Huippuneuvottelija tärkeimmät taidot vaikutusvoima

Huippuneuvottelijan tärkeimmät taidot

Neu­vot­te­letko usein? Joh­ta­jana, esi­mie­henä, osta­jana, myy­jänä tai pro­jek­ti­pääl­lik­könä.

Mil­lai­set ovat sinun neu­vot­te­lu­tai­tosi?
Saa­vu­tatko par­haita mah­dol­li­sia tulok­sia?
Miten sopi­masi asiat toteu­tu­vat?

Mikäli haluat onnis­tua entistä parem­min, tässä on webi­naari sinulle.

Mentoroi johdettavasi loistamaan

Mentorointi ihmiskeskeisessä johtamisessa

Men­to­roi­valla joh­ta­mi­sot­teella saat joh­det­ta­vasi lois­ta­maan. Täl­löin menes­tyy orga­ni­saa­tiosi ja siinä samalla sinä itse­kin. Kuu­los­taa yksin­ker­tai­selta, ja sitä se onkin. Tii­vis esi­tyk­semme sisäl­tää ammat­ti­men­to­roin­nissa opi­tut aske­leet kohti vai­kut­ta­vaa ihmis­kes­keistä joh­ta­mista.

Tehokkuus ensin

Myl­ly­mäki käy läpi IT Foru­min työ­ryh­mä­työn yhtey­dessä kerät­tyjä koke­muk­sia ja hyviä käy­tän­töjä, jotka liit­ty­vät pal­ve­lu­yk­si­kön kehit­tä­mi­seen ja asia­kas­ar­von paran­ta­mi­seen.

Narsistivapaa organisaatio

Miten toi­mia, jos orga­ni­saa­tiossa on kaa­osta ja hen­kistä kär­si­mystä aiheut­tava hen­kilö? Miten ennal­teh­käistä moista?

  • Häi­riö­nai­heut­ta­jan tun­nis­ta­mi­nen ja tyy­pit­tä­mi­nen
  • Sel­viy­ty­mis­pe­rus­tan luo­mi­nen
  • Valitse stra­te­giasi
  • Tais­telu
  • Jäl­ki­hoito
  • Ennal­taeh­käisy

Esiin­tyjä: Toni Hinkka, työ­on­nel­li­suus­men­to­risti, CxO Pro­fes­sio­nal Oy

Pidetty 28.4.2017, kesto 50 min

CxO Professional Oy
Valikko