoi­tus muo­dos­tuu vii­destä omi­nai­suu­desta: arvoista, mis­siosta, sitou­tu­mi­sesta, ener­giasta ja tun­teen siir­rosta. Arvot tar­koit­ta­vat sitä, että tie­dät mikä on sinulle tär­keää ja millä kei­noilla voit toi­mia. Ihmi­set hais­ta­vat toi­sen ihmi­sen arvo­maa­il­man aika hel­posti. Mitä enem­män kokee arvo­jen hei­jas­ta­van omia arvoja, sitä luo­tet­ta­vam­pana toista ihmistä pitää. Jos arvoja

Vaikuttamisen taito — Master Class: Kasvata vaikutusvoimaasi eli henkilökohtaista vakuuttavuuttasi

Vakuut­ta­mis- ja vai­kut­ta­mis­tai­dot ovat tär­kein menes­tys­te­kijä kai­kissa vuo­ro­vai­ku­tusam­ma­teissa. Ja tie­dos­ta­valla har­joit­te­lulla voit rat­kai­se­vasti paran­taa näitä tai­to­jasi. Kyke­net var­masti kas­vat­ta­maan karis­maasi. Kyse ei ole näyt­te­le­mi­sestä tai roo­li­pe­listä, pikem­min­kin päin­vas­toin. Vuo­sien työssä kehi­tetty CxO:n vai­ku­tus­voima™ -koul­tus on asiak­kai­den kiit­tämä ja käy­tän­nössä toi­miva mene­telmä oman per­soo­nal­li­sen vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­seen.

CxO Professional Oy
MENU