Business FM Roni Malinen

Uutta — äänesi ja sen käyttö osana vaikuttamisen taitoasi

Ääni on osa sinua ja uskot­ta­vuut­tasi, vai­kut­ta­vuut­tasi. Äänesi välit­tää sano­jen ohella voi­mak­kaasti tun­netta. Asia kon­kre­ti­soi­tuu, kun äänen­käy­tön huip­puam­mat­ti­lai­nen, Roni Mali­nen, demon­stroi meille mm. kireän, vuo­ta­van ja tree­na­tun äänen eroa. Tun­nelma saman asia­si­säl­lön äärellä vaih­tuu oleel­li­sesti.

Video-opas kiusaamisesta pelastamiseen

Video-opas kiusaa­mi­sesta pelas­ta­mi­seen Tässä on 12 minuut­ti­nen pikao­pas kiusaa­mi­sesta pelas­ta­mi­seen joh­dolle, hen­ki­lös­tö­hal­lin­nolle ja työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tiolle. Mikäli koet tul­leesi kiusa­tuksi, voit hyö­dyn­tää opasta välit­tä­mällä sen esi­mie­hel­lesi tai hänen esi­mie­hel­leen tahi hen­ki­lös­tö­hal­lin­non tai työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tion edus­ta­jalle samalla kun ker­rot tilan­tees­tasi.   Toi­vot­ta­vasti videosta on sinulle apua. Jär­jes­tämme avoi­mia kou­lu­tuk­sia kiusaa­mis­ti­lan­tei­den rat­kai­se­mi­sesta. Seu­raa­vat kou­lu­tus­päi­vämme ovat: tors­tai 3.5. Tech­no­po­lis Van­taa tiis­tai 12.6. Tech­no­po­lis Van­taa Ilmoit­taudu mukaan tästä.      

Video-opas kiusaamisesta pelastamiseen

Video-opas kiusaa­mi­sesta pelas­ta­mi­seen Tässä on 12-minuut­­ti­­nen pikao­pas kiusaa­mi­sesta pelas­ta­mi­seen joh­dolle, hen­ki­lös­tö­hal­lin­nolle ja työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tiolle. Mikäli koet tul­leesi kiusa­tuksi, voit hyö­dyn­tää opasta välit­tä­mällä sen esi­mie­hel­lesi tai hänen esi­mie­hel­leen tahi hen­ki­lös­tö­hal­lin­non tai työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tion edus­ta­jalle samalla kun ker­rot tilan­tees­tasi. Saat oppaan kiusaa­mi­selta pelas­ta­mi­seksi välit­tö­mästi käyt­töösi, kun kir­joi­tat säh­kö­pos­tio­soit­teesi alla ole­vaan kent­tään ja klik­kaat vali­kosta tar­vet­tasi kuvaa­van vaih­toeh­don. Opas on ilmai­nen eikä sen lataa­mi­nen edel­lytä sinulta mitään. Emme luo­vuta tie­to­jasi kenel­le­kään ulko­puo­li­selle mis­sään tilan­teessa      

Pikaopas kiusaamisesta pelastamiseen

Pikao­pas kiusaa­mi­sesta pelas­ta­mi­seen Tässä on kah­dek­san­si­vui­nen pikao­pas kiusaa­mi­sesta pelas­ta­mi­seen joh­dolle, hen­ki­lös­tö­hal­lin­nolle ja työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tiolle. Mikäli koet tul­leesi kiusa­tuksi, voit hyö­dyn­tää opasta anta­malla sen esi­mie­hel­lesi tai hänen esi­mie­hel­leen tahi hen­ki­lös­tö­hal­lin­non tai työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tion edus­ta­jalle samalla kun ker­rot tilan­tees­tasi. Saat oppaan kiusaa­mi­selta pelas­ta­mi­seksi välit­tö­mästi käyt­töösi, kun kir­joi­tat säh­kö­pos­tio­soit­teesi ohei­seen kent­tään ja klik­kaat vali­kosta tar­vet­tasi kuvaa­van vaih­toeh­don. Opas on ilmai­nen eikä sen lataa­mi­nen edel­lytä sinulta mitään. Emme luo­vuta tie­to­jasi kenel­le­kään ulko­puo­li­selle mis­sään tilan­teessa

Johtamishaasteet 2018 tulokset

Joh­ta­mis­haas­teet 2018: ”Luot­ta­mus, sekä moti­vaa­tion ja innos­tuk­sen yllä­pi­tä­mi­nen uudis­tu­mi­seen ja kehit­ty­mi­seen” Suora lai­naus eräältä vas­taa­jalta kiteyt­tää osu­vasti kyse­lyn kes­kei­sen tulok­sen: ylei­sim­mät joh­ta­mi­sen haas­teet ovat ihmis­ten innos­ta­mi­nen sekä moti­vointi. Asia­kas­re­kis­te­ris­sämme ole­vat hen­ki­löt ja aiheesta kiin­nos­tu­neet SOME:ssa pää­si­vät tam­mi­kuussa vas­taa­maan joh­ta­mis­haas­teita kar­toit­ta­viin kysy­myk­siin. Halusimme ymmär­tää ihmis­ten joh­ta­mi­seen liit­ty­viä ongel­mia omaa ver­kos­toamme laa­jem­min ja jakaa koke­muk­sia. Kysely herätti

Yksinäinen johtaja miettii mitä johtaminen on

Johtamishaasteet 2018 kyselyn arvonnan voittaja

Kii­tos vas­taa­jille ja vielä ehdit! Jussi Levo­nen voitti vuo­den­vaih­teessa käyn­tiin pyö­räh­tä­neen CxO:n joh­ta­mis­haas­teet -kyse­lyn arvon­nan. Satun­nais­lu­ku­ge­ne­raat­to­rin avulla valit­simme yhteys­tie­tonsa jät­tä­nei­den jou­kosta nume­ron, joka osoitti Jus­siin.  Saimme voit­ta­jan kiinni viime vii­kolla ja hän antoi luvan nimensä jul­kis­tuk­seen. Joh­ta­mis­haas­teet 2018 -kyse­lyyn on ker­ty­nyt mukava määrä vas­tauk­sia. Meitä kiin­nos­ta­vat akuu­tit ihmis­ten joh­ta­mi­sen haas­teet. Yhteys­tie­tonsa jät­tä­neet saa­vat lyhyen yhteen­ve­don joh­ta­mis­haas­teista: mitä ihmis­ten joh­ta­mi­sessa juuri nyt halu­taan kehit­tää. Jos kiin­nos­tut ja kysely meni ohi, vas­taa vik­ke­lästi niin vielä ehdit mukaan. Aiheesta on kaksi kysy­mystä: avoin sekä moni­va­linta. Pidämme kyse­lyn tam­mi­kuun lop­puun asti auki. Joh­ta­mis­haas­teet kyse­lyyn

Johtamishaaste 2018 Fb ad

Kerro johtamishaasteesi

Kerro joh­ta­mis­haas­teesi ja voita vai­kut­tava kou­lu­tus. Meitä kiin­nos­ta­vat akuu­tit ihmis­ten joh­ta­mi­sen haas­teesi. Aiheesta on kaksi kysy­mystä: avoin sekä moni­va­linta. Vas­taa­malla saat yhteen­ve­don tulok­sista — mitä ihmis­ten joh­ta­mi­sessa juuri nyt halu­taan kehit­tää — ja voit voit­taa itsel­lesi omaa vakuut­ta­vuut­tasi kehit­tä­vän kou­lu­tuk­sen.

CxO Professional Oy
MENU