Suomi100tonnia

Lahjoitamme koulutuspaikkoja Suomi100tonnia -kampanjassa — haku käynnissä

Suomi 100tonnia -kam­pan­jan myötä toteu­tamme mis­sio­tamme ja arvo­jamme Uskomme moder­niin ja ihmis­lä­hei­seen joh­ta­mi­seen Mis­siomme on paran­taa suo­ma­laista joh­ta­mista ja tuot­ta­vuutta. Pää­tös läh­teä mukaan kam­pan­jaan oli helppo, sillä uskomme moder­niin ihmis­lä­hei­seen ja yksi­löl­li­seen joh­ta­mi­seen, jossa hen­ki­lös­tön hyvin­vointi näh­dään kes­kei­senä kil­pai­lu­ky­vyn kas­vat­ta­jana. Joh­ta­mista voi ja kan­nat­taa oppia lisää. Me osaamme aut­taa siinä mm. men­to­roi­van joh­ta­mi­sen, luon­tai­sen vai­ku­tus­voi­man kas­vat­ta­mi­sen tai työ­kiusaa­mi­sen rat­kai­se­mi­sen osalta. Haluamme tar­jota mah­dol­li­suu­den kou­lu­tuk­seen niil­le­kin, joille se muu­ten ei olisi mah­dol­lista.  Näin elä­mämme todeksi jat­ku­van oppi­mi­sen, oikeu­den­mu­kai­suu­den ja inhi­mil­li­syy­den arvo­jamme. Toimi pian, sillä Suomi100tonnia -kou­lu­tus­pai­kat vie­dään käsistä Lah­joit­ta­mamme viisi kou­lu­tus­paik­kaa

CxO Professional Oy
MENU