Hyvä neuvottelija voi kehittyä huippuneuvottelijaksi

Kehity taitavammaksi ja vakuuttavammaksi neuvottelijaksi

  KEHITY TAITAVAMMAKSI JA VAKUUTTAVAMMAKSI NEUVOTTELIJAKSI Neu­vot­te­lut ovat joh­ta­mi­sen ja lii­ke­toi­min­nan kul­mi­naa­tio­het­kiä, joissa molem­pien osa­puol­ten myön­tei­seksi kokema lop­pu­tu­los poh­jus­taa sitou­tu­mi­sen ja onnis­tu­mi­sen myös sovi­tun toteut­ta­mi­sessa. Neu­vot­te­lu­tai­toa ja -vakuut­ta­vuutta kan­nat­taa todel­la­kin opis­kella ja har­joi­tella. Miten val­mis­tau­dut neu­vot­te­luun? Oletko saa­vut­ta­nut neu­vot­te­luissa opti­maa­li­sen tulok­sen? Onko neu­vot­te­lu­kump­pa­nisi sitou­tu­nut tulok­seen myös neu­vot­te­lu­pöy­dästä pois­tut­tuanne? Haluatko nousta neu­vot­te­li­jana seu­raa­valle tasolle?   Neu­vot­tele

certified business mentor mentoroiva johtaja

Uudistu mentorointi- ja johtamiskoulutuksen ainutlaatuisella yhdistelmällä

Esi­mie­henä tar­vit­set tai­toja yksi­löl­li­seen joh­ta­mi­seen ja kyvyk­kyyk­sien kehit­tä­mi­seen. Tavoit­teel­li­nen ja jär­jes­tel­mäl­li­nen men­to­rointi on mene­telmä, jota edel­lä­kä­vi­jät käyt­tä­vät joh­ta­mi­sessa ja kehit­tä­mi­sessä. CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor™ -kou­lu­tus antaa sinulle val­miu­det toi­mia siten, että joh­det­ta­vasi onnis­tu­vat ja kas­va­vat täy­teen poten­ti­aa­liinsa.

Karismaattinen on vakuuttava eli hänellä on suuri vaikutusvoima

Kasvata vaikutusvoimaasi eli henkilökohtaista vakuuttavuuttasi

Vakuut­ta­mis- ja vai­kut­ta­mis­tai­dot ovat tär­kein menes­tys­te­kijä kai­kissa vuo­ro­vai­ku­tusam­ma­teissa. Ja tie­dos­ta­valla har­joit­te­lulla voit rat­kai­se­vasti paran­taa näitä tai­to­jasi. Kyke­net var­masti kas­vat­ta­maan karis­maasi. Kyse ei ole näyt­te­le­mi­sestä tai roo­li­pe­listä, pikem­min­kin päin­vas­toin. Vuo­sien työssä kehi­tetty CxO:n vai­ku­tus­voima™ -koul­tus on asiak­kai­den kiit­tämä ja käy­tän­nössä toi­miva mene­telmä oman per­soo­nal­li­sen vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­seen.

Hanki neuvoja ja taitoja miten selviytyä narsismista työyhteisössä

Työ­paik­ka­kiusaa­mi­nen syö työyh­tei­sön tuot­ta­vuu­den ja aiheut­taa vaka­vaa inhi­mil­listä kär­si­mystä. Jos­kus vai­keim­pien tapaus­ten taus­talta pal­jas­tuu nar­sisti, jol­loin kes­kus­telu- ja sovit­te­lu­me­net­te­lyt ovat tehot­to­mia. Nar­sis­tin läs­nä­olo on uhka koko työyh­tei­sölle. CxO:n kou­lu­tus tar­jo­aaa esi­mie­hille ja HR-ammat­ti­lai­sille koke­muk­seen poh­jau­tu­via tehok­kaita rat­kai­su­kei­noja nar­sis­tin pysäyt­tä­mi­seen ja työil­ma­pii­rin ter­veh­dyt­tä­mi­seen sekä kiusaa­mi­sen ennal­taeh­käi­syyn.

CxO Professional Oy
Valikko