#businessfm vaikutusvoima, vakuuttavuus ja karisma

Kuuntele Business FM: Voiko ihminen vaikuttaa vaikuttavuuteensa?

Busi­ness FM otti aamus­hown aiheeksi vai­kut­ta­mis­tai­dot. Moni ajat­te­lee, että joku syn­tyy karis­maat­ti­seksi ja saa­duilla tai­doilla men­nään — läpi elä­män. Voiko omaan vai­kut­ta­vuu­teensa vai­kut­taa? Miksi pitäisi? Busi­ness FM:n juon­taja Roni Mali­nen kut­sui Toni Hin­kan ja Marja-Leena Tik­ka­sen vie­raaksi stu­dioon kes­kus­te­le­maan.

Miksi sinun kannattaa kiinnostua vaikutusvoimastasi?

Tie­dät miltä tun­tuu, kun vai­kut­tava hen­kilö astuu huo­nee­seen. Häntä kuun­nel­laan. Muut pysäh­ty­vät poh­ti­maan hänen aja­tuk­si­aan ja pyr­ki­vät löy­tä­mään hänen ideoi­densa par­haat puo­let tukien niitä. Läs­nä­oli­jat innos­tu­vat hänen esit­tä­mis­tään asioista, jotka läh­te­vät ete­ne­mään. Tämä vai­ku­tus­voi­mai­nen voit olla sinä. Tii­misi innos­tuu, esi­mie­hesi kiin­nos­tuu, joh­to­ryhmä vakuut­tuu.

Vaikutusvoimakoulutus 23.11.2017

Innostava vaikutusvoimakoulutus 23.11.

Inten­sii­vi­nen ja kes­kus­te­leva vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tus tuotti osal­lis­tu­jille ahaa-elä­myk­siä oman vai­ku­tus­voi­man ilme­ne­mi­sestä, sen vah­vuuk­sista ja kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sista. Vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tusta pidet­tiin roh­kai­se­vana ja innos­ta­vana, mikä todella moti­voi vai­kut­ta­vuu­den jat­ku­vaan havain­noin­tiin sekä har­joit­te­luun.

Myyjän vakuuttava innoitus

CxO:n vakuut­ta­vuus­malli muo­dos­tuu kah­dek­sasta luo­kasta. Viime vii­kolla käsit­te­lin läs­nä­oloa (lue tästä). Tänään kes­ki­tyn innoi­tuk­seen. Siis sii­hen, että ”tär­keinä pitä­mäni asiat ja aja­tuk­set tart­tu­vat mui­hin”. Tässä tapauk­sessa saan asiak­kaan innos­tu­maan tuot­tees­tani tai pal­ve­lus­tani niin pal­jon, että hän sen ostaa. Ensin hänen

Karismaattinen on vakuuttava eli hänellä on suuri vaikutusvoima

Kasvata vaikutusvoimaasi eli henkilökohtaista vakuuttavuuttasi

Vakuut­ta­mis- ja vai­kut­ta­mis­tai­dot ovat tär­kein menes­tys­te­kijä kai­kissa vuo­ro­vai­ku­tusam­ma­teissa. Ja tie­dos­ta­valla har­joit­te­lulla voit rat­kai­se­vasti paran­taa näitä tai­to­jasi. Kyke­net var­masti kas­vat­ta­maan karis­maasi. Kyse ei ole näyt­te­le­mi­sestä tai roo­li­pe­listä, pikem­min­kin päin­vas­toin. Vuo­sien työssä kehi­tetty CxO:n vai­ku­tus­voima™ -koul­tus on asiak­kai­den kiit­tämä ja käy­tän­nössä toi­miva mene­telmä oman per­soo­nal­li­sen vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­seen.

Myyjän vakuuttava läsnäolo

Olen viime aikoina pääs­syt monissa yhteyk­sissä kes­kus­te­le­maan karis­man mer­ki­tyk­sestä myyn­nissä. Joh­to­pää­tök­seni asiasta on se, että vakuut­ta­vuus on paitsi vah­vin, myös pysy­vin myy­jän tar­vit­se­mista tai­doista. Brän­dit ja tuot­teet vaih­tu­vat, mutta karisma se vain kas­vaa ja kehit­tyy. Jos vain haluat. CxO:n hen­ki­lö­koh­tai­sen

Myyjä: Opettele tämä yksi asia ja tuplaa myyntisi

Mikä on se yksi asia, mikä ei myyn­nissä muutu? Tuot­teet vaih­tu­vat, brändi muut­tuu, eivätkä asiak­kaat­kaan pysy samoina. Se yksi asia mikä ei muutu, olet sinä. Paitsi, että sinun pitää muut­tua. Vakuut­ta­vam­maksi. Osta­mi­sen psy­ko­lo­gi­nen hyväk­syn­tä­pää­tös­jär­jes­tys on aina sama (Chitwood 1996): 1)

CxO Professional Oy
Valikko