Miksi tietojärjestelmäprojekti epäonnistuu?

7.10.2010 Fin­lan­dia­ta­lolla Hel­sin­gissä Onnis­tu­nut ERP-pro­­jekti -tapah­tu­massa jul­kis­tet­ta­van kir­jan nimeksi on var­mis­tu­nut Miksi tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti epä­on­nis­tuu? Tule­van kir­jan ISBN-tun­­nuk­­set ovat: sidot­tuna 978–952–92–7787–2 pdf-tie­­dos­­tona 978–952–92–7788–9 Reino Myl­ly­mäki

Ulkoistamisen vaihtoehdot esillä CxO Academyssä

Lea­ding Men­tor Reino Myl­ly­mäki puhui CxO Aca­de­myn tämän­ker­tai­sessa tilai­suu­dessa kes­ki­viik­kona 2.6.2010 ulkois­ta­mi­sen vaih­toeh­doista ja suden­kuo­pista. Reino Myl­ly­mäen mie­lestä ulkois­ta­mi­sen sijaan pitäisi puhua ali­han­kin­nasta, joka on oikeampi kään­nös englan­nin­kie­len ter­mille “out­sourcing”. “Ulkois­tus on taval­laan tran­sak­tio, jolla aiem­min itse tehty asia siir­re­tään

IT-säästöjen vaikutukset aiheena CxO Academyssä

Lea­ding Men­tor Tomi Dahl­berg puhui jär­jes­tyk­ses­sään kol­man­nessa CxO Aca­de­myn aamu­ti­lai­suu­dessa kes­ki­viik­kona 19.5.2010 aiheesta “Mik­sei IT-kuluista sääs­tä­mi­nen tar­koita samaa kuin tehok­kuu­den ja tuot­ta­vuu­den lisää­mi­nen?” “Tut­ki­mus­ten valossa näyt­tää ilmei­seltä, että yri­tyk­set eivät osaa hyö­dyn­tää IT:tä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sesti ja tehok­kaasti, sillä esi­mer­kiksi 20 %

CxO Academy aloitti 21.4.2010!

CxO Aca­demy aloitti kes­ki­viik­kona 21.4.2010 CxO Men­tor Oy:n toi­mi­ti­loissa Avia­po­lik­sessa Lea­ding Men­tor Tomi Dahl­ber­gin luen­nolla aiheesta Miten hal­lita IT:n moni­muo­toi­suutta ja komplek­si­suutta?. Luen­non jäl­keen käy­tiin moni­puo­li­nen kes­kus­telu. Kuu­li­jat antoi­vat aloi­tus­luen­nolle arvo­sa­nan 4+ (astei­kolla 0–5), aiheen ajan­koh­tai­suu­desta annet­tiin yksi­mie­li­nen 5! Tule­viksi

Tietoteknisten palvelujen kehittäminen lähes jokaisen CIO:n työlistalla

CxO Men­tor Oy tutki yhteis­työssä IT Gover­nance Par­ters Oy:n kanssa sisäis­ten IT-pal­­ve­­lu­­jen tuot­teis­ta­mista ja veloit­ta­mista. Kyse­lyyn vas­tasi 19 tie­to­hal­lin­to­joh­ta­ja­jaa. Tut­ki­mus teh­tiin IT Foru­min ja IT Gover­nance Foru­min jäsen­ten jou­kossa. Useim­mat yri­tyk­set ovat mää­ri­tel­leen tie­to­tek­ni­set pal­ve­lunsa Tut­ki­muk­sen mukaan kaksi kol­mas­osaa (68

CxO Professional Oy
Valikko