Erilaisuuden hyödyntäminen neutraalisti

Hyödynnättekö erilaisuutta – ihan oikeasti?

Eri­lai­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen ei onnistu ilman ymmär­rystä Joi­den­kin kanssa yhteis­työ sujuu kuin tanssi jo ensi koh­taa­mista läh­tien, ja joi­den­kui­den kanssa yhteistä säveltä ei tunnu löy­ty­vän lain­kaan.  Yhteys saman­kin ihmi­sen kanssa toi­mii välillä moit­teet­to­masti, välillä pät­kii. Vii­meksi tällä vii­kolla huo­ma­sin, kuinka ärsyynnyin

Huiput harjoittelevat arjen neuvottelutaitoa päivittäin

Arjen neuvottelutaitoa

Neu­vot­te­lun luon­tei­siin tilan­tei­siin tör­mää lähes päi­vit­täin. Kyseessä ovat usein ”pie­net” asiat, joita ei edes miellä neu­vot­te­luksi.  Tässä muu­ta­mia esi­merk­kejä siitä, miten pää­set har­joit­te­le­maan arjen neu­vot­te­lu­tai­toa. Opi tun­nis­ta­maan arjen neu­vot­te­lu­tai­toa vaa­ti­via tilan­teita Ostat ruo­ka­kau­pasta tuot­teen, jonka parasta ennen päi­vä­määrä on jo

Suomi100tonnia

Lahjoitamme koulutuspaikkoja Suomi100tonnia -kampanjassa — haku käynnissä

Suomi 100tonnia -kam­pan­jan myötä toteu­tamme mis­sio­tamme ja arvo­jamme Uskomme moder­niin ja ihmis­lä­hei­seen joh­ta­mi­seen Mis­siomme on paran­taa suo­ma­laista joh­ta­mista ja tuot­ta­vuutta. Pää­tös läh­teä mukaan kam­pan­jaan oli helppo, sillä uskomme moder­niin ihmis­lä­hei­seen ja yksi­löl­li­seen joh­ta­mi­seen, jossa hen­ki­lös­tön hyvin­vointi näh­dään kes­kei­senä kil­pai­lu­ky­vyn kasvattajana.

Kurssilla opitut ja työstetyt johtamisen työkalut käytäntöön

Jarmo lähti Men­to­roiva joh­taja -kurs­sille, koska hänellä oli ”joh­ta­ja­koulu” hakusessa eikä kurssi ollut liian pitkä. Hän lähti avoi­min mie­lin hake­maan joh­ta­mi­sen työ­ka­luja ja oli kiin­nos­tu­nut myös pro­fi­loin­ti­työ­ka­luista itsensä tun­te­mi­sen lisää­mi­seksi. Jarmo on toi­mi­nut esi­mie­henä yli kym­me­nen vuotta ja hänellä on

Tekaistut kiireet — kiire, kiire, kiire

Tekais­tut kii­reet — Tekaistu kiire   Pitääkö kii­reitä? Onko kiire? Kii­reetkö päi­vääsi mää­rit­tä­vät? Ei, kyllä minä hom­mani hal­lit­sen. Teke­mistä riit­tää, mutta hosu­malla ei hyvää synny. Kii­reet tun­tu­vat ole­van sta­tus­sym­boli. Kii­rei­nen on tär­keä, ahkera ja haluttu. Kii­reitä kysyvä yrit­tää olla koh­te­lias. Kiireitään

Hyvää juhannusta!

Juhan­nus on kes­ki­ke­sään sijoi­tettu paka­nal­li­nen juhla, jonka kris­ti­nusko otti omaan käyt­töönsä. Aiko­jen kuluessa juhan­nusta on siir­retty kah­desti. Alun­pe­rin juhan­nus oli nime­no­maan kesä­päi­vän­sei­saus­päi­vänä eli vuonna 2017 sen olisi kuu­lu­nut olla eilen eli 21.6. Mutta kato­li­nen kirkko siirsi sen kesä­kuun 24. päivään,

Vain toisen voit saada

Joh­taja paa­sasi siitä, että fir­massa pitää saada sääs­töjä. Useasta samaan tar­koi­tuk­seen käy­tet­tä­västä tie­to­jär­jes­tel­mästä pitää päästä eroon hank­ki­malla uusi, mie­lel­lään käyt­tö­tar­koi­tuk­seen hyvin sopiva val­mis­jär­jes­telmä. Het­ken tauon pidet­ty­ään joh­taja alkoi paa­sata toi­sesta asi­aan liit­ty­västä näkö­koh­dasta. Hänen mie­les­tään uuden tie­to­jär­jes­tel­män han­kin­nan ja käyttöönoton

Sumuinen arkkitehtuuri?

Viime per­jan­tain Kai­vo­puis­ton len­to­näy­tök­sen aamua var­josti sankka sumu. Jot­kut oli­vat peläs­ty­nei­tä­kin. Vakuu­tin, että sumu läh­tee pois kes­ki­päi­vään men­nessä. Otin muu­ta­mia valo­ku­via Suo­men­lin­naan päin. Jäl­ki­kä­teen kuvia kat­soes­sani ja seu­raa­vaa webi­naa­ria miet­ties­säni tuli mie­leeni, että ovatko orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rin kuu­lu­vat perus­o­let­ta­muk­set ja usko­muk­set ikään kuin

CxO Professional Oy
Valikko