Karismaattisimpien etsintä kiinnostaa ympäri Suomea

Suo­men karis­maat­ti­sim­man mies ja nai­nen jul­kis­tet­tiin 12.5.2016. Suo­men karis­maat­ti­sim­maksi valit­tiin pre­si­dentti Sauli Nii­nistö ja karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi tai­tei­lija Aira Samu­lin. Kyse­lyyn saa­tiin 1 049 vas­tausta. Suo­men karis­maat­ti­sim­pien jul­kis­tuk­sen jäl­keen on käyn­nis­ty­nyt useita alu­eel­li­sia karis­maat­ti­sim­pien hen­ki­löi­den etsin­tä­ki­soja. Iisal­men Sano­mien jär­jes­tä­mään kyse­lyyn saa­tiin

Vielä ehdit mukaan Yhdistysjohtamisen opas -kirjan julkistukseen

  CxO:n tuot­ta­vuusak­ti­visti Reino Myl­ly­mäen ja joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hin­kan tuo­rein kirja — Yhdis­tys­joh­ta­mi­sen opas — jul­kis­te­taan lau­an­taina 24.9.2016 klo 11 Kokous­ho­telli Gus­ta­ve­lun­dissa. Ilmoit­taudu tapah­tu­ma­ka­len­te­rissa ja tule mukaan! Kir­jan alaot­sikko — Yhdis­tys ei ole yri­tys — ker­too kir­jan näkö­kul­man: kirja on

CxO Shop on avattu

CxO Pro­fes­sio­nal Oy on avan­nut verk­ko­kau­pan, jossa myy­dään joh­ta­mi­sen kir­jal­li­suutta, hen­ki­lö­koh­tai­sia ja tii­mi­pro­fii­leja sekä kurs­seja, joista tässä vai­heessa ovat myyn­nissä Karisma Mas­ter Class- ja Men­to­roiva Joh­taja -kurs­sit. Joi­ta­kin tuot­tei­tamme voi edel­leen ostaa tilaus­lo­mak­keella enti­seen tapaan, mutta näi­den mää­rää tul­laan jat­kossa

Toni Hinkka laittoi nuorkauppakamarilaiset karismatöihin Tampereella

Nuor­kaup­pa­ka­ma­rien Euroo­pan kon­fe­rens­sin 15.–18.6.2016 ohjel­maan sisäl­tyi 15.6. klo 14–16 Karisma Mas­ter Class, jonka toteutti CxO:n joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka. Suo­men­kie­li­nen kak­si­tun­ti­nen oppi­tunti varat­tiin het­kessä täy­teen. Karisma Mas­ter Class -kurs­silla käy­tiin läpi karis­man perus­teet sekä Karis­ma­ki­ven kaikki kah­dek­san osa-aluetta ja 30 vai­hetta.

CxO:n kesän 2016 karismakuvaaja on Sari Suonpää

Sari Suon­pää rakas­taa ehdoitta juuri 11 täyt­tä­nyttä tytär­tään, elä­mänsä Elvik­siä eli legen­daa­rista roc­kin kunin­gasta ja kotoa Kan­ga­salta löy­ty­vää kis­saa, tuk­ka­he­viä, luon­toa ja valo­ku­vausta. Sana­val­miin Webs­hop Mana­ge­rin luo­via tas­sun­jäl­kiä voi ihas­tella Suo­men Luon­non­va­lo­ku­vaa­jat RY:n Face­­book-sivulla, sss.kuvat.fi ja wulff.fi -verk­ko­kau­passa. CxO valitsi

Suomen karismaattisin nainen 2016 Aira Samulin

Ylen aamu-TV 12.5.2017: Mistä syntyy karismaattinen ihminen?

Ylen aamu-TV 12.5.2017: Mistä syn­tyy karis­maat­ti­nen ihmi­nen? Suo­men Karis­maat­ti­sin 2016 -kyse­ly­tut­ki­muk­sen tulok­set jul­kis­tet­tiin Yle:n aamu-tv:ssä tors­taina 12.5.2016, kun joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka ja Suo­men karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi valittu tai­tei­lija Aira Samu­lin oli­vat aamu-tv:n vie­raina. Samalla kes­kus­tel­tiin, mitä karisma on ja mistä sitä

CxO selvitti: Kuka on Suomen karismaattisin?

Ensim­mäistä ker­taa Suo­messa toteu­te­tun Kuka on Suo­men karis­maat­ti­sin -kyse­ly­tut­ki­muk­sen tulos on sel­keä: karis­maat­ti­sin suo­ma­lai­nen on tasa­val­lan pre­si­dentti Sauli Nii­nistö. Kyse­lyymme vas­tasi 1049 hen­ki­löä, joista 168:n mie­lestä pre­si­dentti Nii­nistö on karis­maat­ti­sin suo­ma­lai­nen. Vas­tan­neista 65 % oli nai­sia ja 35 % mie­hiä.

Suomen karismaattisin -äänestyksen arvonnan voitti Sanna Antikainen

Äänestä Suo­men karis­maat­ti­sin -arvon­nassa onnet­ta­ren nuoli osui Sanna Anti­kai­seen Outo­kum­musta. Onnit­te­lut voit­ta­jalle! Sanna valitsi pal­kin­nok­seen hen­ki­lö­koh­tai­sen karis­ma­men­to­roin­ti­pa­ke­tin. Sanna oli voi­tos­taan ilah­tu­nut ja totesi kii­tos­vies­tis­sään: “Odo­tan innolla, mitä kaik­kea uutta opin CxO:n ja Toni Hin­kan avulla.” Kii­tos kai­kille kyse­lyymme vas­tan­neille. Saimme

Kuka on Suomen karismaattisin? CxO kertoo sen 12.5.

CxO Pro­fes­sio­nal Oy jul­kis­taa Suo­men karis­maat­ti­sin hen­kilö -kyse­ly­tut­ki­muk­sen tulok­set Suo­ma­lai­suu­den päi­vänä tors­taina 12.5.2016. Jul­kis­tamme sekä karis­maat­ti­sim­pana pide­tyn mie­hen että nai­sen. CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n toi­mi­tus­joh­taja, joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka on aiheen tii­moilta vie­raana Ylen aamu-tv:ssä tors­taina 12.5. klo 8.20 Suo­men karis­maat­ti­sim­man nai­sen

CxO Professional Oy
Valikko