CxO tutki: suomalaisessa kehittämistoiminnassa paljon parannettavaa

CxO Men­tor Oy tutki maa­­lis-huh­­ti­­kuussa 2012 suo­ma­lais­ten orga­ni­saa­tioi­den pro­jek­ti­sal­kun hal­lin­taa, pro­jek­ti­toi­mis­toja ja koko­nai­sark­ki­teh­tuu­ri­tyt. CxO:n pika­ky­se­lyi­hin vas­tasi 103 hen­kil 73:sta orga­ni­saa­tioista. Tut­ki­muk­sen pro­jek­ti­salk­kuo­sioon saa­tiin 95, pro­­jek­­ti­­toi­­misto-osioon 51 ja koko­nai­sark­ki­teh­tuu­rio­sioon 39 vas­tausta. Tut­ki­muk­sen toteu­tuk­sesta vas­tasi Lea­ding Men­tor Reino Myl­lymki. Kehitt­mist har­voin kes­ki­tetty

Innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen asiantuntija Jyri Hagman CxO:lle

Pitkn uran Nokiassa ja Sone­rassa teh­nyt Senior Men­torJyri Hag­manon liit­ty­nyt CxO:n men­to­ri­jouk­koi­hin. Jyri on inno­vaa­tion elin­kaa­ren hal­lin­nan, stra­te­gi­sen tuo­te­ke­hi­tyk­sen ja uuden lii­ke­toi­min­nan kyn­nist­mi­sen asian­tun­tija, jolla on koke­musta kan­sainv­li­sess mat­rii­sior­ga­ni­saa­tiossa vai­kut­ta­mi­sesta. Reino Myl­lymki

CxO mukaan kansainväliseen ECPPM 2012 -konferenssiin

Lea­ding Men­tor Reino Myl­ly­menartik­keli Why IS Pro­jects Fail? Some Fin­nish Aspects to the Glo­bal Phe­no­me­nonon hyvk­sytty 9th Euro­pean Con­fe­rence of Pro­duct and Process Model­­ling-tapah­­tu­­maan kate­go­riassa Industry Papers. Kon­fe­renssi jrjes­tetn 25–27.7.2012 Reyk­ja­vi­kissa, Islan­nissa. Myl­ly­men artik­keli ksit­te­lee pro­jek­tien epon­nis­tu­mi­sen syit 72 case:n

CxO julkisti uuden mentoritietokannan ja 11 uutta mentoria

CxO Men­tor Oy jul­kisti 12.3.2012 uuden men­to­ri­tie­to­kan­nan, joka hel­pot­taa omaan roo­liin ja haas­tee­seen par­hai­ten sopi­van men­to­rin lyt­mist. Men­to­rit on ryh­mi­telty kuu­teen ryhmn: CXO (yleis- ja hen­kilst­joh­ta­mi­nen), CDO (kehi­tys­joh­ta­mi­nen), CFO (talous­joh­ta­mi­nen), CIO (tie­­to­­hal­­linto- ja IT-pal­­ve­­lu­­joh­­ta­­mi­­nen), CPO (han­kin­ta­joh­ta­mi­nen) ja CSO (myyn­ti­joh­ta­mi­nen). Men­to­rei­den

Vuoden Mentori on Reino Myllymäki

CxO Men­tor Oy jul­kisti 2-vuo­­tis­­syn­­tym­­pivns yhtey­dess Vuo­den Men­to­rin. Vali­tuksi tuli Lea­ding Men­tor Reino Myl­lymki. Perus­te­luis­saan Mana­ging Men­tor Toni Hinkka ker­toi mm. ett Rei­nolla on ollut oleel­li­nen rooli CxO:n syn­ty­mi­sess, hnen panok­sensa asia­kas­tyss ja myyn­niss on mer­kittv ja hn panok­sensa brn­din

CxO Mentor Oy ja Yritysvoimala Oy aloittavat yhteistyön

Yri­tys­voi­mala Oy ja CxO Men­tor Oy ryh­tyvt yhteis­tyhn aut­taak­seen alu­een yri­tyksi menes­tymn. PK-yri­­tyk­­sen joh­ta­mi­sessa ovat vas­tassa samat haas­teet kuin isos­sa­kin; nkkulma toki saat­taa olla vhn eri­lai­nen. Moni yri­tyk­sen omis­ta­ja­joh­taja tun­tee ole­vansa yksin ongel­miensa kanssa. Eri­tyisi haas­teita joh­ta­mi­seen voi tuoda vaik­kapa

Seuraava Onnistunut projekti -tapahtuma järjestetään 3.5.2012

Aikai­sem­pien tilai­suuk­sien — Onnis­tu­nut ERP-pro­­jekti 2010 ja Onnis­tu­nut tie­tojr­jes­telm­pro­jekti 2012 — perin­teit jat­kava Onnis­tu­nut pro­jekti 2012 -tapah­tuma jrjes­tetn vap­pu­vii­kolla tors­taina 3. tou­ko­kuuta 2012. Mer­kitse kalen­te­riisi! Tilai­suus jrjes­tetn aikai­sem­pien tilai­suuk­sien tapaan Fin­lan­dia­ta­lolla, osoite Man­ner­hei­min­tie 13, Hel­sinki. Tilai­suu­den jrjes­te­lyist vas­taa­vat CxO Men­tor

CxO Academy Vantaan syksyn 2011 kävijöiden kesken arvottu kaksi palkintoa

Perin­teit kun­nioit­taen CxO Men­tor Oy arpoi kaksi pul­loa hyv puna­viini CxO Aca­demy Van­taansyys­lu­ku­kau­den 2011 seit­semn aamu­kah­vi­ti­lai­suu­den sek Onnis­tu­nut tie­tojr­jes­telm­pro­jekti 2011 -tilai­suu­den osa­not­ta­jien kes­ken. Onnek­kaita oli­vat Jarkko Mar­ja­salo Tik­ku­ri­lasta ja Arto Tuokko Ota­vasta. Onnit­te­lemme. Onnet­ta­rina toi­mi­vat Irina Sil­ta­nen ja Pirkko Kasa­nen.

100 tivi-vaikuttajan listalla kolme CxO:lta

Tie­­to­­viikko-lehti valitsi jlleen vuo­den tivi-vai­­kut­­ta­­jan ja jul­kaisi 100 tivi-vai­­kut­­ta­­jan lis­tan. Vuo­den tivi-vai­­kut­­ta­­jaksi valit­tiin Mic­ro­soft Suo­men toi­mi­tus­joh­taja Ari Rah­ko­nen. CxO Men­tor Oy onnit­te­lee! Sadan tivi-vai­­kut­­ta­­jan­­lis­­talle sopi kolme CxO:n men­to­ria: Lea­ding Men­tor Reino Myl­lymki, Lea­ding Men­tor Tomi Dahl­berg ja Senior Men­tor Teppo

CxO Professional Oy
Valikko