CxO tutki: hyvä johtaja on vuorovaikutustaitoinen

CxO Men­tor Oy on toi­mi­tus­joh­taja Toni Hin­kan joh­dolla tut­ki­nut hyvlt joh­ta­jalta odo­tet­tuja omi­nai­suuk­sia. Kaik­ki­aan 145 ihmist, joista noin 55 % miehi ja 45 % nai­sia, on tytt­nyt CxO:n kyse­lyn, joka perus­tuu DISC-kyt­­ty­­ty­­mis­­tyy­­lia­­na­­lyy­­siin. Yli puo­let vas­tauk­sista saa­tiin Aalto-yli­o­pis­­ton MIND-semi­­naa­­rissa 20.9.2012. Ana­lyy­sin poh­jalta pal­jas­tui, ett ihmi­set odot­ta­vat hyvn joh­ta­jan — esi­mie­hens — ole­van pikem­min­kin ihmis- kuin asiao­rien­toi­tu­nut ja pikem­min­kin hal­lit­seva kuin mukau­tuva. DISC-ana­­lyy­­sin hyvin tun­te­ville tilanne aukeaa parem­min leh­dist­tie­dot­teen kuvasta. Tulos­ten perus­teella hyv joh­taja ei ole: eti­nen, pelot­tava auk­to­ri­teetti kul­ma­huo­nee­seen eris­ty­tyv yli­mie­li­nen omni­po­tentti aurin­ko­ku­nin­gas nume­rofriikki, Power­­Point-, memo- ja shk­pos­ti­joh­taja nar­sis­ti­sesti per­soo­nal­li­suus­hi­rii­nen. Tmn

Kai Tihilä CxO:n bloggariksi

Lea­ding Men­tor Kai Tihi­lon liit­ty­nyt CxO Men­tor Oy:n blo­gi­kir­joit­ta­jien jouk­koon. Kai tuo CxO:n blo­gei­hin talous­hal­lin­non osaa­mi­sensa lisksi moni­puo­lista joh­ta­mis­osaa­mis­taan ja -nke­mystn. Kain ensim­mi­nen pos­taus on jo luet­ta­vissa CxO:n blo­gissa. Reino Myl­lymki

Reino Myllymäki moderoi paneelikeskustelua Informaatiohallinnon päivillä Rovaniemellä 21.9.2012

Rova­nie­men Kehi­tys Oy jrjest Infor­maa­tion­hal­lin­non pivt 2012 -tapah­tu­man Rova­nie­mell 20–21.9.2012. Tapah­tu­man jlkim­mi­sen pivn jrjes­te­lyist vas­taa Tie­to­tek­nii­kan liit­toon kuu­luva ICT Lea­ders -ver­kosto. CxO:n Lea­ding Men­tor Reino Myl­lymkimode­roi panee­li­kes­kus­te­lua yhdess Merja Save­niuk­senja Soile Hon­ka­senkanssa. Toni Hinkka

Kansainvälinen innovaatioguru Sarah Miller Caldicott Innoste-ohjelman kouluttajaksi

Sarah Mil­ler Cal­dicott on inno­vaa­tio­tut­kija ja kon­sultti, joka on tut­ki­nut isoe­nonsa Tho­mas Edi­so­nin inno­vaa­tio­toi­min­taa ja lyt­nyt useita thn aikaan sovel­tu­via peri­aat­teita ja mene­telmi, joilla inno­vaa­tio­ky­vyk­kyyksi voi joh­taa ja kehitt. Sarah on kir­joit­ta­nut Edi­so­nin inno­vaa­tio­me­ne­tel­mist ja koke­muk­sista kaksi kir­jaa:Inno­vate Like Edi­son: The Five-Step Sys­tem for Breakth­rough Busi­ness SuccessjaInven­ting the Future:What Would Tho­mas Edi­son Be Doing Today?Hn on mys arvos­tettu kan­sainv­li­nen luen­noit­sija ja kon­sultti inno­vaa­tio­joh­ta­mi­sen alu­eella. “Inno­vaa­tio­ky­vyk­kyys ja moni­puo­li­nen yhteisty ovat entist trkempi inno­vaa­tio­toi­min­nassa. Innoste-ohjelma tar­joaa sel­ken rei­tin kehitty nill alueilla ja olen innos­tu­nut mah­dol­li­suu­desta olla tss ohjel­massa mukana”, toteaa Sarah. Sarah

Avia Line 3 rakennetaan

YIT ilmoit­taa 26.6.2012 ilmes­ty­neess sijoit­ta­ja­uu­ti­ses­saan aiko­muk­ses­taan raken­taa kol­mas­kin Avia Line sek pys­kin­ti­talo. Uusi Avia Line 3 nou­dat­taa Avia Line 2:n tapaan YIT:n ener­­gia­­nero-kon­­sep­­tia eli tulee ole­maan ener­gia­pihi talo.Lue koko uuti­nen Uuden raken­nus­pro­jek­tin myt Robert Hube­rin tien, yri­tien ja Perint­tien var­teen kohon­nut yri­tys­kes­kit­tym saa taas vah­vis­tusta. Alue­han on hyvien yhteyk­sien var­ressa jo nyt, sill lhei­nen Hel­­sinki-Van­­taan kan­sainv­li­nen len­to­kentt on sek koti­­maan- ett ulko­maan­lii­ken­teen sol­mu­kohta ja toi­saalta Tuusu­lan­vyl ja Keh III mah­dol­lis­ta­vat kumi­ren­kailla kul­ke­van lii­ken­teen. Kun lhi­vuo­sina tulee viel kauan kai­vattu keh­rata ase­mi­neen, yhtey­det alka­vat olla kun­nossa. Pal­ve­lui­ta­kin pii­saa, sill Robert Hube­rin

Kehitysjohtajafoorumi on perustettu

CxO:n kol­mas ver­tais­foo­rumi — Kehi­tys­joh­ta­ja­foo­rumi — piti aloi­tus­ko­kouk­sensa tors­taina 24.5.2012, jol­loin pai­kalla oli pieni mutta sit innok­kaampi perus­ta­jaj­sen­joukko. Kehi­tys­joh­ta­ja­foo­ru­min perus­ta­mis­ko­kouk­sessa valit­tiin vuo­den 2012 ptee­mat: Kehi­tys­joh­ta­jan rooli Ihmi­siin vai­kut­ta­mi­nen itsens kehitt­mi­nen Yri­tys­kult­tuu­rin kehitt­mi­nen Stra­te­gi­aan vai­kut­ta­mi­nen Toi­mit­ta­jien hal­linta. Kehi­tys­joh­ta­ja­foo­rumi aloit­taa toi­min­tansa var­si­nai­sesti elo­kuussa 2012. Sii­hen asti foo­ru­miin ote­taan lis jseni. Jo ilmoit­tau­tu­nei­den lisksi kai­va­taan teleo­pe­raat­to­rien, val­mis­ta­van teol­li­suu­den ja vhit­tis­kau­pan osal­lis­tu­jia. Kehi­tys­joh­ta­ja­foo­ru­mia vetvt Lea­ding Men­tor Jarkko Hmli­nenja Senior Men­tor Jaakko Hir­ven­salo. Reino Myl­lymki

Turkka Keskinen on Vuoden CIO

Vuo­den CIO:ksi valit­tiin UPM:n tie­to­hal­lin­to­joh­taja Turkka Kes­ki­nen. Valinta jul­kis­tet­tiin CIO-gaa­­lassa Hel­sin­giss tors­taina 10.5.2012.CxO Men­tor Oy onnit­te­lee tuo­retta vuo­den 2012 tie­to­hal­lin­to­joh­ta­jaa! Lue juttu Tie­to­vii­kosta. Reino Myl­lymki

Innovaatiojohtamisen koulutusohjelma Innoste julkistettu

Leh­dist­tie­dote, jul­kai­su­va­paa 8.5.2012 Innoste ter­vitt Suo­men inno­vaa­tio­huip­puja Inno­va­tii­vi­nen uusi kou­lu­tus­oh­jelma paran­taa yri­tys­ten inno­vaa­tio­ky­vyk­kyytt ja ver­kot­taa inno­vaat­to­reita. Ainut­laa­tui­nen ohjelma vas­taa Suo­messa ole­vaan kysyntn kor­kea­laa­tui­sesta inno­vaa­tio­joh­ta­mi­sen kou­lu­tuk­sesta. Suomi on useissa kan­sainv­li­siss tut­ki­muk­sissa todettu maa­il­man joh­ta­vaksi inno­vaa­tio­kes­kit­tymksi pai­kaksi, jossa on hyvt edel­ly­tyk­set inno­vaa­tio­toi­min­nalle. Inno­vaa­tio­joh­ta­mi­selle on ollut kui­ten­kin hyvin vhn tar­jolla kor­kea­laa­tuista kou­lu­tusta, mik on hidas­ta­nut inno­vaa­tio­ky­vyk­kyy­den kehitt­mist yri­tyk­siss. Joukko Suo­men joh­ta­via inno­vaa­tio­joh­ta­mi­sen asian­tun­ti­joita on perus­ta­nut Innoste -nimi­sen inno­vaa­tio­joh­ta­mi­sen kou­lu­tus­oh­jel­man, joka tar­joaa ajan­koh­taista tie­toa inno­vaa­tio­joh­ta­mi­sen par­haista kytn­nist ja uusista mene­tel­mist. Ohjelma koos­tuu useasta osiosta, jotka vai­heit­tain kehittvt osal­lis­tu­jien ja heidn orga­ni­saa­tioi­densa inno­vaa­tio­ky­vyk­kyytt. Kou­lu­tuk­sessa kytetn

CxO arpoi palkintoja Onnistunut projekti 2012 -tapahtumaan osallistuneiden kesken

CxO Men­tor Oy:n ja Pro­­ject-TOP Solu­tions Oy:n yhteis­ty­kump­pa­niensa kanssa jrjestm ja jrjes­tyk­sessn kol­mas Onnis­tu­nut pro­jekti -tapah­tuma kersi Fin­lan­dia­ta­lon Teras­si­sa­liin sata­kunta ihmist kuu­le­maan aja­tuk­sia inno­­vaa­­tio- ja muu­tos­joh­ta­mi­sesta. Tun­nel­mia tapah­tu­masta lydt tapah­tu­man koti­si­vu­jen kuva-albu­­mista ja uuti­sista. Tapah­tu­maan osal­lis­tu­nei­den ja palau­te­lo­mak­keen jtt­nei­den kes­ken CxO arpoi kolme tava­ra­pal­kin­toa. Onnek­kaita oli­vat kehi­tyspl­likk Han­nele Sum­ma­nen Suo­menL­hi­kauppa Oy:st, Key Account Mana­ger Juha Tii­li­maaKraft Foods Fin­land Oy:st ja pal­ve­lu­ke­hi­tyspl­likk Vesa Mntyl­Fu­jitsu Ser­vices Oy:st. Onnit­te­lemme voit­ta­jia! Reino Myl­lymki

CxO arpoi tavarapalkintoja Tietohallinnon iltapäivään

Hel­sin­gin tie­­to­­jenk­­sit­­tely-yhdis­­tys Hetky:n ICT Lea­ders -ver­kosto jrjesti Tie­to­tek­nii­kan lii­ton ja kump­pa­niensa kanssa Tie­to­hal­lin­non ilta­pivn 18.4.2012 Mes­su­kes­kuk­sen ITexpo 2012:n yhtey­dess. CxO Men­tor Oy oli mukana tuke­massa tapah­tu­maa ja arpo kolme tava­ra­pal­kin­toa osa­not­ta­jien kes­ken. Onnek­kaat oli­vat kehi­tys­joh­taja Seppo Kai­no­maa Tie­dolta, tie­to­hal­lin­to­joh­taja Matti Meri­li­nen Poras­tosta ja toi­mi­tus­joh­taja Kari Nis­ka­nen 4DC Grou­pista. Onnit­te­lemme! Onnek­kai­siin on otettu yhteytt pal­kin­to­jen toi­mit­ta­mi­seksi. Reino Myl­lymki

CxO Professional Oy
MENU