Vaikuttamisen taito vaikutusvoima

Vaikuttamisen taidon salaisuudet — videoblogi vaikuttamisen taidostaan kiinnostuneille

Vai­kut­ta­mi­sen taito on tär­kein menes­tys­te­kijä kai­kissa vuo­ro­vai­ku­tusam­ma­teissa. Video­blo­gi­sar­jassa CxO Vai­ku­tus­voima™ -mal­lin kehit­täjä, ammat­ti­men­tori Toni Hinkka avaa vai­kut­ta­mi­sen tai­don ulot­tuu­vuu­det ja antaa kehit­tä­mis­vink­kejä, joista voit poi­mia itsel­lesi sopi­via.

Kun haluat tulla parem­min kuul­luksi ja ymmär­re­tyksi, kan­nat­taa kat­soa koko vlo­gi­sarja

Business FM Roni Malinen

Uutta — äänesi ja sen käyttö osana vaikuttamisen taitoasi

Ääni on osa sinua ja uskot­ta­vuut­tasi, vai­kut­ta­vuut­tasi. Äänesi välit­tää sano­jen ohella voi­mak­kaasti tun­netta. Asia kon­kre­ti­soi­tuu, kun äänen­käy­tön huip­puam­mat­ti­lai­nen, Roni Mali­nen, demon­stroi meille mm. kireän, vuo­ta­van ja tree­na­tun äänen eroa. Tun­nelma saman asia­si­säl­lön äärellä vaih­tuu oleel­li­sesti.

cxo certified business mentor kurssi xii

Jokainen ansaitsee mentorin kehittyäkseen työssä ja kasvaakseen ihmisenä

Men­tori aut­taa sekä työ­elä­män kysy­myk­sissä että inhi­mil­li­sen kas­vun mah­dol­lis­ta­jana. Läh­tö­koh­tana on toi­sen ihmi­sen arvos­ta­mi­nen, aktii­vi­nen kuun­te­le­mi­nen sekä halu aut­taa ja jakaa omaa ainut­laa­tuista koke­musta ja osaa­mista. Kun sii­hen vielä yhdis­tää hyväksi havai­tut käy­tän­nöt ja toi­min­ta­ta­vat – ammat­ti­mai­sen men­to­roin­nin tai­don – niin täl­lai­sia men­to­roin­ti­tai­toi­sia, ihmis­kes­kei­sen onnis­tut­ta­van joh­ta­mis­fi­lo­so­fian sisäis­tä­neitä ihmi­siä me kut­summe men­to­roi­viksi joh­ta­jiksi.

Neuvottelutaidot – niillä on väliä

Kou­lu­tan neu­vot­te­lu­tai­toja. Kes­kus­te­len myös aiheesta tapaa­mieni ihmis­ten kanssa. Kes­kus­te­luissa minulle syn­tyy usein vai­ku­telma, ettei kes­kus­te­lu­kump­pa­nil­lani ole sel­keää käsi­tystä mistä hyvissä neu­vot­te­lu­tai­doissa oikein on kysy­mys. Mah­dol­li­nen kehi­tys­tarve saa­te­taan myön­tää, mutta asia jää sii­hen. Hyvät neu­vot­te­lu­tai­dot ovat kui­ten­kin todella arvo­kasta osaa­mista.

Unohtumaton matka liikuttaa huomennakin

Tiuk­kaa asiaa. Syväl­listä itse­tut­kis­ke­lua. Suu­ria tun­teita. Pysyvä jälki, joka kan­taa pit­källe. CxO:n Men­to­roiva Joh­taja -kurssi oli monessa mie­lessä kään­teen­te­kevä oman joh­ta­juu­teni kehi­tys­po­lulla. Joh­ta­juu­den nime­no­maan laa­jasti käsi­tet­tynä, ei pel­käs­tään työ­roo­lina.”

#businessfm vaikutusvoima, vakuuttavuus ja karisma

Kuuntele Business FM: Voiko ihminen vaikuttaa vaikuttavuuteensa?

Busi­ness FM otti aamus­hown aiheeksi vai­kut­ta­mis­tai­dot. Moni ajat­te­lee, että joku syn­tyy karis­maat­ti­seksi ja saa­duilla tai­doilla men­nään — läpi elä­män. Voiko omaan vai­kut­ta­vuu­teensa vai­kut­taa? Miksi pitäisi? Busi­ness FM:n juon­taja Roni Mali­nen kut­sui Toni Hin­kan ja Marja-Leena Tik­ka­sen vie­raaksi stu­dioon kes­kus­te­le­maan.

CxO Professional Oy
MENU