Kun sinulle, esimiehelle, tullaan kertomaan kiusaamisesta — Miten toimit ja miten ei ainakaan kannata toimia? Triblogi 1/3

Joh­det­ta­vasi ker­too sinulle tul­leensa työ­paik­ka­kiusa­tuksi. Tilanne, jota kukaan esi­mies ei halua koh­data. Se, miten tilan­teessa toi­mit, voi vai­kut­taa koko työ­uraasi. Pahim­massa tapauk­sessa jou­dut itse­kin puut­tu­mat­to­muu­del­lasi syy­tet­ty­jen pen­kille. Par­haim­massa tapauk­sessa osoi­tat joh­ta­juutta, joka kan­taa vuo­si­kausia.

Ensin lyhyesti pahim­mat suden­kuo­pat, joi­hin voit lan­geta:

 1. Et usko häntä. Väi­tät vas­taan.
 2. Vähät­te­let hänen tun­tei­taan ja tul­kin­to­jaan.
 3. Ryh­dyt etsi­mään hänestä syitä kiusa­tuksi tule­mi­selle.
 4. Vai­ke­net asiasta ja toi­vot, että ongelma rat­keaa itses­tään.
 5. Uskot häntä kysee­na­lais­ta­matta ja ker­rot heti rajuista rat­kai­suista, joita aiot tehdä.

Noilla kei­noilla var­mis­tat joh­det­ta­viesi lisäksi oman tuhosi. Sit­ten sii­hen oike­aan rat­kai­su­mal­liin.

 1. Lopeta kaikki muu teke­mi­nen. Osoita kaikki huo­miosi ja myö­tä­tun­tosi häntä koh­taan. Ota tosis­saan!
 2. Anna hänen puhua tun­tonsa auki. Puhu­maan tule­mi­nen on saat­ta­nut olla suuri ja vai­kea askel hänelle.
 3. Kysy lisää avoi­min kysy­myk­sin. Kysy aina­kin:
  1. Kuka tai ketkä?
  2. Mitä tar­kal­leen tapah­tui?
  3. Mil­loin tapah­tui? Onko tämä ollut tois­tu­vaa?
  4. Onko todis­teita tai todis­ta­jia?
  5. Oletko sano­nut, että koet teon/käytöksen kiusaa­mi­seksi? Oletko pyy­tä­nyt kiusaa­jaa lopet­ta­maan?
  6. Kerro omasta juri­di­sesta vas­tuus­tasi: Esi­mie­hen on lain mukaan puu­tut­tava epä­asial­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen.
  7. Kysy hänen neu­vo­aan asian rat­kai­se­mi­seksi? Toi­vooko hän sinun puut­tu­van väi­te­tyn kiusaa­jan kanssa kah­des­taan vai toi­vooko hän kol­mi­kan­ta­kä­sit­te­lyä (uhri, kiusaaja ja sinä)?
  8. Älä ota mitään kan­taa kenen­kään syyl­li­syy­teen, vaan lupaa sel­vit­tää asia perin poh­jin ensi tilassa.
  9. Sovi mil­loin ja miten palaatte asi­aan.

Kir­jaa ylös kaikki mitä hän on ker­to­nut niin tark­kaan kuin mah­dol­lista ennen kuin unoh­dat yksi­tyis­koh­dat. Ryhdy vii­pyi­le­mättä mutta yli­lyön­tei­hin sor­tu­matta sel­vit­tä­mään tapausta.

Lue seu­raa­vista aske­lista tästä tai kuun­tele CxO webi­naa­ri­tal­lenne (28.4.2017) Nar­sis­ti­va­paa orga­ni­saa­tio tästä

Johtamisaktivisti, Formulääri Mentoristi ja CxO Professional Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Johtamistietokirjailija, -kolumnisti ja -blogisti useissa lehdissä. Osaamisen ydintä Vaikutusvoima (henkilökohtainen vakuuttavuus, karisma), ammattimainen mentorointi ja siihen liittyvien taitojen kouluttaminen, muutosjohtaminen (humaani motivaationäkökulma) sekä vaikeiden henkisen väkivaltapausten ratkaisu työyhteisöissä.

Elämäntehtävänä suomalaisen johtamisen parantaminen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU