Pikaopas kiusaamisesta pelastamiseen

Pikao­pas kiusaa­mi­sesta pelas­ta­mi­seen Tässä on kah­dek­san­si­vui­nen pikao­pas kiusaa­mi­sesta pelas­ta­mi­seen joh­dolle, hen­ki­lös­tö­hal­lin­nolle ja työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tiolle. Mikäli koet tul­leesi kiusa­tuksi, voit hyö­dyn­tää opasta anta­malla sen esi­mie­hel­lesi tai hänen esi­mie­hel­leen tahi hen­ki­lös­tö­hal­lin­non tai työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tion edus­ta­jalle samalla kun ker­rot tilan­tees­tasi. Saat oppaan kiusaa­mi­selta pelas­ta­mi­seksi välit­tö­mästi käyt­töösi, kun kir­joi­tat säh­kö­pos­tio­soit­teesi ohei­seen kent­tään ja klik­kaat vali­kosta tar­vet­tasi kuvaa­van vaih­toeh­don. Opas on ilmai­nen eikä sen lataa­mi­nen edel­lytä sinulta mitään. Emme luo­vuta tie­to­jasi kenel­le­kään ulko­puo­li­selle mis­sään tilan­teessa

Johtamishaaste 2018

Johtamisen haasteet 2018 -kyselyn tulokset

Joh­ta­mi­sen haas­teet 2018 -kyse­lyn kes­kei­nen tulos: ihmis­ten innos­ta­mi­nen ja moti­vointi ovat ylei­sim­mät joh­ta­mi­sen haas­teet. Halusimme kuulla tämän het­ken tär­keim­mät ihmis­ten joh­ta­mi­seen liit­ty­viä ongel­mat. Kaikki asia­kas­re­kis­te­ris­sämme ole­vat hen­ki­löt ja aiheesta kiin­nos­tu­neet SOME:ssa pää­si­vät tam­mi­kuussa vas­taa­maan aihetta kar­toit­ta­viin kysy­myk­siin.
Kysyimme tämän het­ken pääl­lim­mäistä ihmis­ten joh­ta­mi­seen liit­ty­vää haas­tetta. Toi­seksi pyy­simme valit­se­maan lis­talta aiheita, missä vas­taaja kokee tar­vetta osaa­mi­sen paran­ta­mi­seen.
Lue koko yhteen­veto.

Työelämän supervoima Toni Hinkka kolumni Keski-Uusimaa 6.2.2018

Työelämän supervoima — Keski-Uusimaa 6.2.2018

Jos sai­sit itsel­lesi jon­kin super­san­ka­rin poik­keus­ky­vyn, minkä haluai­sit? Millä sai­sit ihmeitä aikaan työ­elä­mässä? Toni poh­tii ja löy­tää yhden maa­gi­sen voi­man. Kai­ken lisäksi tuota voi­maa voi itse kukin kas­vat­taa. Ei hel­posti, mutta mitään suurta har­voin hel­polla saa­vut­taa­kaan

Yksinäinen johtaja miettii mitä johtaminen on

Johtamishaasteet 2018 kyselyn arvonnan voittaja

Kii­tos vas­taa­jille ja vielä ehdit! Jussi Levo­nen voitti vuo­den­vaih­teessa käyn­tiin pyö­räh­tä­neen CxO:n joh­ta­mis­haas­teet -kyse­lyn arvon­nan. Satun­nais­lu­ku­ge­ne­raat­to­rin avulla valit­simme yhteys­tie­tonsa jät­tä­nei­den jou­kosta nume­ron, joka osoitti Jus­siin.  Saimme voit­ta­jan kiinni viime vii­kolla ja hän antoi luvan nimensä jul­kis­tuk­seen. Joh­ta­mis­haas­teet 2018 -kyse­lyyn on ker­ty­nyt mukava määrä vas­tauk­sia. Meitä kiin­nos­ta­vat akuu­tit ihmis­ten joh­ta­mi­sen haas­teet. Yhteys­tie­tonsa jät­tä­neet saa­vat lyhyen yhteen­ve­don joh­ta­mis­haas­teista: mitä ihmis­ten joh­ta­mi­sessa juuri nyt halu­taan kehit­tää. Jos kiin­nos­tut ja kysely meni ohi, vas­taa vik­ke­lästi niin vielä ehdit mukaan. Aiheesta on kaksi kysy­mystä: avoin sekä moni­va­linta. Pidämme kyse­lyn tam­mi­kuun lop­puun asti auki. Joh­ta­mis­haas­teet kyse­lyyn

Liikojen lupailijasta onnistujaksi — Länsiväylä 20.1.2018

Toni Hin­kan kolumni Län­si­väylä -leh­dessä 20.1.2018. Pet­ty­mys­ten käsit­te­ly­kyky on edel­ly­tys kehit­ty­mi­selle. On silti totta että pet­ty­mys toi­sensa perään syö moti­vaa­tiota. Miten päästä eteen­päin? Toni poh­tii opti­mis­min ja yltiö­op­ti­mis­min vai­ku­tuk­sia kehit­ty­mi­seen. Syn­tyykö tulok­sia vai ei?

Johtamishaaste 2018 Fb ad

Kerro johtamishaasteesi

Kerro joh­ta­mis­haas­teesi ja voita vai­kut­tava kou­lu­tus. Meitä kiin­nos­ta­vat akuu­tit ihmis­ten joh­ta­mi­sen haas­teesi. Aiheesta on kaksi kysy­mystä: avoin sekä moni­va­linta. Vas­taa­malla saat yhteen­ve­don tulok­sista — mitä ihmis­ten joh­ta­mi­sessa juuri nyt halu­taan kehit­tää — ja voit voit­taa itsel­lesi omaa vakuut­ta­vuut­tasi kehit­tä­vän kou­lu­tuk­sen.

Vaikutusvoima kurssi 11.1.2018 vakuuttaa ja vaikuttaa

Tunteella koskettaminen vakuutti

Vie­timme todella vuo­ro­vai­kut­tei­sen kou­lu­tus­päi­vän 11.1. Jo val­miiksi vai­ku­tus­voi­mai­sista naista koos­tuva ryhmä lait­toi mei­dät kou­lut­ta­jat­kin koville. Kyseessä oli CxO vai­ku­tus­voima™ -kou­lu­tus.

CxO Professional Oy
MENU