Ari Siljander

Markkinointimentoristi

Ari vas­taa siitä, että kaikki kehi­tys­ha­lui­set hyvästä joh­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neet löy­tä­vät luok­semme

Marja-Leena Tikkanen

Kehitystunnustelija

Marja-Leena tun­nus­te­lee asiak­kai­den kehi­tys­tar­peita ja ohjaa hei­dät par­hai­den pal­ve­lui­den pariin

Toni Hinkka

Formulääri Mentoristi, Johtamisaktivisti, CEO, johtamistietokirjailija

Elä­män­teh­tä­vänsä suo­ma­lai­sen joh­ta­mi­sen paran­ta­mi­nen on.

CxO Professional Oy
Valikko