Hetkyn Tietohallintokerho on nyt ICT Leaders

Hel­sin­gin tie­­to­­jenk­­sit­­tely-yhdis­­tys Hetky ry:n Tie­to­hal­lin­to­kerho on nyt ICT Lea­ders -ver­kosto. Asia ptet­tiin kes­ki­viik­kona 23.11.2011 jrjes­te­tyss vuo­si­ko­kouk­sessa. Ver­kos­ton puheen­joh­ta­jana jat­kaa Anne-Maritta Talas­lahti. Ver­kos­ton sntj uudis­tet­tiin ja joh­to­ryhm tyden­net­tiin kol­mella uudella jse­nell. CxO:n Lea­ding Men­tor Reino Myl­lymki on ollut joh­to­ryhmss sen perus­ta­mi­sesta lhtien. Pet­teri Hai­pus

CxO:n myyntitiimiä vahvistettiin

CxO Men­tor Oy:n myyn­ti­voima on vah­vis­tu­nut muu­ta­man vii­mei­sen­vii­kon aikana, kun Senior Men­tor Sales Mana­ge­rit Timo Bjrklund, Ora Hanttu, Harri Jout­vuo ja Teppo Toi­vo­nen aloit­ti­vat tyt. Myyn­ti­ti­den lisksi he toi­mi­vat esi­mer­kiksi myyn­ti­joh­don men­to­reina. “Kyll se on niin, ett vaikka tar­jon­taa ja kysynt riitt, vliin tar­vi­taan kehi­tyk­sen ja hydyn mah­dol­lis­ta­jia”, totesi Mana­ging Men­tor Toni Hinkka. “Myn­tity vah­vis­te­tulla tii­mill samoin kuin men­to­rei­den vli­nen ris­tiin­myyn­tion lhte­nyt hyvin kyn­tiin”, totesi Lea­ding Men­tor Sales Direc­tor Pet­teri Hai­pus. Reino Myl­lymki

Tietohallintojohtamisen koulutus vahvistuu Suomessa

Jyväs­ky­län Yli­opis­tossa käyn­nis­tyy syk­syllä 2010 kolme tie­to­hal­lin­to­joh­ta­mi­sen kou­lu­tus­oh­jel­maa. CxO Men­tor Oy:n Lea­ding Men­tor Tomi Dahl­berg on osal­lis­tu­nut kaik­kien kol­men kou­lu­tus­oh­jel­man kehit­tä­mis­ryh­mään ja hän myös vetää ohjel­mia Jyväs­ky­län yli­opis­ton tut­ki­mus­joh­ta­jana. “Tie­to­hal­lin­to­joh­ta­mi­nen on Suo­messa lap­sen­ken­gissä. Lähes­tul­koon ole­ma­tonta on IT-joh­­ta­­mi­­sen kou­lu­tus­kin. Tie­to­hal­lin­non joh­ta­mista ei ole kehi­tetty, koska suo­ma­lais­yri­tyk­set eivät ole ymmär­tä­neet IT-joh­­ta­­mi­­sen yhteyttä tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­seen ja talous­kas­vuun”, toteaa Tomi Dahl­berg Tie­­to­­viikko-leh­­dessä 20.8.2010. Tomi Dahl­berg arvioi, että “Suo­messa työs­ken­te­lee suuri määrä, mah­dol­li­sesti yli tuhat CIO:a, jotka ovat tul­leet teh­tä­väänsä hyvin kir­ja­valla taus­talla”. Tausta on usein ollut tek­ni­nen. “Se, että hal­li­taan tek­niik­kaa sen sijaan, että

Miksi tietojärjestelmäprojekti epäonnistuu?

7.10.2010 Fin­lan­dia­ta­lolla Hel­sin­gissä Onnis­tu­nut ERP-pro­­jekti -tapah­tu­massa jul­kis­tet­ta­van kir­jan nimeksi on var­mis­tu­nut Miksi tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti epä­on­nis­tuu? Tule­van kir­jan ISBN-tun­­nuk­­set ovat: sidot­tuna 978–952–92–7787–2 pdf-tie­­dos­­tona 978–952–92–7788–9 Reino Myl­ly­mäki

Ulkoistamisen vaihtoehdot esillä CxO Academyssä

Lea­ding Men­tor Reino Myl­ly­mäki puhui CxO Aca­de­myn tämän­ker­tai­sessa tilai­suu­dessa kes­ki­viik­kona 2.6.2010 ulkois­ta­mi­sen vaih­toeh­doista ja suden­kuo­pista. Reino Myl­ly­mäen mie­lestä ulkois­ta­mi­sen sijaan pitäisi puhua ali­han­kin­nasta, joka on oikeampi kään­nös englan­nin­kie­len ter­mille “out­sourcing”. “Ulkois­tus on taval­laan tran­sak­tio, jolla aiem­min itse tehty asia siir­re­tään ali­han­kin­tana ostet­ta­vaksi”, hän sanoo. Ulkois­tus kan­nat­taa miel­tää pal­ve­lun kehi­tys­kei­nona mui­den kehi­tys­kei­no­jen jou­kossa. Ulkois­tuk­sen vaih­toeh­toja voi­vat olla mm. pal­ve­lun omaeh­toi­nen kehit­tä­mi­nen, pal­ve­lun osta­mi­nen omalta lii­ke­toi­min­nalta (sisäi­nen out­sourcing), pal­ve­lun yhtiöit­tä­mi­nen 100 %:sti itse omis­tet­tuun yri­tyk­seen tai siir­tä­mi­nen asiak­kaan ja pal­ve­lu­toi­mit­ta­jan yhteis­yri­tyk­seen. Kai­killa on omat hyvät ja huo­not puo­lensa. Ulkois­tusta suun­nit­te­le­valle lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­jalle Myl­ly­mäki

IT-säästöjen vaikutukset aiheena CxO Academyssä

Lea­ding Men­tor Tomi Dahl­berg puhui jär­jes­tyk­ses­sään kol­man­nessa CxO Aca­de­myn aamu­ti­lai­suu­dessa kes­ki­viik­kona 19.5.2010 aiheesta “Mik­sei IT-kuluista sääs­tä­mi­nen tar­koita samaa kuin tehok­kuu­den ja tuot­ta­vuu­den lisää­mi­nen?” “Tut­ki­mus­ten valossa näyt­tää ilmei­seltä, että yri­tyk­set eivät osaa hyö­dyn­tää IT:tä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sesti ja tehok­kaasti, sillä esi­mer­kiksi 20 % IT-kuluista huka­taan ja 40 %:lla IT-kuluista ei yhteyttä lii­ke­toi­min­taan”, pai­not­taa Tomi Dahl­berg. “Emme ole kovin hyviä myös­kään uusissa hyö­dyn­tä­mis­koh­teissa. Esi­mer­kiksi 60 % suo­ma­lai­sista yri­tyk­sistä tavoit­te­lee säh­köi­sen asioin­nin lisää­mistä mutta vain joka kol­man­nella yri­tyk­sellä on sii­hen stra­te­gia”. Juu­ri­syy IT-kus­­tan­­nus­­te­­hok­­kuu­­den nyky­ti­laan on Tomi Dahl­ber­gin mie­lestä heikko joh­ta­mi­nen. “Sekä ylim­män joh­don että lii­ke­toi­min­ta­joh­don

CxO Academy aloitti 21.4.2010!

CxO Aca­demy aloitti kes­ki­viik­kona 21.4.2010 CxO Men­tor Oy:n toi­mi­ti­loissa Avia­po­lik­sessa Lea­ding Men­tor Tomi Dahl­ber­gin luen­nolla aiheesta Miten hal­lita IT:n moni­muo­toi­suutta ja komplek­si­suutta?. Luen­non jäl­keen käy­tiin moni­puo­li­nen kes­kus­telu. Kuu­li­jat antoi­vat aloi­tus­luen­nolle arvo­sa­nan 4+ (astei­kolla 0–5), aiheen ajan­koh­tai­suu­desta annet­tiin yksi­mie­li­nen 5! Tule­viksi aiheiksi kuu­li­jat toi­voi­vat mm.: syven­tävä luento ark­ki­teh­tuu­reista lii­ke­toi­min­nan ja IT:n raja­pin­nan ja yhteis­toi­min­nan hal­linta ver­kos­toi­tu­mi­nen sosi­aa­li­nen media CxO Aca­demy kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­kona 5.5.2010 klo 8.00–9.30, jol­loin Lea­ding Men­tor Reino Myl­ly­mäki puhuu aiheesta Tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tin suden­kuo­pat. CxO Aca­demy pyr­kii aut­ta­maan joh­ta­mi­sen kehit­tä­mis­tä­jat­ku­vasti muut­tu­vassa tie­to­yh­teis­kun­nassa. Pyrimme valit­se­maan aiheet niin, että ne kos­ket­te­le­vat

Tietoteknisten palvelujen kehittäminen lähes jokaisen CIO:n työlistalla

CxO Men­tor Oy tutki yhteis­työssä IT Gover­nance Par­ters Oy:n kanssa sisäis­ten IT-pal­­ve­­lu­­jen tuot­teis­ta­mista ja veloit­ta­mista. Kyse­lyyn vas­tasi 19 tie­to­hal­lin­to­joh­ta­ja­jaa. Tut­ki­mus teh­tiin IT Foru­min ja IT Gover­nance Foru­min jäsen­ten jou­kossa. Useim­mat yri­tyk­set ovat mää­ri­tel­leen tie­to­tek­ni­set pal­ve­lunsa Tut­ki­muk­sen mukaan kaksi kol­mas­osaa (68 %) yri­tyk­sistä on mää­ri­tel­lyt tie­to­tek­ni­set pal­ve­lunsa mutta vain kol­mas­osa on sopi­nut asiak­kai­densa kanssa pal­ve­lu­jen laa­tu­ta­sosta (SLA). Noin 40 % vas­tan­neista ilmoitti, että pal­ve­lut tuo­te­taan mää­ri­tel­lyn tuo­tan­to­pro­ses­sin­mu­kaan. Tut­ki­muk­sesta ei sel­vin­nyt, kuinka moni oli ulkois­ta­nut mer­kit­tä­vän osan tie­to­tek­ni­sistä pal­ve­luis­taan. Vain joka kol­mas on hin­noi­tel­lut pal­ve­lunsa Tut­ki­muk­sen mukaan hie­man yli kol­man­nes (37 %)

Uudet kotisivut avattu!

CxO Men­tor Oy valitsi koti­si­vu­jensa jul­kai­sua­lus­taksi Koti­si­vu­ko­neen. Koti­si­vut avat­tiin 2.2.2010 eli samana päi­vänä kuin yri­tys perus­tet­tiin. Lisä­tie­toja: Toni Hinkka, puh. 044 0913 575.

CxO Professional Oy
MENU