Johtamishaasteet 2018 tulokset

Joh­ta­mis­haas­teet 2018: ”Luot­ta­mus, sekä moti­vaa­tion ja innos­tuk­sen yllä­pi­tä­mi­nen uudis­tu­mi­seen ja kehit­ty­mi­seen” Suora lai­naus eräältä vas­taa­jalta kiteyt­tää osu­vasti kyse­lyn kes­kei­sen tulok­sen: ylei­sim­mät joh­ta­mi­sen haas­teet ovat ihmis­ten innos­ta­mi­nen sekä moti­vointi. Asia­kas­re­kis­te­ris­sämme ole­vat hen­ki­löt ja aiheesta kiin­nos­tu­neet SOME:ssa pää­si­vät tam­mi­kuussa vas­taa­maan joh­ta­mis­haas­teita kar­toit­ta­viin kysy­myk­siin. Halusimme ymmär­tää ihmis­ten joh­ta­mi­seen liit­ty­viä ongel­mia omaa ver­kos­toamme laa­jem­min ja jakaa koke­muk­sia. Kysely herätti

Yksinäinen johtaja miettii mitä johtaminen on

Johtamishaasteet 2018 kyselyn arvonnan voittaja

Kii­tos vas­taa­jille ja vielä ehdit! Jussi Levo­nen voitti vuo­den­vaih­teessa käyn­tiin pyö­räh­tä­neen CxO:n joh­ta­mis­haas­teet -kyse­lyn arvon­nan. Satun­nais­lu­ku­ge­ne­raat­to­rin avulla valit­simme yhteys­tie­tonsa jät­tä­nei­den jou­kosta nume­ron, joka osoitti Jus­siin.  Saimme voit­ta­jan kiinni viime vii­kolla ja hän antoi luvan nimensä jul­kis­tuk­seen. Joh­ta­mis­haas­teet 2018 -kyse­lyyn on

Johtamishaaste 2018 Fb ad

Kerro johtamishaasteesi

Kerro joh­ta­mis­haas­teesi ja voita vai­kut­tava kou­lu­tus. Meitä kiin­nos­ta­vat akuu­tit ihmis­ten joh­ta­mi­sen haas­teesi. Aiheesta on kaksi kysy­mystä: avoin sekä moni­va­linta. Vas­taa­malla saat yhteen­ve­don tulok­sista — mitä ihmis­ten joh­ta­mi­sessa juuri nyt halu­taan kehit­tää — ja voit voit­taa itsel­lesi omaa vakuut­ta­vuut­tasi kehit­tä­vän kou­lu­tuk­sen.

Laskutustiedot

Verk­ko­las­kut: Y-tun­­nus 2697805–8 Verk­ko­las­kuo­soite: 0037257184491595 Ope­raat­tori: Basware Oyj (BAWCFI22) Pape­ri­las­kut: CxO Pro­fes­sio­nal Oy PL 497 00026 BASWARE Pos­tin kii­kut­ta­mia fyy­si­sesti pape­ri­sia osto­las­kuja käsit­te­lemme jou­luna ja juhan­nuk­sena, jos sil­loin­kaan. Mikäli rahoil­lasi on kiire, toimi säh­köi­sesti!

Meistä — Suomalaisen johtamisen kehittäjistä

CxO:laisia, suo­ma­lai­sen joh­ta­mi­sen paran­ta­jia, on aika­moi­nen joukko: Ydin­tii­mi­läi­siä Ydin­tii­mimme työs­ken­te­lee pää­toi­mi­sesti ja täy­siai­kai­sesti pyr­kien yhdis­tä­mään asiak­kai­den kehi­tys­tar­peita sopi­viin joh­ta­mi­sen ammat­ti­men­to­rei­himme ja pal­ve­lui­himme (hen­ki­lö­gal­le­ria). Ver­kos­to­men­to­rimme Men­to­ri­ver­kosto koos­tuu sekä pää­toi­mi­sista että sivu­toi­mi­sista ammat­ti­mai­sen men­to­roin­nin kou­lu­tuk­sen saa­neista joh­ta­mi­sen koke­neista ammat­ti­lai­sista (men­to­ri­gal­le­ria). Kump­pa­nimme Kump­pa­nimme tuke­vat meitä ja asiak­kai­tamme kehit­ty­mi­ses­sään ja tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sessa.    

CxO Professional Oy
Valikko