cxo certified business mentor kurssi xii

Jokainen ansaitsee mentorin kehittyäkseen työssä ja kasvaakseen ihmisenä

Men­tori aut­taa sekä työ­elä­män kysy­myk­sissä että inhi­mil­li­sen kas­vun mah­dol­lis­ta­jana. Läh­tö­koh­tana on toi­sen ihmi­sen arvos­ta­mi­nen, aktii­vi­nen kuun­te­le­mi­nen sekä halu aut­taa ja jakaa omaa ainut­laa­tuista koke­musta ja osaa­mista. Kun sii­hen vielä yhdis­tää hyväksi havai­tut käy­tän­nöt ja toi­min­ta­ta­vat – ammat­ti­mai­sen men­to­roin­nin tai­don – niin täl­lai­sia men­to­roin­ti­tai­toi­sia, ihmis­kes­kei­sen onnis­tut­ta­van joh­ta­mis­fi­lo­so­fian sisäis­tä­neitä ihmi­siä me kut­summe men­to­roi­viksi joh­ta­jiksi.

Unohtumaton matka liikuttaa huomennakin

Tiuk­kaa asiaa. Syväl­listä itse­tut­kis­ke­lua. Suu­ria tun­teita. Pysyvä jälki, joka kan­taa pit­källe. CxO:n Men­to­roiva Joh­taja -kurssi oli monessa mie­lessä kään­teen­te­kevä oman joh­ta­juu­teni kehi­tys­po­lulla. Joh­ta­juu­den nime­no­maan laa­jasti käsi­tet­tynä, ei pel­käs­tään työ­roo­lina.”

Toni Hinkka kolumni työpiina, pelastu ja pelasta keski-uusimaa 7.3.2018

Työpiina, pelastu ja pelasta — Keski-Uusimaa 7.3.2018

Työ­paik­ka­kiusaa­mi­nen on ollut viime aikoina taval­lista enem­män esillä mediassa. Asiasta kes­kus­tel­laan ja se tuo­mi­taan, mutta käy­tän­nön neu­voja tai kon­kreet­tista apua tilan­tei­den rat­kai­se­mi­seen ei juuri ole tar­jolla. Toni pis­tää kolum­nis­saan oman lusik­kansa sop­paan.

Johtamishaasteet 2018 tulokset

Joh­ta­mis­haas­teet 2018: ”Luot­ta­mus, sekä moti­vaa­tion ja innos­tuk­sen yllä­pi­tä­mi­nen uudis­tu­mi­seen ja kehit­ty­mi­seen” Suora lai­naus eräältä vas­taa­jalta kiteyt­tää osu­vasti kyse­lyn kes­kei­sen tulok­sen: ylei­sim­mät joh­ta­mi­sen haas­teet ovat ihmis­ten innos­ta­mi­nen sekä moti­vointi. Asia­kas­re­kis­te­ris­sämme ole­vat hen­ki­löt ja aiheesta kiin­nos­tu­neet SOME:ssa pää­si­vät tam­mi­kuussa vas­taa­maan joh­ta­mis­haas­teita kar­toit­ta­viin kysy­myk­siin. Halusimme ymmär­tää ihmis­ten joh­ta­mi­seen liit­ty­viä ongel­mia omaa ver­kos­toamme laa­jem­min ja jakaa koke­muk­sia. Kysely herätti

CxO Certified Business Mentor -kurssi XI osallistujat ja kouluttajat

CxO Certified Business Mentor -kurssi XI hymyssä suin

Alku­ke­sästä aloit­ta­nut CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor -kurssi XI sai diplo­mit kou­raansa 27.9.2017. Takana on neljä inte­rak­tii­vista lähi­päi­vää, neljä hen­ki­lö­pro­fi­loin­tia, kolme men­to­roin­tia, kolme ker­taa akto­rina toi­mi­mista (=se iha­nuus, kun saa kou­lu­tuk­sessa huip­pu­men­to­rin kanssa rat­koa omia todel­li­sia haas­tei­taan!) ja vii­mei­sen päi­vän lop­pu­koe. Mukaan mah­tuu luke­mat­to­mia luot­ta­muk­sel­li­sia kes­kus­te­luja, toi­silta oppi­mista ja jaka­mista, kou­lut­ta­jien haas­ta­mista ja joi­ta­kin kyy­ne­liä­kin. Koolla oli suur­ten tun­tei­den sävyt­tämä ja inhi­mil­li­syyttä pai­not­tava huip­pu­po­rukka. Kii­tos Viivi Lehto, Jarkko Ambrusin, Tapani Rii­hi­järvi ja Ari Sil­jan­der sekä kou­lut­ta­ja­kol­le­gani Marja-Leena Tik­ka­nen. On hie­noa saada kurssi kun­nialla pää­tök­seen, mutta samalla hai­keus val­taa mie­len. Onni ja

Mikä ihmistä motivoi? Keino 22: Anna realistin jättää maailmanparannus muille

Yksi elä­män perus­mo­tii­veista on idea­lismi eli epäit­se­käs käyt­täy­ty­mi­nen mui­den hyväksi. Idea­lismi vai­kut­taisi ole­van vain ihmis­kun­nalle omi­nai­nen piirre. Idea­lis­mista moti­voi­tu­vat ihmi­set halua­vat tehdä maa­il­masta parem­man pai­kan jäl­ki­pol­ville riip­pu­matta siitä, onko heillä omia lap­sia vai ei. Vaikka kai­kissa ihmi­sissä on idea­lis­mia, joil­la­kin tämä tarve on hyvin matala. Täl­lai­set ihmi­set eivät halua työs­ken­nellä yhteis­kun­nan hyväksi. Heitä ei juu­ri­kaan kiin­nosta poli­tiikka tai vähem­pio­sais­ten aut­ta­mi­nen vaan he ovat “sosi­aa­li­sia rea­lis­teja”. He usko­vat, että epä­oi­keu­den­mu­kai­suus on vali­tet­ta­vaa, mutta kuu­luu elä­mään. Heitä moti­voi omasta itsestä ja lähi­pii­ris­tään huo­leh­ti­mi­nen maa­il­man­pa­ran­ta­mi­sen sijaan. Hei­dän mie­les­tään hei­kom­pio­sais­ten pitäisi “ottaa itse­ään nis­kasta

CxO Professional Oy
MENU