Turha smalltalk

  Olin äsket­täin puhu­massa myyn­nin opis­ke­li­joille hen­ki­lö­koh­tai­sesta vai­ku­tus­voi­masta. Kos­ke­tin siinä yhtey­dessä lyhyesti small­tal­kia. Ker­roin että on sel­laista kuin turha small­talk. Minusta tun­tuu, että asia jäi poh­di­tut­ta­maan. En ehkä teh­nyt näke­mys­täni täy­sin ymmär­re­tyksi. Yri­tän­kin tässä pai­kata tilan­teen. Suo­ma­lai­sia pide­tään small­tal­kin anti­mes­ta­reina.

Johdettavan kuolema – johtajan toimintaohjeet

Työ­ka­ve­rin kuo­lema on kriisi työyh­tei­sölle. Jär­ky­tys kos­ket­taa niin joh­ta­jia kuin joh­det­ta­via. Tässä kir­joi­tuk­sessa ker­romme asian koh­dan­nei­den jaka­mia koke­muk­sia siitä, miten joh­ta­jan kan­nat­taisi toi­mia mikäli suru­viesti saa­puu hänen joh­det­ta­vaansa kos­kien.

Sankaritarinajohtaja rakastaa omia tarinoitaan. Sankarikuuntelijajohtajaa etsitään!

Sankaritarinajohtaja

Tulet intoa puh­kuen esi­mie­hesi luo. Haluat ker­toa onnis­tu­mi­ses­tasi kai­ken ja kai­kille. Parin lauseen jäl­keen pomosi ottaa puheen­vuo­ron ja ker­too oman tari­nansa siitä, miten hän onnis­tui vas­taa­vassa tilan­teessa vielä sinua­kin hie­nom­min. Oma tari­nasi unoh­tuu. Katossa kier­tä­nyt, kir­kas intosi, har­maan­tuen lat­tialle valuu.

Tekaistut kiireet — kiire, kiire, kiire

Tekais­tut kii­reet — Tekaistu kiire   Pitääkö kii­reitä? Onko kiire? Kii­reetkö päi­vääsi mää­rit­tä­vät? Ei, kyllä minä hom­mani hal­lit­sen. Teke­mistä riit­tää, mutta hosu­malla ei hyvää synny. Kii­reet tun­tu­vat ole­van sta­tus­sym­boli. Kii­rei­nen on tär­keä, ahkera ja haluttu. Kii­reitä kysyvä yrit­tää olla koh­te­lias.

CxO Professional Oy
Valikko