Johtoryhmän vaikutusvoimapäivästä sanottua — Juha Ruotsalainen

”Vehon joh­to­ryh­män vai­ku­tus­voi­ma­päivä CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n joh­dolla oli todella mukava ja käy­tän­nön­lä­hei­nen tapa käsi­tellä erit­täin tär­keää asiaa. Lähes­ty­mis­tapa aut­toi minua näke­mään ja myös tun­te­maan jo tie­tä­mäni asiat kuin uusina ja edel­leen erit­täin mie­len­kiin­toi­sina.”

CxO Professional Oy
Valikko