Miksi luotettavuutesi voidaan kyseenalaistaa? Osa 3

Olet kes­ki­mää­rin luo­tet­ta­vampi kuin kukaan muu. Aina­kin omasta mie­les­täsi. Mui­den luo­tet­ta­vuu­dessa olisi toi­saalta pal­jon­kin paran­ta­mi­sen varaa. Näin koet. Mitä, jos muut ajat­te­le­vat­kin samalla tavalla itses­tään eivätkä pidä­kään juuri sinua luo­tet­ta­vuu­den peri­ku­vana?

Olen otsi­kon tii­moilta kir­joit­ta­nut jo kaksi blo­gia (osa 1 ja osa 2), joissa olen esit­tä­nyt seit­se­män hypo­tee­sia luo­tet­ta­vuus­ra­joit­tu­nei­suu­delle. Tässä tulee viisi lisää. Näin on lupaa­mani tusina koossa.

Ilmaus vs. käsitys

Sanat­han ovat ihmis­ten väli­siä sopi­muk­sia siitä, miten jotain asiaa kuva­taan. Ei liene har­vi­naista, että ymmär­rämme sanoja hie­man, jopa täy­sin, eri tavalla. Mitä vähem­män toista tun­nemme, sitä hel­pom­min vää­ri­nym­mär­ryk­siä tapah­tuu. Hyvin tun­te­vien­kin välillä olisi sana­kir­jasta jos­kus hyö­tyä. Vielä parempi, jos käy­tet­täi­siin samaa sana­kir­jaa.

Tämä suo­ras­taa huu­to­pyy­tää esi­merk­kiä. No, jokai­nen lie­nee sii­von­nut jos­kus. Mitä sinulle tar­koit­taa pyyntö: ”sii­voa huo­neesi”?

Minulle se mer­kit­see sitä, että tava­rat ovat siis­tissä jär­jes­tyk­sessä. Vai­mol­leni se mer­kit­see sitä, että pölyt on imu­roitu ja pyy­hitty myös sän­gyn alta. Meni muu­tama vuosi ymmär­tää tämä ero.

Neuvo vielä. Jos hie­man­kin epäi­let, että ymmär­rätte käsit­teet eri lailla, puhu­kaa niistä avoi­mesti toista tuo­mit­se­matta.

Teko vs. tieto

Val­mis asia voi tun­tua toi­selta täy­sin teke­mättä, jos hän ei tiedä, että se on tehty.

Viet auton huol­toon. Odo­tat päi­vän, toi­sen­kin. Ei kuulu mitään. Soi­tat ja kysyt, koska mah­taa val­mis­tua. Joo, val­mis­tui jo kaksi päi­vää sit­ten. Luo­tet­ta­vuus — joopa joo.

Kun val­mis­tu­mis­tie­dot­ta­mi­nen on kun­nossa, voi siir­tyä vai­keam­malle tasolle, joka on edis­ty­mis­tie­dot­ta­mi­nen.

Kohta-aika vs. hetiaika

Ääri­ta­pauk­sia ovat he, jotka teke­vät vasta viime het­kellä ja toi­saalta he, jotka aloit­ta­vat aina heti. Heti­toi­mi­joista voi usein tun­tua pet­tu­ruu­delta vii­me­tip­pai­li­jan toi­min­ta­tapa, vaikka lupaus muu­ten oli­si­kin täy­sin pidetty.

”Leik­kaatko nur­mi­kon?” puo­liso pyy­tää. ”Joo”, vas­taat. Tun­nin päästä toi­nen tule rai­vois­saan syyt­tä­mään sinua pet­tu­riksi, kun makaat vielä soh­valla. Olit aja­tel­lut hoi­taa hom­man illem­malla.

Vetäisy vs. viilaus

Vaikka käsi­tys val­miin teh­tä­vän koko­nai­suu­desta olisi sama, voi laa­tu­kä­si­tys erota pal­jon­kin. Kol­le­gani Arin kanssa kek­sitty esi­merkki kir­joit­ta­mi­sesta. Toi­nen voi luo­vut­taa teks­tin eteen­päin kom­men­toi­ta­vaksi vasta, kun siinä ei var­masti ole enää yhtään pilk­ku­vir­hettä. Toi­nen taas siinä vai­heessa, kun on hah­mo­tel­lut lauseen sinne, toi­sen tänne.

On täy­sin eri asia se, miten teks­tiä lopulta tuot­taa – toi­nen voi kir­joit­taa heti val­mista, toi­sen edi­toi­dessa moneen ker­taan.

Lähetetty vs. perillä

Lupa­sin ker­ran toi­mit­taa eräälle hen­ki­lölle lin­kin Vai­ku­tus­voi­ma­pro­fii­liin. Muu­ta­man vii­kon päästä ihmet­te­lin, mik­sei hän ollut rea­goi­nut vies­tiini. Hän taas oli pahan­tuu­li­nen minulle siitä, etten ollut lähet­tä­nyt lupaa­maani. Tar­kis­timme säh­kö­pos­timme. Minulta oli läh­te­nyt, ei vir­heil­moi­tusta. Hänelle ei ollut tul­lut perille. Lopulta tämän asiak­kaan tie­to­hal­linto löysi vies­tin pal­ve­li­men palo­muu­rista.

Var­mista siis, aina­kin tär­keim­missä vies­teissä, että viesti on var­masi men­nyt perille. Ymmär­tä­mi­sen var­mis­ta­mi­nen on sit­ten seu­raa­van tason ongelma.

- — - — - — -

Tässä luo­tet­ta­vuus -blo­gi­sar­jan kaik­ki­aan kak­si­toista hypo­tee­siä. Lisää­kin var­maan löy­tyisi, jos oikein aja­tuk­sia kai­vaisi.

Näissä kai­kissa oli ole­tuk­sena se, että ”pet­tu­ruus” on taha­tonta. On täy­sin oma lukunsa se, että on myös ihmi­siä, jotka lupaa­vat ilman aiko­mus­ta­kaan pitää. No, oma­tun­to­ra­joit­tei­set totuu­den­kier­tä­jät ovat sit­ten ihan oman blo­gi­sar­jansa aihe.

Luo­tet­ta­vaa lop­pu­vuotta!

 


 

Tee itsesi ymmär­re­tyksi.  CxO vai­ku­tus­voima™ -kou­lu­tuk­sessa opit tun­nis­ta­maan vakuut­ta­mi­sen ja vai­kut­ta­mi­sen teki­jät ja saat oman CxO vai­ku­tus­voima™ -pro­fii­lin kehi­ty­mi­sesi poh­jaksi. Ymmär­ryk­sen ohella saat itsel­lesi har­joit­teita joi­den avulla vakuut­ta­vuu­tesi kas­vaa var­muu­della. Samalla luo­tet­ta­vuus.

 

 

 

Johtamisaktivisti, Formulääri Mentoristi ja CxO Professional Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Johtamistietokirjailija, -kolumnisti ja -blogisti useissa lehdissä. Osaamisen ydintä Vaikutusvoima (henkilökohtainen vakuuttavuus, karisma), ammattimainen mentorointi ja siihen liittyvien taitojen kouluttaminen, muutosjohtaminen (humaani motivaationäkökulma) sekä vaikeiden henkisen väkivaltapausten ratkaisu työyhteisöissä.

Elämäntehtävänä suomalaisen johtamisen parantaminen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
Valikko