Vaikuttamisen taidon salaisuudet — osa 2: Läsnäolo

Pai­kalla ja myös läsnä — opi het­kessä yksi vai­kut­ta­mi­sen tär­keim­mistä perus­pi­la­reista. Vai­kut­ta­mi­sen taito -vlo­gin toi­sessa osassa Toni Hinkka havain­nol­lis­taa läs­nä­olon voi­maa. Miksi se on tär­keää ja miten voit sitä ope­tella. Katso videon esi­mer­kit ja lähde mukaan paran­ta­maan omaa vai­kut­ta­mi­sen tai­toasi. Se kan­nat­taa.

Vaikuttamisen taito vaikutusvoima

Vaikuttamisen taidon salaisuudet — hybridiblogi vaikuttamisen taidostaan kiinnostuneille

Vai­kut­ta­mi­sen taito on tär­kein menes­tys­te­kijä kai­kissa vuo­ro­vai­ku­tusam­ma­teissa. Hybri­di­blo­gi­sar­jassa CxO Vai­ku­tus­voima™ -mal­lin kehit­täjä, ammat­ti­men­tori Toni Hinkka avaa vai­kut­ta­mi­sen tai­don ulot­tuu­vuu­det ja antaa kehit­tä­mis­vink­kejä, joista voit poi­mia itsel­lesi sopi­via. Ilmai­seksi.

Kun haluat tulla parem­min kuul­luksi ja ymmär­re­tyksi, kan­nat­taa kat­soa koko vlo­gi­sarja

CxO Professional Oy
MENU