Miksi luotettavuutesi voidaan kyseenalaistaa? Osa 2/3

Luo­tet­ta­vuus on tär­keä arvo. Useim­mat meistä pitä­vät itse­ään hyvin luo­tet­ta­vina. Silti ympä­ristö voi kokea mei­dät toi­sin. Mistä tämä ris­ti­riita joh­tuu?

Aloi­tin ennen jou­lua aiheesta blo­gin. Huo­ma­sin sitä kir­joit­taes­sani, että syitä on lukui­sia, syn­tyi­kin blo­git­ri­lo­gia. Tässä siis osa kaksi sisäl­täen neljä uutta näkö­kul­maa ris­tik­käi­siin tul­kin­toi­hin.

Muistaminen” vs. muistaminen ajoissa

Var­maan ylei­sim­piä syitä lupauk­sen pet­tä­mi­seen on yksi­ker­tai­sesti unoh­ta­mi­nen. Het­kel­li­nen unoh­ta­mi­nen on sel­laista, joka palau­tuu mie­leen – usein liian myö­hään. Syvä­unoh­ta­mi­nen on laa­tu­aan vaka­vam­paa – sitä ei voi oikein huo­mata, kun siitä ei ole ensim­mäis­tä­kään muis­ti­jäl­keä.

Olen huo­man­nut myös iän vai­kut­ta­van muis­ta­mi­seen, ikävä kyllä nega­tii­vi­sesti. Toki ikää­kin hai­tal­li­sem­paa lie­nee se, että koko ajan on enem­män muis­tet­ta­via yksit­täi­siä asioita ja häi­riöi­den mää­rä­kin on kas­vussa.

Jos olet tör­män­nyt unoh­te­lun lisään­ty­mi­seen omalta osal­tasi, on aika miet­tiä toi­min­ta­ta­po­jasi. Rakenna siis itsel­lesi sys­teemi, millä tavalla kir­jaat lupauk­sesi muis­tiin. Vielä kun muis­taisi mihin mitä­kin tuli kir­joi­tet­tua.

Minä ensin vs. kuka ensin

Lie­nee hir­veän yleistä, että jokai­nen prio­ri­soi teke­mi­si­ään omista läh­tö­koh­dis­taan. Var­sin­kin, kun on pal­jon, jopa lii­kaa teke­mistä, vali­taan teh­tä­väksi ne itselle tär­keim­mät tai muka­vim­mat. Sil­loin hel­posti sivuu­te­taan muille anne­tut lupauk­set.

Vaan luo­tet­ta­vuu­den näkö­kul­masta ne muille luva­tut pitäi­si­vät olla tär­keim­piä. Toi­nen­han voi oikeasti luot­taa saa­vansa sinulta lupaa­masi ja pet­ty­mys voi olla mel­koi­nen, mikäli prio­ri­soit (pahim­mil­laan toi­selle ker­to­matta) hänen tar­peensa pinon poh­jalle. Älä kos­kaan, mil­loin­kaan, sano toi­selle, että jou­duit prio­ri­soi­maan ja siksi jätit hänelle lupaa­masi teke­mättä. Samalla ker­rot toi­selle päin naa­maa, ettet häntä arvosta.

Kulttuuri vs. kulttuuri

Välillä saat­taa yllät­tää se, kuinka isot kas­va­tuse­rot voi­vat olla jopa naa­pu­rin kanssa puhu­mat­ta­kaan toi­sesta maa­kun­nasta ole­vien kes­ken, saati ihan eri­maa­lais­ten. Ote­taan esi­merkki: Lähes 20 vuotta sit­ten poh­jan­maa­lai­nen anop­pini sanoi minulle, var­si­nais­suo­ma­lai­selle vävylle, ettei hänelle olisi noita kuk­kia tar­vin­nut tuoda. En ole sit­tem­min vie­nyt, kun näin toi­vot­tiin. Viime aikoina olen saa­nut kui­ten­kin ymmär­tää, että kielto ei ollut kon­kreet­ti­nen, vaan liit­tyy joten­kin kysei­seen kult­tuu­riin. Ehkä kokei­len kepillä jäätä seu­raa­valla käyn­nillä.

Neu­von­kin hie­man epä­sel­vässä tai oudossa tilan­teessa kysy­mään suo­raan, mitä toi­sen sanoma oikeasti tar­koit­taa. Jos ei koh­teelta suo­raan keh­taa, niin voi kysyä jol­ta­kulta hen­ki­lön parem­min tun­te­valta.

Yksi tarjoilija vs. monta kokkia

Jos­kus tulee luvat­tua täy­destä sydä­mes­tään, mutta kun teke­mi­seen osal­lis­tuu joku muu­kin, voi tulla vai­keuk­sia eteen. Vapaa-ajan esi­merkki: Lupaat, että tulette kylään klo 17. Vielä vart­tia yli puo­li­sosi arpoo kotona sopi­vaa vaa­te­ker­taa. Työ­esi­merkki: Lupaat osal­lis­tua tapaa­mi­seen. Sit­ten esi­mie­hesi käs­kee sinut toi­saalle alku­pe­räi­sestä lupauk­ses­tasi piit­taa­matta.

Mikä neu­voksi? Mikäli tie­dät täm­möis­ten tilan­tei­den toden­nä­köi­syy­den var­sin suu­reksi, kerro luva­tes­sasi mah­dol­li­sesta sinusta riip­pu­mat­to­masta häi­riöstä. Mikäli täl­lai­set ovat ani­har­voin tapah­tu­via poik­keuk­sia, pahoit­tele syvästi ja selitä syy, mikäli sen voit tehdä lojaa­li­suus­vel­voi­tet­tasi rik­ko­matta.

Seit­se­män seli­tystä kasassa, viisi vielä tulossa lähi­päi­vinä.

Pysy CxO:n luo­tet­ta­vuus­ka­na­valla.

 


 

Tee itsesi ymmär­re­tyksi.  CxO vai­ku­tus­voima™ -kou­lu­tuk­sessa opit tun­nis­ta­maan vakuut­ta­mi­sen ja vai­kut­ta­mi­sen teki­jät ja saat oman CxO vai­ku­tus­voima™ -pro­fii­lin kehi­ty­mi­sesi poh­jaksi. Ymmär­ryk­sen ohella saat itsel­lesi har­joit­teita joi­den avulla vakuut­ta­vuu­tesi kas­vaa var­muu­della.

 

 

Johtamisaktivisti, Formulääri Mentoristi ja CxO Professional Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Johtamistietokirjailija, -kolumnisti ja -blogisti useissa lehdissä. Osaamisen ydintä Vaikutusvoima (henkilökohtainen vakuuttavuus, karisma), ammattimainen mentorointi ja siihen liittyvien taitojen kouluttaminen, muutosjohtaminen (humaani motivaationäkökulma) sekä vaikeiden henkisen väkivaltapausten ratkaisu työyhteisöissä.

Elämäntehtävänä suomalaisen johtamisen parantaminen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
Valikko