Vaikuttamisen taidon salaisuudet — osa 2: Läsnäolo

Pai­kalla ja myös läsnä — opi het­kessä yksi vai­kut­ta­mi­sen tär­keim­mistä perus­pi­la­reista. Vai­kut­ta­mi­sen taito -vlo­gin toi­sessa osassa Toni Hinkka havain­nol­lis­taa läs­nä­olon voi­maa. Miksi se on tär­keää ja miten voit sitä ope­tella. Katso videon esi­mer­kit ja lähde mukaan paran­ta­maan omaa vai­kut­ta­mi­sen tai­toasi. Se kan­nat­taa.

Turha smalltalk

  Olin äsket­täin puhu­massa myyn­nin opis­ke­li­joille hen­ki­lö­koh­tai­sesta vai­ku­tus­voi­masta. Kos­ke­tin siinä yhtey­dessä lyhyesti small­tal­kia. Ker­roin että on sel­laista kuin turha small­talk. Minusta tun­tuu, että asia jäi poh­di­tut­ta­maan. En ehkä teh­nyt näke­mys­täni täy­sin ymmär­re­tyksi. Yri­tän­kin tässä pai­kata tilan­teen. Suo­ma­lai­sia pide­tään small­tal­kin anti­mes­ta­reina. Vaan saa­tamme jon­kin sor­tin mes­ta­reita olla­kin, kun asiaa oikein tar­kas­tel­laan. Mie­len­kiin­toista on arvioida small­tal­kia hen­ki­lön vai­ku­tus­voi­man — jota myös karis­maksi kut­su­taan — kan­nalta. Ennen asi­aan syvem­min uppou­tu­mista kan­nat­taa mää­ri­tellä termi small­talk, jotta var­masti tar­kas­te­lemme samaa ilmiötä. Oxfor­din sana­kir­jasta suo­men­sin sen seu­raa­vasti: ”Koh­te­lias kes­kus­telu ei-tär­keistä ja ei-kiis­ta­na­lai­sista asioista, eten­kin sosi­aa­li­siin tilan­tei­siin liit­tyen.”

CxO Professional Oy
MENU