Järjetön tunteettomuus vie työhalut

Järjetön tunteettomuus vie työhalut — Kuohu 4/2016

140 000 suo­ma­laista ei voi työs­sään hyvin — koska he koke­vat kiusaa­mista. Se tar­koit­taa vuo­sit­tain yli 30 mil­joo­naa huo­no­voin­tista työ­päi­vää, joi­den aikana ei koeta iloa, rie­mua tai onnis­tu­mi­sen tun­teita eikä myös­kään olla työssä par­haim­mil­laan tai tehok­kaim­mil­laan. Jos sai­simme kiusaa­mi­sen pois­tet­tua, mitä se tar­koit­taisi ihmis­ten hyvin­voin­nille ja suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­vylle. Joh­ta­mi­sak­ti­visti ja kir­jai­lija Toni Hinkka kuvai­lee kir­joi­tuk­ses­saan, kuinka jär­je­tön tun­teet­to­muus vie työ­ha­lut. Lue kir­joi­tus koko­nai­suu­des­saan tästä!

Leila Luukkainen ja Sami Partanen Keski-Karjalan karismaattisimmat

Lähes 400 kes­ki­kar­ja­laista osal­lis­tui Koti-Kar­­jala-leh­­den CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n avus­tuk­sella jär­jes­tä­mään Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­pien hen­ki­lö­jen valin­taan. 15 % äänistä tuli Poh­­jois-Kar­­ja­­lan maa­kun­nan ulko­puo­lelta. Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi äänes­tet­tiin lau­­laja-lau­­lun­­te­­kijä Leila Luuk­kai­nen ja mie­heksi pesä­pal­loi­lija Sami Par­ta­nen. Keski-Kar­­ja­­lassa karis­man kol­meksi tär­keim­mäksi piir­teeksi kat­so­taan innoi­tus, aitous ja ole­mus. “Tämä innoit­ta­mi­sen kyky erot­taa Keski-Kar­­ja­­lan sel­keim­min muilla seu­duilla ja val­ta­kun­nal­li­sesti toteut­ta­mis­tamme tut­ki­muk­sista”, ker­too joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka. Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­mat jul­kis­tet­tiin Kuinka kehi­tät karis­maasi -tilai­suu­den päät­teeksi Kiteellä. Reino Myl­ly­mäki

Vaikuta minut

Vaikuta minut — saa minut uskomaan sinuun — Helsingin Ekonomit 6/2016

Vai­kuta minut — saa minut usko­maan sinuun Jos tapai­sin sinut, teki­sitkö minuun vai­ku­tuk­sen? Uskoi­sinko puhei­tasi? Jos oli­sit esi­mie­heni, seu­rai­sinko sinua haas­tei­siin, joi­hin en muu­ten uskal­tau­tuisi? Jos myi­sit minulle, luot­tai­sinko osto­pää­tök­seen asti? Jos oli­sin teke­mässä tär­keää rek­ry­toin­tia, oli­sitko sinä valin­tani? Monet ovat etsi­neet vas­tausta noi­hin kysy­myk­siin koko elä­mänsä. Mekin, aktii­vi­sesti työs­täen jo kuusi vuotta. Emme yksin, vaan sato­jen huip­pu­joh­ta­jien ja sel­lai­siksi halua­vien kanssa. Kyllä, uskomme löy­tä­neemme vas­tauk­set. Uskot­ta­vuutta, vakuut­ta­vuutta ja vai­ku­tus­val­taa – karis­maa – sitä moni kai­paa. Useim­mat ovat pitä­neet tuota kateut­ta­kin herät­tä­vää omi­nai­suutta jona­kin sel­lai­sena, jota ei voi saada. Vaan

Karismaattisimpien etsintä kiinnostaa ympäri Suomea

Suo­men karis­maat­ti­sim­man mies ja nai­nen jul­kis­tet­tiin 12.5.2016. Suo­men karis­maat­ti­sim­maksi valit­tiin pre­si­dentti Sauli Nii­nistö ja karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi tai­tei­lija Aira Samu­lin. Kyse­lyyn saa­tiin 1 049 vas­tausta. Suo­men karis­maat­ti­sim­pien jul­kis­tuk­sen jäl­keen on käyn­nis­ty­nyt useita alu­eel­li­sia karis­maat­ti­sim­pien hen­ki­löi­den etsin­tä­ki­soja. Iisal­men Sano­mien jär­jes­tä­mään kyse­lyyn saa­tiin peräti 1 623 vas­tausta ja niin Ylä-Savon karis­maat­ti­sim­miksi valit­tiin “upea mum­meli” Elvi Hak­ka­rai­nen ja Ponsse Oy:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja Juha Vidgrén. Tulok­set jul­kis­tet­tiin 30.8.2016. Seu­raa­vana ehti jul­kis­ta­maan tulok­sensa Kan­kaan­pään Seutu, jonka jär­jes­tä­mään äänes­tyk­seen osal­lis­tui 440 hen­ki­löä. Poh­­jois-Sata­­kun­­nan karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi valit­tiin Kan­kaan­pään Yrit­tä­jien puheen­joh­taja Pia Hir­vo­nen ja mie­heksi kalas­tus­tar­vik­keita val­mis­ta­man Eume­rin yrit­täjä

Mistä kaikesta koostuu karisma? MIELI-lehti 2/2016

Eräs asiak­kaani kysyi minulta apua oman vakuut­ta­vuu­tensa kehit­tä­mi­seen. Lupa­sin ottaa sel­vää ja tehdä par­haani. Tämä tapah­tui vuonna 2010. Ryh­dyin etsi­mään tie­toa vakuut­ta­vuu­desta. Aika nopeasti etsin­täni joh­datti minut karis­man pariin. Ensimm­mäi­nen tut­kin­ta­kier­rok­seni aut­toi minua tun­nis­ta­maan 16 teki­jää, josta karisma muo­dos­tuu. Seu­raava haas­teeni oli kek­siä, miten noita tun­nis­tet­tuja asioita voisi kehit­tää. Lue juttu koko­nai­suu­des­saan… Mieli 2016–2 Hinkka Mistä kai­kesta koos­tuu karisma

Kuka on Ylä-Savon karismaattisin -kilpailulla suuri suosio

Iisal­men Sano­mat rapor­toi 29.6.2016, että sen “Kuka on Ylä-Savon karis­maat­ti­sin” -kil­pai­lun linkki oli avattu 4 208 ker­taa ja kyse­lyyn on vas­tan­nut 1 633 hen­ki­löä. Tulos lyö CxO:n val­ta­kun­nal­li­sen äänes­tyk­sen, johon otti osaa hie­man yli tuhat hen­ki­löä. CxO tukee asian­tun­te­muk­sel­laan Suo­messa toteu­tet­ta­via karis­maat­ti­sim­pien hen­ki­lö­jen äänes­tyk­siä, niin myös tätä Iisal­men Sano­mien toteu­tusta. Reino Myl­ly­mäki

Suomen karismaattisin nainen 2016 Aira Samulin

Ylen aamu-TV 12.5.2017: Mistä syntyy karismaattinen ihminen?

Ylen aamu-TV 12.5.2017: Mistä syn­tyy karis­maat­ti­nen ihmi­nen? Suo­men Karis­maat­ti­sin 2016 -kyse­ly­tut­ki­muk­sen tulok­set jul­kis­tet­tiin Yle:n aamu-tv:ssä tors­taina 12.5.2016, kun joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka ja Suo­men karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi valittu tai­tei­lija Aira Samu­lin oli­vat aamu-tv:n vie­raina. Samalla kes­kus­tel­tiin, mitä karisma on ja mistä sitä tulee. Katso Ylen aamu-tv:n tal­lenne, Karis­mao­suus alkaa koh­dasta 28:58. Katso myös: Aira luot­taa karis­mas­saan luon­nol­li­suu­teen — paitsi yhdessä asiassa -video 12.5.2016 Aira Samu­lin ja Toni Hinkka karis­man äärellä Ylen aamu-tv:ssä 12.5.2016 Mies­ka­ris­maa Ylen läm­piössä 12.5.2016 Reino Myl­ly­mäki

Dino-johtajia uhkaa sukupuutto — Ilkka 31.3.2016

Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin joh­ta­juus­hau­to­mossa Kau­ha­joella poh­dit­tin, mil­lai­nen on hyvä pomo. Kau­ha­joenlla Suu­poh­jan Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin ja SEKin jär­jes­tä­mässä joh­ta­juus­hau­to­mossa puhu­nut Hinkka sanoo tavan­neensa pro­sen­tu­aa­li­sesti enem­män hyviä nais­joh­ta­jia kuin mies­joh­ta­jia. Lue juttu koko­nai­suu­des­saan Ilkka 2016-03-31 Dino-joh­­ta­­jia uhkaa suku­puutto

Miten tulla karismaattisemmaksi Fakta 2015-10- kuva

Miten tulla karismaattisemmaksi? Fakta-lehti 2015-10

Miten tulla karis­maat­ti­sem­maksi? Stra­te­gialla ei ole mitään vir­kaa, jos joh­taja ei ole karis­maat­ti­nen. Karisma saa aikaan halun seu­rata joh­ta­jaa. Karis­maat­ti­siksi ihmi­siksi kut­su­taan hen­ki­löitä, jotka herät­tä­vät muissa huo­miota ja ihai­lua. He saa­vat muut toi­mi­maan toi­vo­mal­laan tavalla. Ei ole ihme,  että moni joh­taja haluaa olla karis­maat­ti­nen. Hyvä uuti­nen sel­lai­sille joh­ta­jille on, että karis­maa voi kehit­tää. Itse asiassa kuka tahansa voi tulla karis­maat­ti­sem­maksi. Näin saa uskot­ta­vuutta ja kyke­nee vai­kut­ta­maan niin alai­siinsa, työ­to­ve­rei­hinsa kuin asiak­kai­siin­sa­kin — ja kehen tahansa toi­seen ihm­seen. Lue koko juttu tästä!

Vuoden 2015 nuori johtaja palkintojenjakotilaisuus Tampereella

Vuoden Nuori Johtaja 2015 on Tiina Alahuhta-Kasko

Vuo­den nuori joh­taja 2015 on Tiina Alahuhta-Kasko.Tuomaristo perus­teli valin­taansa seu­raa­vasti:
Voit­taja sopii hyvin Vuo­den Nuori Joh­taja -kil­pai­lun kes­tä­vän joh­ta­juu­den valin­ta­kri­tee­rei­hin. Hän on osoit­ta­nut sitou­tu­mi­sensa yri­tyk­seensä ja ansain­nut paik­kansa. Pro­ses­sit ja toi­men­pi­teet tuke­vat kes­tä­vää kehi­tystä. Ne innos­ta­vat työn­te­ki­jöitä parem­piin suo­ri­tuk­siin ja lisää­vät siten tuot­ta­vuutta ja kan­nat­ta­vuutta. Tätä kautta sidos­ryh­mien luot­ta­mus ja toi­min­nan kes­tä­vyys edis­tyy.
Voit­taja on edel­lä­kä­vijä ja innos­tava ihmis­joh­taja. Hän osaa tun­nis­taa toi­min­nan haas­teet ja kil­pai­lu­te­ki­jät ja etsiä uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.
Tuo­ma­risto kiin­nitti eri­tyi­sesti huo­miota voit­ta­jan itsensä koros­ta­mat­to­muu­teen ja kohot­ta­mat­to­muu­teen. Voit­ta­jaa kuvaa­vat sanat lämpö, lähes­tyt­tä­vyys, inhi­mil­li­syys ja empaat­ti­suus. Hän ins­pi­roi­tuu toi­sista ihmi­sistä ja sal­lii myös epä­on­nis­tu­mi­set.

CxO Professional Oy
MENU