Helsingin Ekonomien (HEKO) yrittäjäekonomit heittäytyivät vaikuttamaan

Tilai­suu­den aluksi osal­lis­tu­jat arvioi­vat ”vies­tin­nän” kes­ki­mää­räistä tär­keäm­mäksi hen­ki­lö­koh­tai­sen vai­kut­ta­vuu­den ulot­tu­vuu­deksi. Kui­ten­kin suu­rim­pia oival­luk­sia tilai­suu­den lopussa oli­vat läs­nä­olon ja aitou­den mer­ki­tys vai­kut­ta­vuu­dessa. Mitä siinä välissä tapah­tui?

Vaikuta minut

Vaikuta minut — saa minut uskomaan sinuun — Helsingin Ekonomit 6/2016

Vai­kuta minut — saa minut usko­maan sinuun Jos tapai­sin sinut, teki­sitkö minuun vai­ku­tuk­sen? Uskoi­sinko puhei­tasi? Jos oli­sit esi­mie­heni, seu­rai­sinko sinua haas­tei­siin, joi­hin en muu­ten uskal­tau­tuisi? Jos myi­sit minulle, luot­tai­sinko osto­pää­tök­seen asti? Jos oli­sin teke­mässä tär­keää rek­ry­toin­tia, oli­sitko sinä valin­tani? Monet

CxO Professional Oy
Valikko