Marja-Leena Tikkasesta ja Reino Myllymäestä RMP Mastereita

Reiss Moti­va­tion Pro­file (RMP) kuu­luu CxO:n tar­joa­miin kes­kei­siin hen­ki­lö­pro­fi­loin­nin työ­ka­lui­hin. 16.9.2016 CxO:n kyky tar­jota RMP-pro­­fi­­loin­­ti­­pal­­ve­­luja monin­ker­tais­tui, kun kehi­tys­tun­nus­te­lija Marja-Leena Tik­ka­nen ja tuot­ta­vuusak­ti­visti Reino Myl­ly­mäki ser­ti­fioi­tiin RMP Mas­te­reiksi. Toni Hinkka

Yhdistysjohtamisen opas julkistettiin Gustavelundissa

Tuot­ta­vuusak­ti­visti Reino Myl­ly­mäen ja joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hin­kan yhteis­työssä Suo­men Nuor­kaup­pa­ka­ma­rien kanssa kir­joit­tama kirja Yhdis­tys­joh­ta­mi­sen opas. Yhdis­tys ei ole yri­tys jul­kis­tet­tiin lau­an­taina 24.9.2016 klo 11 Kokous­ho­telli Gus­ta­ve­lun­dissa Suo­men Nuor­kaup­pa­ka­ma­rit ry:n alue­vaa­li­ko­kouk­sen yhtey­dessä. Jul­kis­tus­ti­lai­suu­teen osal­lis­tui pari­kym­mentä hen­keä ja sitä on mah­dol­lista seu­rata Face­boo­kin Yhdis­­tys­­joh­­ta­­mi­­nen-ryh­­mään tal­len­ne­tun videon avulla. Kir­jo­jen toi­mi­tuk­set alkoi­vat jul­kis­tuk­sen alla ja jat­ku­vat. Lue lisää kir­jasta ja tilaa tästä! Reino Myl­ly­mäki

Karismaattisimpien etsintä kiinnostaa ympäri Suomea

Suo­men karis­maat­ti­sim­man mies ja nai­nen jul­kis­tet­tiin 12.5.2016. Suo­men karis­maat­ti­sim­maksi valit­tiin pre­si­dentti Sauli Nii­nistö ja karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi tai­tei­lija Aira Samu­lin. Kyse­lyyn saa­tiin 1 049 vas­tausta. Suo­men karis­maat­ti­sim­pien jul­kis­tuk­sen jäl­keen on käyn­nis­ty­nyt useita alu­eel­li­sia karis­maat­ti­sim­pien hen­ki­löi­den etsin­tä­ki­soja. Iisal­men Sano­mien jär­jes­tä­mään kyse­lyyn saa­tiin peräti 1 623 vas­tausta ja niin Ylä-Savon karis­maat­ti­sim­miksi valit­tiin “upea mum­meli” Elvi Hak­ka­rai­nen ja Ponsse Oy:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja Juha Vidgrén. Tulok­set jul­kis­tet­tiin 30.8.2016. Seu­raa­vana ehti jul­kis­ta­maan tulok­sensa Kan­kaan­pään Seutu, jonka jär­jes­tä­mään äänes­tyk­seen osal­lis­tui 440 hen­ki­löä. Poh­­jois-Sata­­kun­­nan karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi valit­tiin Kan­kaan­pään Yrit­tä­jien puheen­joh­taja Pia Hir­vo­nen ja mie­heksi kalas­tus­tar­vik­keita val­mis­ta­man Eume­rin yrit­täjä

Vielä ehdit mukaan Yhdistysjohtamisen opas -kirjan julkistukseen

  CxO:n tuot­ta­vuusak­ti­visti Reino Myl­ly­mäen ja joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hin­kan tuo­rein kirja — Yhdis­tys­joh­ta­mi­sen opas — jul­kis­te­taan lau­an­taina 24.9.2016 klo 11 Kokous­ho­telli Gus­ta­ve­lun­dissa. Ilmoit­taudu tapah­tu­ma­ka­len­te­rissa ja tule mukaan! Kir­jan alaot­sikko — Yhdis­tys ei ole yri­tys — ker­too kir­jan näkö­kul­man: kirja on kir­joi­tettu taval­li­selle, usein yri­tys­maa­il­maa jo koke­neelle, yhdis­ty­sih­mi­selle. Se käy läpi yhdis­tys­joh­ta­mi­sen suden­kuo­pat ja krii­sit sekä tar­joaa rat­kai­suja ja hyviä käy­tän­töjä yhdis­tyk­sen joh­ta­mi­seen. Kir­jaa var­ten haas­ta­tel­tiin lukuisa joukko yhdis­ty­sak­tii­veja. Kirja on osa CxO:n mis­siota paran­taa suo­ma­laista joh­ta­mista ja tuot­ta­vuutta. Paran­ta­mi­nen koh­dis­tuu tällä ker­taa ns. kol­man­teen sek­to­riin, jonka osuus BKT:stä on 3–7

Pia Hirvonen ja Olli Ojamo ovat Pohjois-Satakunnan karismaattisimmat

Pia Hir­vo­nen ja Olli Ojamo Poh­jois-Sata­kun­nan karis­maat­ti­sim­mat Poh­­jois-Sata­­kun­­nan karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi valit­tiin Kan­kaan­pään Yrit­tä­jien puheen­joh­taja Pia Hir­vo­nen ja mie­heksi kalas­tus­tar­vik­keita val­mis­ta­man Eume­rin yrit­täjä Olli Ojamo. Kan­kaan­pään Seu­dun jär­jes­tä­mään äänes­tyk­seen osal­lis­tui 440 hen­ki­löä. Lue Kan­kaan­pään Seu­dun juttu aiheesta https://www.kankaanpaanseutu.fi/uutiset/paras-nainen-yllattyi-ja-hyvan-jatkan-posket-punoittavat-6216416/ Poh­­jois-Sata­­kun­­nan karis­maat­ti­sim­man valinta on alu­eel­lista jat­ku­moa  keväällä jul­kis­te­tulle Suo­men karis­maat­ti­sin -äänes­tyk­selle. Suo­men karis­maat­ti­sim­maksi hen­ki­löksi äänes­tet­tiin pre­si­dentti Sauli Nii­nistö ja karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi tai­tei­lija Aira Samu­lin. Suo­men karis­maat­ti­sim­pien jul­kis­tuk­sen jäl­keen on käyn­nis­ty­nyt useita alu­eel­li­sia karis­maat­ti­sim­pien hen­ki­löi­den etsin­tä­ki­soja. Lue lisää vai­kut­ta­mi­sen tai­dosta täältä.

CxO Shop on avattu

CxO Pro­fes­sio­nal Oy on avan­nut verk­ko­kau­pan, jossa myy­dään joh­ta­mi­sen kir­jal­li­suutta, hen­ki­lö­koh­tai­sia ja tii­mi­pro­fii­leja sekä kurs­seja, joista tässä vai­heessa ovat myyn­nissä Karisma Mas­ter Class- ja Men­to­roiva Joh­taja -kurs­sit. Joi­ta­kin tuot­tei­tamme voi edel­leen ostaa tilaus­lo­mak­keella enti­seen tapaan, mutta näi­den mää­rää tul­laan jat­kossa vähen­tä­mään verk­ko­kau­pan hyväksi. Verk­ko­kau­pan hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron, joka kir­joilla on 10 % ja muilla tuot­teilla 24 %. Verk­ko­kau­pan ainoana mak­su­ta­pana on Payt­rail, joka mah­dol­lis­taa niin verkko-, luot­­to­­kortti- kuin las­ku­poh­jai­sen mak­sa­mi­sen, osa­maksu mukaan luet­tuina! Reino Myl­ly­mäki

Kuka on Ylä-Savon karismaattisin -kilpailulla suuri suosio

Iisal­men Sano­mat rapor­toi 29.6.2016, että sen “Kuka on Ylä-Savon karis­maat­ti­sin” -kil­pai­lun linkki oli avattu 4 208 ker­taa ja kyse­lyyn on vas­tan­nut 1 633 hen­ki­löä. Tulos lyö CxO:n val­ta­kun­nal­li­sen äänes­tyk­sen, johon otti osaa hie­man yli tuhat hen­ki­löä. CxO tukee asian­tun­te­muk­sel­laan Suo­messa toteu­tet­ta­via karis­maat­ti­sim­pien hen­ki­lö­jen äänes­tyk­siä, niin myös tätä Iisal­men Sano­mien toteu­tusta. Reino Myl­ly­mäki

Toni Hinkka laittoi nuorkauppakamarilaiset karismatöihin Tampereella

Nuor­kaup­pa­ka­ma­rien Euroo­pan kon­fe­rens­sin 15.–18.6.2016 ohjel­maan sisäl­tyi 15.6. klo 14–16 Karisma Mas­ter Class, jonka toteutti CxO:n joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka. Suo­men­kie­li­nen kak­si­tun­ti­nen oppi­tunti varat­tiin het­kessä täy­teen. Karisma Mas­ter Class -kurs­silla käy­tiin läpi karis­man perus­teet sekä Karis­ma­ki­ven kaikki kah­dek­san osa-aluetta ja 30 vai­hetta. Oppi­tun­nin kuluessa Toni teetti pari­har­joi­tuk­sia, joi­hin nuor­kaup­pa­ka­ma­ri­lai­set osal­lis­tui­vat innok­kaasti. Tilaa oli myös kysy­myk­sille, kom­men­teille ja oival­luk­sille, joita ylei­sön jou­kosta nos­tet­tiin tavan takaa esiin. CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n toteut­tama Karisma Mas­ter Class sai erin­omaista palau­tetta tapah­tu­maan osal­lis­tu­neilta 48 nuor­kaup­pa­ka­ma­ri­lai­selta. Kokous­ti­lan ovella kävi kään­ty­mässä monia ulko­maa­lai­sia, jotka oli­si­vat halun­neet osal­lis­tua mutta täy­teen varat­tuna

CxO:n kesän 2016 karismakuvaaja on Sari Suonpää

Sari Suon­pää rakas­taa ehdoitta juuri 11 täyt­tä­nyttä tytär­tään, elä­mänsä Elvik­siä eli legen­daa­rista roc­kin kunin­gasta ja kotoa Kan­ga­salta löy­ty­vää kis­saa, tuk­ka­he­viä, luon­toa ja valo­ku­vausta. Sana­val­miin Webs­hop Mana­ge­rin luo­via tas­sun­jäl­kiä voi ihas­tella Suo­men Luon­non­va­lo­ku­vaa­jat RY:n Face­­book-sivulla, sss.kuvat.fi ja wulff.fi -verk­ko­kau­passa. CxO valitsi hänet kesän 2016 karis­ma­ku­vaa­jaksi. Saat naut­tia Sarin, foto­graa­fi­selta nimel­tään Sartzun, pysäyt­tä­vistä ja ajat­te­luun herät­tä­vistä karis­ma­ku­vista kesän 2016 ajan. Pysy CxO:n Face­­book- ja Lin­­ke­­dIn- kana­villa ja ihastu karis­maan kuvissa! Suo­men Luon­no­va­lo­ku­vaa­jat RY:n Face­­book-sivulla

Suomen karismaattisin nainen 2016 Aira Samulin

Ylen aamu-TV 12.5.2017: Mistä syntyy karismaattinen ihminen?

Ylen aamu-TV 12.5.2017: Mistä syn­tyy karis­maat­ti­nen ihmi­nen? Suo­men Karis­maat­ti­sin 2016 -kyse­ly­tut­ki­muk­sen tulok­set jul­kis­tet­tiin Yle:n aamu-tv:ssä tors­taina 12.5.2016, kun joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka ja Suo­men karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi valittu tai­tei­lija Aira Samu­lin oli­vat aamu-tv:n vie­raina. Samalla kes­kus­tel­tiin, mitä karisma on ja mistä sitä tulee. Katso Ylen aamu-tv:n tal­lenne, Karis­mao­suus alkaa koh­dasta 28:58. Katso myös: Aira luot­taa karis­mas­saan luon­nol­li­suu­teen — paitsi yhdessä asiassa -video 12.5.2016 Aira Samu­lin ja Toni Hinkka karis­man äärellä Ylen aamu-tv:ssä 12.5.2016 Mies­ka­ris­maa Ylen läm­piössä 12.5.2016 Reino Myl­ly­mäki

CxO Professional Oy
MENU