Vaikuta minut

Vaikuta minut — saa minut uskomaan sinuun — Helsingin Ekonomit 6/2016

Vai­kuta minut — saa minut usko­maan sinuun Jos tapai­sin sinut, teki­sitkö minuun vai­ku­tuk­sen? Uskoi­sinko puhei­tasi? Jos oli­sit esi­mie­heni, seu­rai­sinko sinua haas­tei­siin, joi­hin en muu­ten uskal­tau­tuisi? Jos myi­sit minulle, luot­tai­sinko osto­pää­tök­seen asti? Jos oli­sin teke­mässä tär­keää rek­ry­toin­tia, oli­sitko sinä valin­tani? Monet ovat etsi­neet vas­tausta noi­hin kysy­myk­siin koko elä­mänsä. Mekin, aktii­vi­sesti työs­täen jo kuusi vuotta. Emme yksin, vaan sato­jen huip­pu­joh­ta­jien ja sel­lai­siksi halua­vien kanssa. Kyllä, uskomme löy­tä­neemme vas­tauk­set. Uskot­ta­vuutta, vakuut­ta­vuutta ja vai­ku­tus­val­taa – karis­maa – sitä moni kai­paa. Useim­mat ovat pitä­neet tuota kateut­ta­kin herät­tä­vää omi­nai­suutta jona­kin sel­lai­sena, jota ei voi saada. Vaan

CxO Professional Oy
MENU