Hetkyn Tietohallintokerho on nyt ICT Leaders

Hel­sin­gin tie­­to­­jenk­­sit­­tely-yhdis­­tys Hetky ry:n Tie­to­hal­lin­to­kerho on nyt ICT Lea­ders -ver­kosto. Asia ptet­tiin kes­ki­viik­kona 23.11.2011 jrjes­te­tyss vuo­si­ko­kouk­sessa. Ver­kos­ton puheen­joh­ta­jana jat­kaa Anne-Maritta Talas­lahti. Ver­kos­ton sntj uudis­tet­tiin ja joh­to­ryhm tyden­net­tiin kol­mella uudella jse­nell. CxO:n Lea­ding Men­tor Reino Myl­lymki on ollut joh­to­ryhmss sen perus­ta­mi­sesta

CxO:n myyntitiimiä vahvistettiin

CxO Men­tor Oy:n myyn­ti­voima on vah­vis­tu­nut muu­ta­man vii­mei­sen­vii­kon aikana, kun Senior Men­tor Sales Mana­ge­rit Timo Bjrklund, Ora Hanttu, Harri Jout­vuo ja Teppo Toi­vo­nen aloit­ti­vat tyt. Myyn­ti­ti­den lisksi he toi­mi­vat esi­mer­kiksi myyn­ti­joh­don men­to­reina. “Kyll se on niin, ett vaikka tar­jon­taa ja

Ylimmän johdon käyttäytyminen taistelutilanteessa

Rat­kot­taessa vai­keita konflik­teja tai häi­rin­tä­ta­pauk­sia orga­ni­saa­tiossa, on ylim­mällä joh­dolla mer­kit­tävä rooli orga­ni­saa­tion mie­lia­lan yllä­pi­tä­mi­sessä ja kan­nus­ta­van kult­tuu­rin eheyt­tä­mi­sessä. Nämä peri­aat­teet sovel­tu­vat myös mui­hin vai­kei­siin aikoi­hin kuten esi­mer­kiksi YT-neu­­vot­­te­­lu­­ti­­lan­­tei­­siin, lama­kausiin ja mer­kit­tä­viin stra­te­gi­siin muu­tok­siin. Ylin johto käsit­tää kaikki hen­ki­löt, jotka orga­ni­saa­tio

Suunnan näyttämistä ja etenemisen mahdollistamista

Elin­kei­noe­lä­män val­tuus­kunta EVA:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja Jorma Ollila on lausu­nut tänään (2.12.2010) jul­kais­tussa Kaup­pa­leh­den jutussa pai­na­via sanoja esi­mies­ten arvos­tuk­sesta. Hänen mukaansa esi­mies­ten on saa­tava arvos­tuk­sensa takai­sin. Pai­na­via sanoja mutta oikeista asioista saa pai­na­vasti sanoa­kin. “Yri­tys­ten kan­sain­vä­li­syys aset­taa mer­kit­tä­viä haas­teita joh­ta­juu­delle. Hyvä

Tietohallintojohtamisen koulutus vahvistuu Suomessa

Jyväs­ky­län Yli­opis­tossa käyn­nis­tyy syk­syllä 2010 kolme tie­to­hal­lin­to­joh­ta­mi­sen kou­lu­tus­oh­jel­maa. CxO Men­tor Oy:n Lea­ding Men­tor Tomi Dahl­berg on osal­lis­tu­nut kaik­kien kol­men kou­lu­tus­oh­jel­man kehit­tä­mis­ryh­mään ja hän myös vetää ohjel­mia Jyväs­ky­län yli­opis­ton tut­ki­mus­joh­ta­jana. “Tie­to­hal­lin­to­joh­ta­mi­nen on Suo­messa lap­sen­ken­gissä. Lähes­tul­koon ole­ma­tonta on IT-joh­­ta­­mi­­sen kou­lu­tus­kin. Tie­to­hal­lin­non joh­ta­mista

Miksi tietojärjestelmäprojekti epäonnistuu?

7.10.2010 Fin­lan­dia­ta­lolla Hel­sin­gissä Onnis­tu­nut ERP-pro­­jekti -tapah­tu­massa jul­kis­tet­ta­van kir­jan nimeksi on var­mis­tu­nut Miksi tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti epä­on­nis­tuu? Tule­van kir­jan ISBN-tun­­nuk­­set ovat: sidot­tuna 978–952–92–7787–2 pdf-tie­­dos­­tona 978–952–92–7788–9 Reino Myl­ly­mäki

Ulkoistamisen vaihtoehdot esillä CxO Academyssä

Lea­ding Men­tor Reino Myl­ly­mäki puhui CxO Aca­de­myn tämän­ker­tai­sessa tilai­suu­dessa kes­ki­viik­kona 2.6.2010 ulkois­ta­mi­sen vaih­toeh­doista ja suden­kuo­pista. Reino Myl­ly­mäen mie­lestä ulkois­ta­mi­sen sijaan pitäisi puhua ali­han­kin­nasta, joka on oikeampi kään­nös englan­nin­kie­len ter­mille “out­sourcing”. “Ulkois­tus on taval­laan tran­sak­tio, jolla aiem­min itse tehty asia siir­re­tään

IT-säästöjen vaikutukset aiheena CxO Academyssä

Lea­ding Men­tor Tomi Dahl­berg puhui jär­jes­tyk­ses­sään kol­man­nessa CxO Aca­de­myn aamu­ti­lai­suu­dessa kes­ki­viik­kona 19.5.2010 aiheesta “Mik­sei IT-kuluista sääs­tä­mi­nen tar­koita samaa kuin tehok­kuu­den ja tuot­ta­vuu­den lisää­mi­nen?” “Tut­ki­mus­ten valossa näyt­tää ilmei­seltä, että yri­tyk­set eivät osaa hyö­dyn­tää IT:tä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sesti ja tehok­kaasti, sillä esi­mer­kiksi 20 %

CxO Academy aloitti 21.4.2010!

CxO Aca­demy aloitti kes­ki­viik­kona 21.4.2010 CxO Men­tor Oy:n toi­mi­ti­loissa Avia­po­lik­sessa Lea­ding Men­tor Tomi Dahl­ber­gin luen­nolla aiheesta Miten hal­lita IT:n moni­muo­toi­suutta ja komplek­si­suutta?. Luen­non jäl­keen käy­tiin moni­puo­li­nen kes­kus­telu. Kuu­li­jat antoi­vat aloi­tus­luen­nolle arvo­sa­nan 4+ (astei­kolla 0–5), aiheen ajan­koh­tai­suu­desta annet­tiin yksi­mie­li­nen 5! Tule­viksi

Tietoteknisten palvelujen kehittäminen lähes jokaisen CIO:n työlistalla

CxO Men­tor Oy tutki yhteis­työssä IT Gover­nance Par­ters Oy:n kanssa sisäis­ten IT-pal­­ve­­lu­­jen tuot­teis­ta­mista ja veloit­ta­mista. Kyse­lyyn vas­tasi 19 tie­to­hal­lin­to­joh­ta­ja­jaa. Tut­ki­mus teh­tiin IT Foru­min ja IT Gover­nance Foru­min jäsen­ten jou­kossa. Useim­mat yri­tyk­set ovat mää­ri­tel­leen tie­to­tek­ni­set pal­ve­lunsa Tut­ki­muk­sen mukaan kaksi kol­mas­osaa (68

CxO Professional Oy
Valikko