CxO Certified Business Mentor -kurssi XI osallistujat ja kouluttajat

CxO Certified Business Mentor -kurssi XI hymyssä suin

Alku­ke­sästä aloit­ta­nut CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor -kurssi XI sai diplo­mit kou­raansa 27.9.2017. Takana on neljä inte­rak­tii­vista lähi­päi­vää, neljä hen­ki­lö­pro­fi­loin­tia, kolme men­to­roin­tia, kolme ker­taa akto­rina toi­mi­mista (=se iha­nuus, kun saa kou­lu­tuk­sessa huip­pu­men­to­rin kanssa rat­koa omia todel­li­sia haas­tei­taan!) ja vii­mei­sen päi­vän lop­pu­koe.

Projektimentorointi

Pro­jek­ti­men­to­rointi Kehi­tys­hank­keen pro­jek­ti­pääl­li­kön tuke­mi­nen men­to­roin­nin ja tar­vit­taessa mui­den toi­men­pi­tei­den avulla voi alkaa jo hank­keen val­mis­te­lu­vai­heessa ja jat­kua koko hank­keen elin­kaa­ren ajan. Men­to­roin­nin tavoit­tena on pro­jek­tin onnis­tu­mi­sen toden­nä­köi­syy­den paran­ta­mi­nen, pro­jek­ti­pääl­li­kön toi­min­ta­val­miuk­sien var­mis­ta­mi­nen ja amma­til­li­nen kehit­ty­mi­nen. Pro­jek­ti­pääl­li­kön men­to­rointi ja muut tuki­toi­men­pi­teet voi­vat kat­taa pro­jek­tin val­mis­te­lu­toi­men­pi­teitä (mark­ki­na­sel­vi­tyk­set, kil­pai­lu­tuk­set, Busi­ness Case ja sopi­mus­neu­vot­te­lut), pro­jek­tin kes­kei­siä tukea kai­paa­via toi­men­pi­teitä (pro­jek­ti­suun­ni­tel­man

mentori ammattimentori

Mentori tukee kehittymistäsi ja johtamistasi

Joh­to­teh­tä­vissä on vii­sautta raken­taa itsel­leen tuki­ver­kosto. Men­to­rointi on vai­kut­tava näkö­kul­mien avaaja ja hen­ki­lö­koh­tai­sen kehit­ty­mi­sen keino. Siksi jokai­sen menes­ty­vän joh­ta­jan taus­talla on tai­tava men­tori. CxO:n ammat­ti­men­to­rointi vie sinua ja orga­ni­saa­tio­tasi nopeam­min kohti tavoit­tei­tasi.

Mikä meitä, teitä ja heitä yhdistää?

  Joh­taja tai esi­mies haluatko joh­det­ta­viesi onnis­tu­van omissa teh­tä­vis­sään moti­voi­tu­neina ja yksi­löl­li­sesti joh­det­tuna? Kun saat joh­det­ta­vasi onnis­tu­maan, onnis­tut samalla itse­kin. Han­ke­joh­taja tai pro­jek­ti­pääl­likkö haluatko var­mis­taa tii­misi jäsen­ten onnis­tu­mi­sen omissa teh­tä­vis­sään, moti­voi­tuina ja yksi­löl­li­sesti joh­det­tuina ja var­mis­taa hank­keen onnis­tu­mi­nen? Liik­keen­joh­don kon­sultti

Mentoroinnin kultaisia lainalaisuuksia — osa 1

Men­to­roin­ti­kurs­siemme yksi kes­kei­nen osa on men­to­roin­ti­rinki. Kurs­si­lai­sista teh­dään tois­tensa men­to­reita. Aiheet ovat aitoja kurs­si­lais­ten joh­­ta­­mis-, työ- tai ura­haas­teita. Näitä haas­teita rat­ko­taan men­to­roin­ti­ta­paa­mi­sissa samalla har­joi­tel­len jalos­ta­miamme men­to­roin­nin par­haita käy­tän­töjä. Toi­mii! Kurs­si­päi­villä ana­ly­soimme men­to­roin­tien onnis­tu­mi­sia ja vai­keuk­sia men­to­roin­ti­rin­gissä. Jokai­nen men­­tori-akto­­ri­­pari saa vas­tata

Karisma-extra: Miten sitten kävikään?

Pää­tin 30 viik­koa kes­tä­neen karis­ma­blo­gi­sar­jan viime maa­nan­taina. Kir­ja­kin put­kahti mark­ki­noille ja kivasti sitä on men­nyt­kin. Palau­tet­ta­kin on tul­lut. Koko­nai­suus on saa­nut kehuja. Muu­ta­man ikä­vän vir­heen­kin ovat luki­jat löy­tä­neet: Barac on Barack, Pentti Kuri­kan Nimi­päi­vät on Per­tin, Homo sabiens on homo

Johtajan kaksi tärkeintä tehtävää

Meillä CxO:ssa kes­kus­tel­laan pal­jon hyvästä joh­ta­mi­sesta. Olemme kir­joit­ta­neet aiheesta kir­jan­kin. Tällä vii­kolla mie­leeni tuli joh­ta­mi­sen kak­si­ja­koi­suus. Joh­ta­jalla on pal­jon teh­tä­viä, joista mie­les­täni kaksi tär­keintä ovat: suun­nan näyt­tä­mi­nen ja ete­ne­mi­sen var­mis­ta­mi­nen. Vähän niin­kuin ken­raa­lilla, joka antaa jou­koil­leen hyök­käys­käs­kyn, joka sisäl­tää hyök­käys­suun­nan

CxO Professional Oy
Valikko