Olet saanut esimiehenä tiedon kiusaamisesta — miten etenet? Triblogi 2/3

Kir­joi­tin viime vii­kolla siitä, miten kan­nat­taa toi­mia kun sinulle tul­laan ker­to­maan kiusaa­mi­sesta (lue tästä). Tämä kir­joi­tus on jat­koa sii­hen.

Tilanne on siis se, että olet vas­taa­not­ta­nut tie­don, tar­ken­ta­nut sitä kysy­myk­sillä, saa­nut lisäin­for­maa­tiota ja luvan­nut sel­vit­tää asian perin poh­jin ensi tilassa.

Toki tässä on niin pal­jon muut­tu­jia, että en voi tie­tää, mitä on juuri tei­dän tapauk­ses­sanne tapah­tu­nut ja mitä kiusaa­mi­sesta syyt­tä­nyt on esit­tä­nyt toi­veek­seen. Sovella siis näitä ohjeita oman tilan­teesi eri­tyis­piir­teet vah­vasti huo­mioi­den.

Ensin lyhyesti pahim­mat suden­kuo­pat, joi­hin tie­dän joi­den­kin lan­gen­neen:

 1. Menet kim­paan­tu­neena syyt­tä­mään syy­tet­tyä kiusaa­jaa kiusaa­jaksi.
 2. Hau­kut hänet ensin ja kuun­te­let vasta sit­ten – jos sit­ten­kään.
 3. Kokoat koko tii­min kasaan ja ryh­dyt käsit­te­le­mään asiaa jul­ki­sesti.
 4. Pal­jas­tat sinulle ker­to­maan tul­leen ja pahim­massa tapauk­sessa vielä ker­rot mitä hän on sinulle sano­nut.
 5. Koet tapah­tu­neen syväksi louk­kauk­seksi omaa joh­ta­juut­tasi vas­taan, mar­ty­ri­soi­dut ja vai­vut synk­kyy­teen.

Noilla kei­noilla var­mis­tat mai­neesi mene­tyk­sen joh­ta­jana. Sit­ten sii­hen oikeam­paan rat­kai­su­mal­liin.

 1. Pysähdy poh­ti­maan ja poh­di­kin pon­te­vasti. Esitä itsel­lesi aina­kin seu­raa­vat kysy­myk­set:
  1. Kiusaa­mis­ta­pah­tu­ma­ku­vaus: Onko sinulla oma­koh­tai­sia havain­toja, jotka tuke­vat väi­tettä? Entä havain­toja, jotka tuke­vat vas­tak­kaista? Ellei oma­koh­tai­sia, onko toi­sen käden tie­toa? Onko se tieto ole­tet­ta­vasti luo­tet­ta­vaa? Voi­sitko jos­tain saada luo­tet­ta­vaa tie­toa todis­teeksi? Mistä? Miten, tilan­netta tur­haan pal­jas­ta­matta? Kuinka nopeasti?
  2. Kiusaa­jaksi syytetty/syytetyt: Onko sinulla oma­koh­tai­sia havain­toja, jotka puhu­vat sel­lai­sen käyt­täy­ty­mi­sen tai luon­teen­laa­dun puo­lesta, että syyte voisi olla totta? Entä havain­toja, jotka tuke­vat vas­tak­kaista? Ellei oma­koh­tai­sia, onko toi­sen käden tie­toa? Onko se tieto ole­tet­ta­vasti luo­tet­ta­vaa? Voi­siko jos­tain saada luo­tet­ta­vaa tie­toa todis­teeksi? Mistä? Miten, syy­tet­tyä tai uhria pal­jas­ta­matta? Kuinka nopeasti?
  3. Kiusaa­mi­sil­moi­tuk­sen teh­nyt uhri: Onko sinulla oma­koh­tai­sia havain­toja, jotka puhu­vat sen puo­lesta, että hän on kär­si­nyt kiusaa­mi­sesta? Alen­tu­nut tuot­ta­vuus, vir­heet, unoh­telu, sai­raus­pois­sao­lot, ala­kulo tai pahan­tuu­li­suus? Onko sinulla oma­koh­tai­sia havain­toja siitä, miten hän koh­te­lee toi­sia ihmi­siä? Voi­siko miten­kään olla mah­dol­lista, että kiusaa­mis­väite on itse asiassa kiusaa­mista väi­tet­tyä kiusaa­jaa koh­taan (näi­tä­kin jos­kus näkee, ikävä kyllä)? Onko toi­sen käden tie­toja? Kuinka luo­tet­ta­vaa se tieto on? Mistä tie­toa voisi saada lisää? Miten luot­ta­musta rik­ko­matta?
  4. Hanki nopeasti, mutta rau­hal­li­sesti ja hosu­matta viit­teitä sekä väit­teen puo­lesta ja vas­taan. Ole skep­ti­nen.
  5. Kun kyse­let muilta ihmi­siltä asioita, tar­kenna väit­teitä kysy­mällä: onko havain­tosi oma­koh­tai­nen? Onko todis­teita, todis­ta­jia tai muis­tiin­pa­noja? Jos epäi­let, voit kysyä tilan­tee­seen näen­näi­sesti epä­oleel­li­sesti liit­ty­nyttä seik­kaa (kuten mil­lai­nen sää sil­loin oli tai missä huo­neessa tämä tapah­tui?). Jos tilanne on ollut aito, voi täl­lai­nen epä­oleel­li­nen­kin seikka jäädä ihmi­sen mie­leen ja palau­tua sieltä takel­te­le­matta?
  6. Ymmärrä, että omat tun­teesi ja hen­ki­lö­miel­ty­myk­sesi vai­kut­ta­vat arvioin­ti­ky­kyysi. Niin kai­killa ihmi­sillä tapah­tuu, tun­nusti sen tai ei. Etsi itsel­lesi luo­tettu spar­raaja, joka on riit­tä­vän etäällä tapauk­sen osa­puo­lista (tällä eli­mi­noi­daan tunne- ja ennak­koa­sen­ne­harha). Täl­lai­nen spar­raaja voi olla hen­ki­lös­tö­hal­lin­non edus­taja, toi­nen joh­taja tai jos­kus täy­sin ulko­puo­li­nen ammat­ti­lai­nen. Riip­puu tilan­teen vaka­vuu­desta ja oman orga­ni­saa­tion osaa­mi­sesta ja laa­juu­desta.
  7. Etene vasta kun olet tilan­teen vaka­vuu­teen näh­den riit­tä­vän varma.

Edellä kuva­tun teke­mi­seen voi mennä tun­neista viik­koi­hin. Riip­puu tie­ten­kin omasta ja mui­den kalen­te­rista. Omaa kalen­te­ria kan­nat­taa kui­ten­kin rai­vata, koska mikä voisi olla joh­ta­jalle tär­keäm­pää, kuin omien joh­det­ta­viensa suo­je­le­mi­nen hen­ki­seltä väki­val­lalta?

Kuun­tele CxO webi­naa­ri­tal­lenne 28.4.2017 Nar­sis­ti­va­paa orga­ni­saa­tio tästä.

Johtamisaktivisti, Formulääri Mentoristi ja CxO Professional Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Johtamistietokirjailija, -kolumnisti ja -blogisti useissa lehdissä. Osaamisen ydintä Vaikutusvoima (henkilökohtainen vakuuttavuus, karisma), ammattimainen mentorointi ja siihen liittyvien taitojen kouluttaminen, muutosjohtaminen (humaani motivaationäkökulma) sekä vaikeiden henkisen väkivaltapausten ratkaisu työyhteisöissä.

Elämäntehtävänä suomalaisen johtamisen parantaminen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU