CxO Certified Business Mentor -kurssi XI osallistujat ja kouluttajat

CxO Certified Business Mentor -kurssi XI hymyssä suin

Alku­ke­sästä aloit­ta­nut CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor -kurssi XI sai diplo­mit kou­raansa 27.9.2017. Takana on neljä inte­rak­tii­vista lähi­päi­vää, neljä hen­ki­lö­pro­fi­loin­tia, kolme men­to­roin­tia, kolme ker­taa akto­rina toi­mi­mista (=se iha­nuus, kun saa kou­lu­tuk­sessa huip­pu­men­to­rin kanssa rat­koa omia todel­li­sia haas­tei­taan!) ja vii­mei­sen päi­vän lop­pu­koe. Mukaan mah­tuu luke­mat­to­mia luot­ta­muk­sel­li­sia kes­kus­te­luja, toi­silta oppi­mista ja jaka­mista, kou­lut­ta­jien haas­ta­mista ja joi­ta­kin kyy­ne­liä­kin. Koolla oli suur­ten tun­tei­den sävyt­tämä ja inhi­mil­li­syyttä pai­not­tava huip­pu­po­rukka. Kii­tos Viivi Lehto, Jarkko Ambrusin, Tapani Rii­hi­järvi ja Ari Sil­jan­der sekä kou­lut­ta­ja­kol­le­gani Marja-Leena Tik­ka­nen. On hie­noa saada kurssi kun­nialla pää­tök­seen, mutta samalla hai­keus val­taa mie­len. Onni ja

Suomi100tonnia

Lahjoitamme koulutuspaikkoja Suomi100tonnia -kampanjassa — haku käynnissä

Suomi 100tonnia -kam­pan­jan myötä toteu­tamme mis­sio­tamme ja arvo­jamme Uskomme moder­niin ja ihmis­lä­hei­seen joh­ta­mi­seen Mis­siomme on paran­taa suo­ma­laista joh­ta­mista ja tuot­ta­vuutta. Pää­tös läh­teä mukaan kam­pan­jaan oli helppo, sillä uskomme moder­niin ihmis­lä­hei­seen ja yksi­löl­li­seen joh­ta­mi­seen, jossa hen­ki­lös­tön hyvin­vointi näh­dään kes­kei­senä kil­pai­lu­ky­vyn kas­vat­ta­jana. Joh­ta­mista voi ja kan­nat­taa oppia lisää. Me osaamme aut­taa siinä mm. men­to­roi­van joh­ta­mi­sen, luon­tai­sen vai­ku­tus­voi­man kas­vat­ta­mi­sen tai työ­kiusaa­mi­sen rat­kai­se­mi­sen osalta. Haluamme tar­jota mah­dol­li­suu­den kou­lu­tuk­seen niil­le­kin, joille se muu­ten ei olisi mah­dol­lista.  Näin elä­mämme todeksi jat­ku­van oppi­mi­sen, oikeu­den­mu­kai­suu­den ja inhi­mil­li­syy­den arvo­jamme. Toimi pian, sillä Suomi100tonnia -kou­lu­tus­pai­kat vie­dään käsistä Lah­joit­ta­mamme viisi kou­lu­tus­paik­kaa

Mikä meitä, teitä ja heitä yhdistää?

  Joh­taja tai esi­mies haluatko joh­det­ta­viesi onnis­tu­van omissa teh­tä­vis­sään moti­voi­tu­neina ja yksi­löl­li­sesti joh­det­tuna? Kun saat joh­det­ta­vasi onnis­tu­maan, onnis­tut samalla itse­kin. Han­ke­joh­taja tai pro­jek­ti­pääl­likkö haluatko var­mis­taa tii­misi jäsen­ten onnis­tu­mi­sen omissa teh­tä­vis­sään, moti­voi­tuina ja yksi­löl­li­sesti joh­det­tuina ja var­mis­taa hank­keen onnis­tu­mi­nen? Liik­keen­joh­don kon­sultti tai bis­nescoach haluatko kehit­tää vuo­ro­vai­ku­tus­osaa­mis­tasi ja -työ­ka­lu­pak­kiasi asiak­kaan kanssa toi­mi­mi­seksi? Men­tori haluatko oppia todis­te­tuksi toi­mi­vat mene­tel­mät tavoit­teel­li­seen ja suun­ni­tel­mal­li­seen asiak­kaan onnis­tu­mi­sen var­mis­ta­mi­seen? Sisäi­sen men­to­roin­tioh­jel­man vetäjä haluatko eväät ohjata ja aut­taa men­to­reita työs­sään ja vah­van mene­tel­mä­pa­kin hil­jai­sen tie­don siir­tä­mi­seksi? Hal­li­tusam­mat­ti­lai­nen haluatko vah­van työ­ka­lu­pa­kin orga­ni­saa­tion ylim­män joh­don men­to­roi­vaan tuke­mi­seen? Men­to­roiva joh­ta­mi­nen! Kuun­tele

CxO tutki: Liiketoiminnan halu kyseenalaistaa vanhat toimintatavat kasvoi 2016

CxO Pro­fes­sio­nal Oy toteutti digi­ta­li­saa­tio­ba­ro­met­rin vuo­den­vaih­teessa 2016–2017 jär­jes­tyk­sessä toista ker­taa. Tällä ker­taa yhteis­työ­kump­pa­neina oli­vat IT Forum ja SME IT Forum. Vas­tauk­sia saa­tiin 33. Suu­ria muu­tok­sia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tuna ei tapah­tu­nut. Tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­sessä huo­mio on edel­leen sekä van­ho­jen toi­min­ta­ta­po­jen tehos­ta­mi­sessa että koko­naan uusien kehit­tä­mi­sessä. Lii­ke­toi­min­nan kiin­nos­tus tie­to­tek­nii­kan tar­joa­miin mah­dol­li­suuk­siin kas­voi edel­lis­vuo­den tapaan mer­kit­tä­västi sekä lii­ke­toi­min­nan ja tie­to­hal­lin­non väli­nen yhteis­työ parani jon­kin­ver­ran edel­lis­vuo­den tapaan. Suu­rin muu­tos tapah­tui lii­ke­toi­min­nan halussa kysee­alais­taa van­hat toi­min­ta­ta­vat: se lisään­tyi vuonna 2016 vielä edel­lis­vuot­ta­kin enem­män. Pyydä mak­su­ton CxO:n Digi­ta­li­saa­tio­ba­ro­metri 2016 lähet­tä­mällä viesti alle­kir­joit­ta­neelle ([email protected]). Reino Myl­ly­mäki

CxO aloitti uuden webinaarisarjan

  CxO Pro­fes­sio­nal Oy aloitti uuden webi­naa­ri­sar­jan tänään. Ensim­mäi­nen webi­naa­rin esiin­tyjä oli tuot­ta­vuusak­ti­visti Reino Myl­ly­mäki, joka esiin­tyi otsi­kolla Onnistu kehi­tys­hank­keen val­mis­te­lussa! Vaikka kysy­myk­sessä oli uuden toi­min­ta­ta­van ja uuden väli­neen tes­taus, kaikki meni tek­ni­sesti hyvin ja webi­naa­riin osal­lis­tu­neet ilmoit­ti­vat ole­vansa tyy­ty­väi­siä webi­naa­riin ja sen sisäl­töön. Katso webi­naa­ri­tal­lenne tästä. CxO Webi­naa­ri­sarja on jat­koa vuo­sina 2010–2015 toteu­te­tuille noin 60:lle CxO Aca­de­myn aamiais­luen­noille. Seu­raava CxO Webi­naari jär­jes­te­tään per­jan­taina 17.2.2017 klo 8.00. Sil­loin vuo­rossa on joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka, joka ker­too Vakuuta ja vai­kuta -webi­naa­rissa, miksi omaa ja joh­det­ta­viensa vakuut­ta­vuutta kan­nat­taa kehit­tää ja miten kehit­tä­mi­sessä pää­see

Vuoden 2016 Nuori Johtaja on Miika Mäkitalo

Vuo­den Nuori Joh­taja jul­kis­tet­tiin maa­nan­taina 12.12.2016 Fin­lan­dia­ta­lolla jär­jes­te­tyssä tapah­tu­massa, jonka ava­si­vat Mer­vit, nimit­täin Suo­men Nuor­kaup­pa­ka­ma­rit ry:n kan­sal­li­nen joh­taja Mervi Vuo­ri­nen ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus ry:n apu­lais­joh­taja Mervi Kari­korpi. Vuo­den Nuo­ren Joh­ta­jan jul­kis­tusta edel­tä­neessä semi­naa­rio­suu­dessa puhui­vat joh­ta­mi­sak­ti­visti ja toi­mi­tus­joh­taja Toni Hinkka CxO Pro­fes­sio­nal Oy:stä, apu­lais­pro­fes­sori Oscar Per­son Aalto-yli­o­pis­­tosta. Toni Hinkka vakuut­ta­vuus­vai­kut­ta­vuu­desta ja karis­masta. Var­si­nai­sen pal­­kin­­to­­jen­­jako-osuu­­den avasi kil­pai­lun suo­je­lija Matti Ala­huhta, jonka jäl­keen puhui Tek­no­lo­gia­teol­li­suus ry:n Vuo­den Nuori Joh­taja 2015, hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja Juhani Lehti, Tam­pe­reen Kone­pa­jat Oy:stä ja hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja Aaro Can­tell Nor­met Group Oy:stä ohjaus­ryh­män puheen­joh­ta­jan omi­nai­suu­dessa. Miika Mäki­talo, Piia Sim­pa­nen ja Aaro

Kehityshankkeen valmistelun terveystarkastus -tutkimus päättyy 30.11.2016, vielä ehdit vaikuttaa!

  CxO Pro­fes­sio­nal Oy on tut­ki­nut kehi­tys­hank­kei­den onnis­tu­mista vuo­desta 2009 läh­tien ja tut­ki­mus­tu­los­ten perus­teella on jul­kaistu kaksi kir­jaa­kin. Käyn­nissä on tut­ki­mus, jossa kar­toi­te­taan suo­ma­lais­ten kehi­tys­hank­kei­den val­mis­te­lun tilaa. Ensim­mäi­siä väli­tu­lok­sia jul­kis­tet­tiin tänään jul­kais­tussa blo­gi­kir­joi­tuk­sessa. Kysely päät­tyy 30.11.2016. Vielä ehdit vas­tata. Vas­tan­nei­den kes­ken arvomme kir­joja, mutta epäi­len arvo­lu­pauk­semme ole­van kyse­lyyn vas­taa­jalle arvok­kaampi: Lupaan, että käyn läpi joka ainoan vas­tauk­sen ja palaan asi­aan, jos näen vas­tauk­sissa vaa­ran paik­koja! Osal­listu kyse­lyymme tästä, saat neu­voja hank­keesi onnis­tu­mi­sen toden­nä­köi­syy­den kas­vat­ta­mi­seksi ja olet mukana kehit­tä­mässä suo­ma­laista yhteis­kun­taa yhä kil­pai­lu­ky­kyi­sem­mäksi! Reino Myl­ly­mäki

Helsingin Ekonomit CxO:n vieraana

Tiis­taina Hel­sin­gin Eko­no­mit ry:n (HEKO) jäse­niä oli tupa täynnä Van­taalla. Saimme kuulla, että Karisma Pääl­li­köstä joh­ta­jaksi -tilai­suu­temme oli yhdis­tyk­sen his­to­rian nopeim­min lop­puun­myyty tilai­suus. 70 ilmoit­tau­tu­nutta 50 hen­gen tilai­suu­teen alle kah­dessa tun­nissa. Vau! HEKO:n Kari Kivi­kos­ken aloi­tus­pu­heen­vuo­ron ja musiik­kie­si­tyk­sen jäl­keen oli CxO:n ja karis­man vuoro. Aihee­seen ylei­sön joh­dat­teli joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka, joka on tul­lut tun­ne­tuksi mm. karis­ma­men­to­rina, -tut­ki­jana ja -kou­lut­ta­jana. Saa­mamme palaut­teen perus­teella onnis­tumme tilai­suu­den tavoit­teissa kirk­kaasti. Tavoit­teet oli­vat: Ymmär­rätte, mitä vakuut­ta­vuus on, mitä se teissä on ja miten voitte sitä kehit­tää Tie­dos­tatte karis­manne käyt­tö­koh­teita Saatte mukaanne eväitä karis­manne itse­näi­seen kehit­tä­mi­seen

Tervetuloa Selviydy narsistista -kirjan julkistustilaisuuteen 12.11.2016!

Tut­ki­mus­ten mukaan suo­ma­lais­ten jou­kossa on pro­sentti nar­sis­tista per­soo­nal­li­suus­häi­riötä pote­via. Kuu­los­taa vähältä. Mutta kun litra öljyä pilaa mil­joona lit­raa vettä, pro­sentti nar­sis­teja onnis­tuu pilaa­maan tuhan­sien suo­ma­lais­ten elä­miä ja kiusaa­mi­nen kos­ket­taa jok­seen­kin jokaista suo­ma­laista per­hettä. Yhdis­tys­joh­ta­mi­sen opas -kir­jaa kir­joit­taes­samme kesällä 2016 pää­timme sisäl­lyt­tää kir­jaan oppaan kiusaa­jasta sel­viy­ty­mi­seen. Poh­jat yhdek­sän­si­vui­seen oppaa­seen löy­tyi­vät jo jon­kin aikaa ole­massa olleesta ja lähes val­miista kir­jasta. Yhdis­tys­joh­ta­mi­sen oppaan jul­kai­sun jäl­keen onnis­tuin innos­ta­maan Toni Hin­kan kir­joit­ta­maan kir­jan lop­puun. Hän myös täy­densi kir­jaa niin, että kokoon saa­tiin ainut­laa­tui­nen opas, joka lähes­tyy kiusaa­mista ja siitä vapau­tu­mista joh­ta­mi­sen näkö­kul­masta. Sel­viydy nar­sis­tista -kirja

Leila Luukkainen ja Sami Partanen Keski-Karjalan karismaattisimmat

Lähes 400 kes­ki­kar­ja­laista osal­lis­tui Koti-Kar­­jala-leh­­den CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n avus­tuk­sella jär­jes­tä­mään Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­pien hen­ki­lö­jen valin­taan. 15 % äänistä tuli Poh­­jois-Kar­­ja­­lan maa­kun­nan ulko­puo­lelta. Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi äänes­tet­tiin lau­­laja-lau­­lun­­te­­kijä Leila Luuk­kai­nen ja mie­heksi pesä­pal­loi­lija Sami Par­ta­nen. Keski-Kar­­ja­­lassa karis­man kol­meksi tär­keim­mäksi piir­teeksi kat­so­taan innoi­tus, aitous ja ole­mus. “Tämä innoit­ta­mi­sen kyky erot­taa Keski-Kar­­ja­­lan sel­keim­min muilla seu­duilla ja val­ta­kun­nal­li­sesti toteut­ta­mis­tamme tut­ki­muk­sista”, ker­too joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka. Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­mat jul­kis­tet­tiin Kuinka kehi­tät karis­maasi -tilai­suu­den päät­teeksi Kiteellä. Reino Myl­ly­mäki

CxO Professional Oy
MENU