Muu­tos on pro­sessi, jossa jokin tulee toi­sen­lai­seksi kuin se oli. Muu­tos voi olla suuri tai pieni, nopea tai hidas. Nopea ja suuri muu­tos voi olla luon­teel­taan val­lan­ku­mous; sen vas­ta­kohta on evo­luu­tio, joka puo­les­taan on hidas muutos.

Hidas­kin muu­tos voi olla yllät­tävä, sillä pikku hil­jaa ete­nevä muu­tos suu­reen vaih­te­luun pii­lou­tu­neena voi jäädä havait­se­matta, kun­nes muu­tos on kas­va­nut niin suu­reksi, että sen joku huomaa.
Reino Myl­ly­mäki käy Muu­tos­joh­ta­mi­sen opas -kir­jas­saan läpi, miksi menes­ty­vää yri­tystä ei tahdo mikään pelas­taa. Hän ker­too, mistä muu­tok­sessa on kysy­mys ja mil­lai­silla eri tavoilla muu­tos ote­taan vas­taan ja miksi. Hän antaa käy­tän­nöl­li­siä neu­voja muu­tok­sen joh­ta­mi­seen ja myös kai­kille niille, joi­den koh­dalle osuu suuri ohit­ta­ma­ton muutos.

Muu­tok­sen epä­on­nis­tu­mi­nen ei johdu muu­tos­vas­ta­rin­nasta, vaan muu­tok­sen huo­nosta johtamisesta.

Myl­ly­mäki: Muu­tos­joh­ta­mi­sen Opas (Ket­te­rät Kir­jat 2017)

Kir­jan tiedot:

  • ISBN 978–952-7044–23-0
  • Jul­kis­tus­päivä 19.5.2017
  • Koko A5 (148 mm x 210 mm)
  • Lii­ma­si­dottu, peh­meät kannet
  • Sivu­määrä 117, paperi 90 g offset

Tilaa kirja suo­raa kus­tan­ta­jan sivuilta tästä.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
Valikko