Olet saanut esimiehenä tiedon kiusaamisesta — miten ratkaiset tilanteen? Triblogi 3/3

Kir­joi­tin aikai­sem­min, miten kan­nat­taa toi­mia, kun sinulle tul­laan ker­to­maan kiusaa­mi­sesta (lue tästä). Sit­ten kir­joi­tin siitä, miten voit edetä asiassa eteen­päin (lue tästä).

Tilanne on siis se, että olet vas­taa­not­ta­nut tie­don, tar­ken­ta­nut sitä kysy­myk­sillä, saa­nut lisäin­for­maa­tiota ja luvan­nut sel­vit­tää asian perin poh­jin ensi tilassa. Tämän jäl­keen olet teh­nyt tar­peel­li­set sel­vi­tyk­set riit­tä­vän oikeel­li­sen tilan­ne­ku­van luo­mi­seksi. Nyt siis tie­dät, kuka on teh­nyt mitä ja kenelle. Sinulla on ehkä käsi­tys myös siitä, miksi.

Nyt on aika tehdä rat­kai­suja. Eihän tilan­netta voi jät­tää dan­te­lai­seen lim­boon – rat­kai­se­mat­to­maan väli­ti­laan, joka on pahempi kuin pahin­kaan lop­pu­tu­los.

Ensin lyhyesti pahim­mat suden­kuo­pat, joi­hin tie­dän joi­den­kin lan­gen­neen:

  1. Irti­sa­not kiusaa­jan selus­taasi var­mis­ta­matta.
  2. Siir­rät kiusaa­jan ove­lasti jon­kin toi­sen ongel­maksi orga­ni­saa­tios­sanne tai sen ulko­puo­lella. Suo­sit­te­let häntä läm­pi­mästi, jotta joku hänet suos­tuu vahin­gossa vai­voik­seen otta­maan.
  3. Ryh­dyt savus­ta­maan kiusaa­jaa pois orga­ni­saa­tiosta (ryh­tyen itse kiusaa­jaksi).
  4. Toteat ”Parempi laiha sopu, kuin lihava riita” ja jätät tilan­teen muhi­maan ja pahe­ne­maan enti­ses­tään.
  5. Pake­net itse pai­kalta (siis irti­sa­nou­dut) jät­täen kol­le­gasi ja joh­det­ta­vasi suden suu­hun.
  6. Liit­tou­dut kiusaa­jan kanssa, koska näin var­mis­tat, ettet itse joudu kiusa­tuksi. Aina­kaan heti.

No, jätän oman päät­te­lysi varaan sen miet­ti­mi­sen, mitä nämä vaih­toeh­dot tar­koit­ta­vat ural­lesi pidem­mällä aika­vä­lillä. Suomi on lopulta aika pieni maa – vielä pie­nempi ovat omat amma­til­li­set pii­risi.

Sit­ten sii­hen vas­tuul­li­sem­paan rat­kai­su­mal­liin.

  1. Luo sel­viy­ty­mis­pe­rusta. Minun on vai­kea kuvi­tella mitään hen­ki­sesti yhtä rank­kaa, kuin tais­telu nar­sis­tia vas­taan. No, vielä ran­kem­paa pit­källä aika­vä­lillä on jää­mi­nen nar­sis­tin sie­lua syö­vyt­tä­vään vai­ku­tus­pii­riin. Syöpä on rankka ver­taus­kohta. Hoi­dot voi­vat olla todella anka­ria, mutta hoi­ta­mat­to­mana tuhou­tuu var­masti. Kun läh­dette pelas­tau­tu­mi­sen tielle, val­mis­tau­tu­kaa ja varus­tau­tu­kaa kun­nolla. Toi­mi­kaa kuten huippu-urhei­lija ennen uran tär­keintä kisaa. Var­mis­ta­kaa, että voitte kes­kit­tyä ker­ralla vain yhteen tais­te­luun.
  2. Rat­kai­su­jen aika. Valit­kaa stra­te­gianne eli miten aiotte voit­taa tämän hen­ki­lö­koh­tai­sen sotanne. Pake­net­teko vai tais­te­let­teko? Miet­ti­kää kaikki vaih­toeh­dot ris­kei­neen, teh­kää valin­tanne ja kerät­kää tar­vit­tava aika, raha ja osaa­mi­nen. Alis­tu­mi­nen ja odot­ta­mi­nen eivät kos­kaan paranna tilan­netta. Itse en ole pake­ne­mi­sen kan­nat­taja. Miksi syyt­tö­män pitäisi kär­siä vielä lisää? Mie­luum­min kiusaa­jan pitäisi läh­teä. Paras, mutta vai­kein, vaih­toehto on lait­taa kiusaaja aisoi­hin, ettei hän pääse muu­al­le­kaan teke­mään tuho­töi­tään. Nar­sisti kun on paran­tu­mat­to­masti nar­sisti lopun elä­määnsä.
  3. Tais­telu. Esi­mie­hellä on lain vel­voit­tama vel­vol­li­suus puut­tua tilan­tee­seen. Jos voitte, kään­ty­kää esi­mie­hen tai hänen esi­mie­hensä puo­leen. Se, onko esi­mie­hellä osaa­mista ja roh­keutta, on sit­ten toi­nen asia. Onneksi apua on saa­ta­ville esi­mie­hel­le­kin. Kaik­kea ei pidä­kään yrit­tää rat­kaista itse. Ammat­tiapu on monesti se kaik­kein hal­vin ja vähi­ten stres­saava vaih­toehto. Koke­nut ammat­ti­lai­nen osaa vält­tää monta juri­dista, psy­ko­lo­gista, vies­tin­näl­listä ja joh­ta­mi­seen liit­ty­vää suden­kuop­paa. Koke­muk­sesta huo­li­matta ei kahta täy­sin samalla kaa­valla rat­kea­vaa tapausta ole vielä tul­lut vas­taani. Jos esi­mies­por­ras ei voi aut­taa, avuksi voi­vat rien­tää viran­omai­set. Alue­hal­lin­to­vi­rasto on taho, jonne voi ilmoit­taa hen­ki­sestä väki­val­lasta työ­pai­kalla. Jos esi­mie­het eivät ole otta­neet huo­lianne tosis­saan, tässä vai­heessa hekin jou­tu­vat lai­min­lyön­nis­tään syy­tet­ty­jen puo­lelle, vaikka muu­ten oli­si­vat kuinka hyviä esi­mie­hiä tahansa. Tämä vaih­toehto on samalla kiel­tei­sen jul­ki­suu­den var­mis­tava viho­vii­mei­nen oljen­korsi. Tois­tan ja koros­tan tässä esi­mie­hen vas­tuuta. Tie­toi­sesti, koska kiusaa­mi­nen on aina ensi­si­jai­sesti joh­ta­mi­sen ongelma. Pahinta mitä tie­dän, on esi­mies joka kiusaa. Toi­seksi pahinta on esi­mies, joka sal­lii kiusaa­mi­sen. Joh­ta­jan vel­vol­li­suus kun on suo­jella joh­det­ta­vi­aan. Joh­ta­jan perus­teh­tävä on mah­dol­lis­taa joh­det­ta­viensa onnis­tu­mi­nen jopa menes­ty­mi­nen. Kaik­kea ei tar­vitse eikä kan­na­ta­kaan tehdä itse. Voitte kut­sua rat­su­väen pai­kalle.
  4. Jäl­ki­hoito. Kävi tais­te­lussa miten tahansa, tar­vit­se­vat osal­li­set aikaa ja apua ehey­ty­mi­seen. Mitä ran­kem­mat koke­muk­set, sitä enem­män ja syväl­li­sem­pää. Kaik­kea yhden ryh­mä­kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den ja vuo­si­kausien tera­pian väliltä. Joh­ta­mi­sen näkö­kul­masta teemme ole­tuk­sen, että nar­sisti pyr­kii kos­ta­maan aina. Hän kun on omasta mie­les­tään juma­lan veroi­nen ja häntä vas­taan ei voi ran­gais­tuk­setta rik­koa. Siksi hoi­ta­mis­sani tapauk­sissa val­mis­tau­du­taan vas­tais­kuun heti alusta asti. Meillä on aina taka­tas­kussa todis­teita, joilla voimme myö­hem­min tar­vit­taessa puo­lus­tau­tua. Usein nämä ovat osoit­tau­tu­neet­kin kul­lan arvoi­siksi.

Lisää aiheesta ilmai­sesta webi­naa­ri­tal­len­teesta Nar­sis­ti­va­paa orga­ni­saa­tio (kuun­tele tästä), Vapaudu Nar­sis­tista -kir­jasta (lue tästä) tai aihee­seen liit­ty­vistä kou­lu­tuk­sista Oppia.fi  Oppia.fi  tai  (Rate­kou­lu­tus).

Johtamisaktivisti, Formulääri Mentoristi ja CxO Professional Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Johtamistietokirjailija, -kolumnisti ja -blogisti useissa lehdissä. Osaamisen ydintä Vaikutusvoima (henkilökohtainen vakuuttavuus, karisma), ammattimainen mentorointi ja siihen liittyvien taitojen kouluttaminen, muutosjohtaminen (humaani motivaationäkökulma) sekä vaikeiden henkisen väkivaltapausten ratkaisu työyhteisöissä.

Elämäntehtävänä suomalaisen johtamisen parantaminen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU